Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimleri - Eğitim Süreleri – Kredi Kazanımı – Kredilerin Eğitim Kütüğüne Kaydı


TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği ve TÜRMOB SÜRGEM Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında tabi olduğunuz eğitim süreleri, bu süreçte eğitim faaliyetlerinden kredi kazanımı ve kazanılan kredilerin eğitim kütüğüne kaydıyla ilgili bilgilendirme notu ekte sunulmuştur.

Eğitimlerle ilgili genel bilgilendirme, mevzuat ve sıkça sorulan sorular için surgem.org.tr adresli internet sayfamızdan yararlanabilirsiniz.
 


SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
EĞİTİM SÜRELERİ - KREDİ KAZANIMI - KREDİLERİN EĞİTİM KÜTÜĞÜNE KAYDI

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden; çalışanlar listesine kayıtlı olanlar, meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde çalışanlar ile işletmelerde hizmet akdi ile çalışan ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen işleri yapanlar, meslek ruhsatlarını edindikleri günden başlayarak meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli meslek geliştirme eğitimine tabidir.

 

Bu çerçevede eğitim kapsamındaki meslek mensuplarının, meslek ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına düzenli olarak katılımı zorunludur.

 

Eğitim kapsamında olmayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler sürekli mesleki geliştirme eğitiminden muaftır. Ancak, bu durumda olanlar diledikleri takdirde eğitimlere katılabilirler.

 

- Eğitim kapsamındaki meslek mensubunun yılda en az 30 kredilik ve her üç yılda en az 120 kredilik sürekli mesleki geliştirme eğitimi alması gereklidir.

- Bu eğitimlerin yıllık en az 15 kredi ve her üç yılda en az 60 kredilik kısmının doğrulanabilir olması gerekir.

- Üç yıllık dönemde “Mesleki Çalışma Standartları ve Etik İlkeler” konusundan en az 3 kredi, “Denetim; Denetim ve Güvence Standartları” konusundan ise en az 2 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

- Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım diğer faaliyetler ile ikmal edilir.

- 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki iki yıl da dahil edilerek yapılır.

- Zorunlu eğitimden muaf iken zorunlu eğitim kapsamındaki faaliyetlere başlayan meslek mensuplarının eğitim yükümlülükleri, faaliyete başladıkları yıl başlar. İlk yıl için 30 kredi şartı aranmaz. Bu meslek mensuplarının işe başladıkları yıla ilişkin eğitim yükümlülüğünü, takip eden ikinci takvim yılının sonuna kadar tamamlamaları şarttır.

- Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının uygulandığı dönemde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

 

EĞİTİM TÜRLERİ

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimleri temelde Doğrulanabilir Eğitimler ve Diğer Faaliyetler olarak ikiye ayrılır. İlgili Yönetmelik’te bu eğitimler tanımlanmış ve bunlardan elde edilecek krediler açıklanmıştır. Bu çerçevede kredi kazanımı ve bunların meslek mensubunun eğitim kütüğüne işlenmesinde aşağıdaki usul ve esaslar geçerlidir.

 

DOĞRULANABİLİR EĞİTİMLER

Doğrulanabilir eğitimlerin SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış uzaktan eğitimlere (senkron veya asenkron) veya Odalarda yapılacak yüz yüze eğitimlere katılım yoluyla tamamlanması şarttır.

 

Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders bir kredi olarak kabul edilir.

Doğrulanabilir eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir.

 

Üç yıllık dönemde 60 kredinin üzerinde doğrulanabilir sürekli mesleki geliştirme eğitimi kredisi alınması halinde, bu krediler izleyen üç yıla devredilmez.

 

Yüz Yüze Eğitimler

SÜRGEM tarafından Odalarda veya Odaların kendi inisiyatifleriyle yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerde meslek mensuplarının eğitime katılım durumları Odalarca TÜRMOB Kart/ QR kodu ile elektronik olarak kayıt altına alınır. TÜRMOB Kart/QR Kod okuma işlemleri Android cihazlar için geliştirilen mobil uygulama üzerinden sağlanmaktadır. Bu eğitimlerden elde edilen krediler Odalar/SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne işlenir. Meslek mensubunun ayrıca beyanda bulunmasına gerek yoktur.

 

Senkron Eğitimler

Senkron eğitimler SÜRGEM Portal (portal.surgem.org.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Eğitim platformu olarak ZOOM uygulaması kullanılmaktadır. Kredi kazanımı için eğitime en az %80 oranında katılım sağlanmalıdır. Eğitimlerden kazanılan krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne doğrudan işlenir.

 

Asenkron Eğitimler

Asenkron eğitimler SÜRGEM Portal (portal.surgem.org.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Kredi kazanımı için eğitim ve eğitim sonundaki değerlendirme anketi tamamlanmalıdır. Eğitimlerden kazanılan krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne doğrudan işlenir.

 

DİĞER FAALİYETLER

Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım Diğer Faaliyetler ile ikmal edilir. Diğer eğitim faaliyetlerinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen krediler o takvim yılının kredi hesabında dikkate alınır.

 

Doğrulanabilir eğitimler kapsamında kazanılan fazla kredilerin kazanıldıkları yıl ve izleyen iki yıllık dönemde Diğer Faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

Diğer Faaliyetler kapsamında elde edilen krediler SÜRGEM Portal (portal.surgem.org.tr) üzerinden Diğer Kazanım Bildirimleri menüsünden eğitim kütüğüne işlenir.

 

 1. Etkinlik Katılım Bildirimi: SÜRGEM’e akredite olmuş kurum ya da kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları vb. etkinliklere katılım 2 kredi; bunlara konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma ile toplantı moderatörlüğü 3 kredi olarak değerlendirilir. Bu etkinliklerden elde kredilerin meslek mensubu tarafından beyan edilmesi gerekir.
 2. Komite/Komisyon Görev Bildirimi: TÜRMOB ve SÜRGEM’e akredite olmuş meslek ile ilgili teknik komitelere ve komisyonlara katılım ve bunlarda görev alma 3 kredi olarak değerlendirilir.
  • TÜRMOB Komisyon, Komite ve Kurul üyelerinin kazandıkları krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne işlenir.
  • Oda Komisyon, Komite ve Kurul üyelerinin kazandıkları krediler Oda tarafından eğitim kütüğüne işlenir.    
 3. Stajyer Mentorluğu Bildirimi: Stajyer mentorluğu yapanlar mentorluk yaptıkları her ay için 1 kredi kazanırlar. Bu şekilde elde edilen krediler her yıl için 7 krediyi geçemez. Meslek mensuplarının stajyer mentorluğundan elde ettikleri krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne doğrudan işlenir.
 4. YMM Sınavı Bildirimi: YMM sınavından başarı sağlanması durumunda “YMM Sınavı Bildirimi” ekranından ilgili sınavın kazanılmasından doğan hakkın kullanılmak istendiği SÜRGEM Portal (portal.surgem.org.tr) üzerinden beyan edilir. Kredilendirme bir kereye mahsus olmak üzere yapılır. Ders başına 10 kredi elde edilebilir.
 5. Sözleşme Bildirimi: 1 yıllık sözleşme 1 kredi olarak değerlendirilir. Kazanılacak kredi üç yıllık dönemde 30 krediyi geçemez.
  • SM ve SMMM meslek mensuplarının e-Birlik üzerinden düzenledikleri Hizmet Sözleşmelerinden elde ettikleri krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne doğrudan işlenir.
  • YMM meslek mensuplarının düzenledikleri Hizmet Sözleşmeleri YMM Odaları tarafından eğitim kütüğüne işlenir.
  • Ortaklıklarda veya şirketlerde hak kazanımı sadece sözleşmeyi düzenleyen (sorumlu) meslek mensubu tarafından gerçekleştirilebilir.
  • Sadece içinde bulunulan sözleşme döneminden kredi kazanımı sağlanabilir.
 6. Lisans, Yetki Belgesi ve Sertifika Bildirimi: Yönetmelikle belirlenen eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatta lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge için 5 kredi elde edilir. Talep edilmesi halinde “Lisans, Yetki Belgesi ve Sertifika Bildirimi” bölümünden bildirim yapılır. Yukarıda belirtilen nitelikleri taşımayan belgeler (örneğin herhangi bir eğitim veya etkinliğe katılım sonrasında alınan sertifika veya katılım belgesi) bu bölümde değil, Etkinlik Katılım Bildirimi bölümünde beyan edilmelidir.

 

KGK EĞİTİMLERİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan (KGK) zorunlu eğitim kapsamında temel mesleki konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri aynı sayıda doğrulanabilir eğitim kredisi,  destekleyici konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri ise aynı sayıda Diğer Faaliyetler kapsamında kazanılmış eğitim kredisi olarak kabul edilir.

 • SÜRGEM tarafından E-TÜRMOB (www.eturmob.org.tr) eğitim platformu kullanılarak düzenlenen KGK eğitimlerinde kazanılan krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne doğrudan işlenir.
 • Odalar tarafından düzenlenen KGK eğitimlerinden kazanılan krediler Odalar tarafından eğitim kütüğüne işlenir.
 • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen KGK eğitimlerinden elde edilen kredilerin meslek mensubu tarafından SÜRGEM Portal (portal.surgem.org.tr) üzerinden beyan edilmesi gerekir.

 

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimlerinde Kredi Kazanımı Tablosu için …tıklayınız….>>>

 • Sosyal Medyada Paylaş