Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Tebliğe Ait TÜRMOB sirküleri


ÖZET:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncıMaddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler temel itibariyle aşağıdaki gibidir.

-Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumunun; zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması hali olduğu belirtildi. 

-Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilecektir.

-Sermaye  tamamlama  fonu  yalnızca  zararların  mahsup  edilmesi  suretiyle kullanılabilecektir.

-Tebliğin kur farklarından doğan zararlara ilişkin geçici 1’inci maddesinde değişiklik yapılarak   01/01/2023  tarihine  kadar,  Kanunun  376'ncı  maddesi  kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz  ifa  edilmemiş  yabancı  para  cinsi  yükümlülüklerden  doğan  kur  farkı zararlarının tamamının dikkate alınmayabileceği düzenlemesine ek olarak2020 ve  2021  yıllarında  tahakkuk  eden  kiralamalardan    kaynaklanan    giderler, amortismanlar  ve  personel  giderlerinin  toplamının  yarısının    dikkate alınmayabileceği ve bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılacağı ve yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durumun  bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterileceği belirtilmiştir.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/232) görüntülemek için tıklayınız.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği görüntülemek için tıklayınız


  • Sosyal Medyada Paylaş