GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


1- Gerçek Faydalanıcı Bildirimini 01/08/2021 tarihi itibarıyla faal olan; Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Koll.Şti, Kommandit Şti ve Adi Ortaklıklar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vereceklerdir. (Gerçek Kişilerin kendi adına bildirim yükümlülüğü yoktur. Avukat, SMMM Noter gibi şahıslardan Gelir İdaresi tarafından bunların müşterileri hakkında bir bilgi istenmesi halinde verilecektir.)

2-Gerçek Faydalanıcıya ilişkin bildirim formu İnteraktif Vergi Dairesi (gib.gov.tr/internet vergi dairesi/diğer bildirim ve bilgi girişleri ) alanından, Kurumlar Vergisi mükellefleri, Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kişi ve adi ortaklıklarda en yüksek ortaklık payına sahip kişi vermek zorundadırlar. Bu bildirim ayrıca bu ortaklıklar ile Mesleki sorumluluk sözleşmesi bulunan Meslek Mensupları tarafından da yapılabilecektir.

3-Gerçek Faydalanıcı, ortaklığın % 25’ini aşan hissesine sahip kişilerdir. Ortaklığın % 25’ini aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının Gerçek Faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişiler, gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda ise en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler Gerçek Faydalanıcı olarak kabul edilirler.

4-529 Sayılı VUK.Tebliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210713-4.htm

5-TURMOB sirküleri: https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/ba6b9dd5-8a06-4702-8c13-edb368e9c702/-gercek-faydalaniciya-iliskin-bildirim-formu-nun-31-agustos-2021-tarihine-kadar-verilmesi-gerekiyor

  • Sosyal Medyada Paylaş