Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU


BEYANNAME ARACILIK ve SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN

ÖNEMLİ DUYURU

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye  istinaden  yayımlanan  340  Sıra  No.lu  Vergi  Usul  Kanunu Genel  Tebliği uyarınca,  elektronik  beyanname  gönderme  aracılık  yetkisi  verilen  meslek mensuplarının  aralarında hizmet  sözleşmesi  bulunan müşterilerine  ait beyannameleri GİB e-Beyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri ile söz konusu  tebliğ  ekinde  yer  alan  Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk Sözleşmesi  düzenlemeleri  ve  bu  sözleşmelere  ait  bilgileri  https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girmeleri gerekmektedir.

Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavir  ve  Yeminli  Mali  Müşavirlerin  Çalışma  Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre meslek mensupları, hizmet verdikleri  müşterilerle  düzenleyecekleri  sözleşmelerin    bilgilerini, TÜRMOB’un belirleyeceği usul  ve  esaslar  çerçevesinde  bağlı  oldukları  odalara  iletmek zorundadırlar.

Diğer  taraftan  yazılı  hizmet  sözleşmesi  düzenlemeden  iş  kabul  edilmemesi,  ücret tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında iş görülmesinin önüne geçilmesi, sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye bu edimini yerine getirmeden  bir  başka  meslek  mensubu  tarafından  iş  yapılmasının  engellenmesi, stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermeme yasağına uyup  uymadıklarının  izlenmesi  ve  bu  yöndeki  aykırı  uygulamaları  sonlandıracak önlemlerin alınması  amacıyla  13/12/2013  tarihli  ve  28850  sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan  Haksız  Rekabetle  Mücadele  Yazılımının  Meslek  Mensuplarınca Kullanılması  Hakkında  Mecburi  Meslek  Kararının  6  ncı  maddesinde  ise  hizmet sözleşmelerinin, TÜRMOB tarafından hazırlanan yazılım üzerinden tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı olduğu odaya bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıda  yer  verilen  düzenlemelerden  anlaşılacağı  üzere  meslek  mensuplarının, aralarında hizmet   sözleşmesi  bulunan müşterilerine  ait  beyannameleri  e-Beyanname  Sistemine  gönderebilmeleri  için,  müşterileri  ile  Elektronik  Beyanname Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi  düzenlemeleri  gerekmekte  ayrıca  hizmet sözleşmesine  ilişkin  bilgilerin  Birliğin  belirlediği  e-Birlik   Sistemine;  Aracılık  ve Sorumluluk  Sözleşmesine  ait  bilgilerin  ise  internet  vergi  dairesine  girilmesi gerekmektedir.

Gelir  İdaresi  Başkanlığı  ile  yapılan  ortak  çalışmalar  sonucunda,  Gelir  İdaresi Başkanlığının hizmet sözleşmelerine ait bilgileri, TURMOB’un ise vergi mükelleflerine ilişkin  vergi  levhasında  yer  alan  bilgileri  elektronik  ortamda  doğrulayabilmesi  için entegrasyon  sağlanmıştır. 15/02/2021  tarihinden  itibarenhttps://intvd.gib.gov.tr/ adresinden  Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi  bilgi  girişi esnasında, girişi yapılan hizmet sözleşmesi bilgiler online olarak, e-Birlik Sisteminde bulunan hizmet sözleşmelerine ait bilgiler ile teyit edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine bilgi girişi yapılan hizmet  sözleşmesine ilişkin bilgilerin, e-Birlik Sisteminde doğrulamasının  yapılamaması durumunda Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi  girişine izin verilmeyecektir.

Bu sebeple, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan meslek mensuplarının Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişinde mağduriyet yaşamamaları için öncelikle e-Birlik Sistemine hizmet sözleşmelerine ilişkin bilgilerin girişini yapmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

  • Sosyal Medyada Paylaş