KGK Makale Yarışması


YÜKSEK KALİTEDE FİNANSAL TABLOLARIN OLUŞTURULMASINDA BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ KONULU MAKALE YARIŞMASI

2021

Bilindiği üzere, finansal raporlama süreci işletme içindeki kullanıcıların olduğu kadar işletme dışındaki finansal tablo kullanıcılarının da bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir süreçtir. Geçmişte yaşanan ve kazanç yönetimi uygulamaları, baskılar, teşvikler vb. gibi nedenlerle finansal tabloların olduğundan daha farklı sunulmasına neden olan skandalların da etkisiyle bu süreç sonucu oluşan çıktıların denetlenmesine yönelik bir talep oluşmuş ve bu talep bağımsız denetim ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, geçerli finansal raporlama çerçevesi hükümlerine uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilmesi amacıyla, Türkiye Denetim Standartlarında öngörülen prosedürlerin uygulanması ve elde edilen denetim kanıtlarının değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Finansal raporlama süreci; yüksek kaliteli standartlar ve sağlıklı düzenleyici çerçeveler ile desteklendiğinde ekonomik gelişmenin anahtarı olmaktadır. Yüksek kaliteli ve denetlenmiş finansal raporlar, yatırımcıların bu raporlarda sunulan bilgilere güvenini artırmakta ve bir ülkenin ekonomik kalkınması ve finansal istikrarına katkıda bulunmaktadır.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde bağımsız denetimin öneminin ve bağımsız denetime duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığı görülmektedir.

Bu doğrultuda, yüksek kalitede finansal tabloların oluşturulmasında bağımsız denetimin önemine dikkat çekilmesi amacıyla Kurum um uz tarafından “Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetimin Önemi” konulu bir makale yarışması düzenlenecektir.

YARIŞMANIN AMACI

Makale yarışmasının amacı; bağımsız denetim sektörüne farklı açılardan katkıda bulunan tüm paydaşların bağımsız denetimin önemi konusundaki görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmasını sağlayarak konuyla ilgili farkındalığın artırılmasını sağlamaktır.

YARIŞMANIN KONUSU

Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetimin Önemi (Konunun uygulama örnekleriyle ele alınması beklenmektedir).

KATILIMCILAR

Bağımsız denetim sektörüyle ilişkili akademisyen, bağımsız denetçi ve diğer paydaşlardır. Ancak jüri üyeleri ile Kurum personeli yarışmaya katılamaz.

YARIŞMA BİTİŞ TARİHİ

Makaleler 01.09.2021 tarihine kadarhttps://etkinlik.kgk.gov.tr/ adresi üzerinden Kurumumuza ulaştırılmalıdır.

KATILIM ŞARTLARI

1.   Yarışmaya katılacak makalelerin önceden başka bir yarışmadan ödül almamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış ve telif haklarının satılmamış/devredilmemiş olması gerekmektedir.

2.   Yarışmaya katılan tüm makalelerin her türlü yayım hakkı Kamu Gözetimi Kurumuna aittir.

3.   Değerlendirme, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından belirlenen jüri tarafından yapılacaktır.

4.   Makaleler en fazla 5000 kelimeden oluşacaktır. Makale yazım kuralları aşağıda yer almaktadır.

5.   Makalenin orijinalliği, makalede yer alan atıf ve görüşler yazarın şahsi sorumluluğundadır. Bununla birlikte, kaynakça ve referanslar hariç tutularak, makalenin ana metni için yapılan tarama neticesinde, kaynak göstermeksizin başka metinlerle benzerlik %15’i geçmemelidir.

6.   Toplu çalışma yapılarak yarışmaya aday olunabilir. Böyle bir durumda çalışmaya katılanlar tek bir aday olarak değerlendirilecektir.

7.      Her aday yarışmaya yalnızca bir makale ile başvurabilir.

8.   Makaleler 01.09.2021 tarihine kadarhttps://etkinlik.kgk.gov.ti7 adresi üzerinden Kurumumuz sistemine yüklenecektir.

9.   Yarışmaya katılım sağlayan adaylar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaklardır.

ÖDÜLLER

1  incilik ödülü 7.000 TL,

2   ncilik ödülü 5.000 TL,

3   ünclilük ödülü 3.000 TL’dir.

Ayrıca, ilk 10’a giren yarışmacıların makaleleri Kamu Gözetimi Kurumu tarafından kitap olarak bastırılacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ (Soy İsim Sırasına Göre)

Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN - Başkent Üniversitesi

Derviş ALT1NOK - Kamu Gözetimi Kurumu

Prof. Dr. Orhan ÇELİK- Ankara Üniversitesi

Rafet DİLMEN - Kamu Gözetimi Kurumu

Prof. Dr. Rauf KARASU - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU - Anadolu Üniversitesi

Dr. Banu SULTANOGLU - Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet ŞENSOY - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Murat YÜNLÜ - Kamu Gözetimi Kurumu

YARIŞMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI

Yarışma sonucu jüri tarafından yapılan değerlendirmeler tamamlandıktan sonra Kamu Gözetimi Kurumu tarafından www.kgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve kazanan adaylarla ayrıca iletişime geçilecektir.

Her tür sorunuz için lütfen makaleyarismasi@kgk.gov.tr adresinden irtibata geçiniz.

MAKALE YAZIM KURALLARI

•  Türkçe ve İngilizce “başlık” içermelidir.

•  En fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce “özet” içermelidir.

•  En fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce “anahtar kelimeler (keywords)” içermelidir.

•  “Kapak Sayfası”, “İçindekiler” ve “Kısaltmalar Listesi” içermemelidir.

•  Atıf yapılan kaynaklar, “Kaynakça” başlığı altında, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik sıraya göre makalenin sonunda yer almalıdır. Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

•  Yarışmaya gönderilecek makaleler bilgisayarda A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto ve 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile iki yana yaslı şekilde yazılmış olmalıdır. Kenar boşlukları sol ve üstten 4 cm, sağ ve alttan 2,5 cm olmalıdır. Makalede dipnot kullanımı Times New Roman usulüne göre, 10 (on) punto, 1 (bir) satır aralığı ile iki yana yaslı şeklinde yapılacaktır. Makale ana başlığının tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmalı ve ortadan hizalanmış olmalıdır.

•  Makale hacmi konusunda üst sınır bulunmaktadır. Buna göre, makaleler kaynakça hariç en fazla 5000 kelimeden oluşmalıdır.

•  Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Basıldığı Yıl (Parantez İçinde) Kitabın Adı (Kitap adı italik olmalıdır.), Baskı Sayısı, Yayınevi, Basıldığı Yer,.

Russel, J. (2007). The Internal Auditing Pocket Guide: Preparing, Performing, Reporting and Follow-up, 2. Baskı, Amer Society for Quality, Amerika.

•  Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Derginin Yıl Bilgisi (Parantez İçinde) “Makalenin Başlığı” (Makale başlığı tırnak içinde yazılmalıdır.), Yayımlandığı Derginin İsmi (Dergi ismi italik olmalıdır.), Derginin Cilt-Sayı Bilgileri, Makalenin İlk ve Son Sayfa Numaraları.

Beerbaum, D., Piechocki M. (2013) “İFRS 9 For Financial Institutions - The Case For IFRS And Finrep-Taxonomies - A Conceptual Gap Analysis”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies , Cilt: 3, Sayı: 1, s. 80-90.

•  Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, ilgili sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.

-   Kitaba yapılan ilk atıllar şu şekilde olmalıdır:

Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Basıldığı Yıl (Parantez İçinde) Kitabın Adı (Kitap adı italik olmalıdır.), Baskı Sayısı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Atıf yapılan sayfa numarası.

Crumbley, L., Heitger. L, Stevenson Smith, G. (2015) Forensic and Investigative Accounting , 7. Baskı, CCH Inc, Amerika, s. 50.

-   Aynı kitaba yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca Soyadı (Yalnızca Baş Harfi Büyük) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.

Crumbley, Heitger., Stevenson Smith., s. 178.

-   Makaleye yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır:

Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Derginin Yıl Bilgisi (Parantez İçinde) “Makalenin Başlığı” (Makale başlığı tırnak içinde yazılmalıdır.), Yayımlandığı Derginin İsmi (Dergi ismi italik olmalıdır.), Derginin Cilt-Sayı Bilgileri, Atıf yapılan sayfa.

Xu, Z., Taylor, G., Dugan, M. (2007). Review Of Real Earnings Management Literature. Journal of Accounting Literature, Cilt 26, s. 195-228.

-   Aynı makaleye yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (Yalnızca Baş Harfi Büyük) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.

Xu,Taylor, Dugan s. 200.

-   Bir yazarın birden fazla eseri varsa, eserler kısaltma ile belirtilerek birbirinden ayırt edilecek şekilde yazılmalıdır.

Acca, Advanced Audit and Assurance, s. 57. Acca, Advanced Financial Statements , s. 23.

-   Web Sitesinden alınan belgeler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir.

Web Sitesinin Adı, “Alınan Çalışmanın Başlığı” (Alman Çalışmanın başlığı tırnak içinde ve italik olarak yazılmalıdır.), Web Sitesinin Linki, Alındığı Tarih (parantez içinde yazılmalıdır.)

Public Company Accounting Oversight Board “AS 2200 Auditing Internal Control Over Financial Reporting”,https://pcaobus.org/Standarts/Auditing/pages/default.aspx, (27.05.2017)

-   Yararlanılan web sitelerine ilişkin linkler doğrudan kaynakçada yer almalıdır.

Makale yüklemek içinhttps://etkinlik.kgk.gov.tr/ adresi kullanılacaktır.

  • Sosyal Medyada Paylaş