KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Seri Nolu Tebliğ


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki konularda değişiklikler yapıldı.

1. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaması için söz konusu verginin satıcı tarafından Hazineye ödenmiş olması şartı getirilmiştir. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranacaktır. 

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranacaktır.

2. KDV Kanunun 13/1-k maddesinde yer alan “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” uygulamasında Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranacaktır.

İndirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen verginin ay içi hesaplamalarında “doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutar” dikkate alınacaktır. Daha önce “azami iade edilebilir tutar” dikkate alınıyordu.


10 Ekim 2018 tarih ve 30561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili tebliği görüntülemek için tıklayınız.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2018/172) görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş