Tüm Duyurular

  ÖZET 

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 14 Kasım 2023 tarihinden bu yana aylık % 3,5 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren aylık % 4,5 olarak belirlendi.

  Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanunu’nun

  — 112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı” 

  — 370’nci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı”

  — 371’inci maddesine göre uygulanan “pişmanlık zammı oranı” 

  da aylık % 4,5’ e çıkarılmış oldu. 

  Buna göre gecikme zammı, gecikme faizi, izahat zammı ve pişmanlık zammı oranları yıllık bazda % 54 olmuştur

  2024/80 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://turmob.info/3Kc1Pqg#türmob

  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.


  2024/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 31 Ağustos-9 Eylül 2024

  İlk Kez Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 3-28 Haziran 2024

  Tekrar Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 1-15 Ağustos 2024

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 28 Haziran 2024 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

  Gelir İdaresi Başkanlığı 22.05.2024 tarihinde; e-Defter Uygulama Kılavuzu, e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu ve e-Defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu’nu güncellemiş ve e-Defter Uygulamasına dahil olan mükellefler ile e-Defter Uyumlu Yazılım Firmalarına yönelik duyuru yayınlamıştır. Gelir idaresi Başkanlığı yayınladığı E-Defter Teknik Kılavuz ve Duyuruları ile elektronik defter dosyaları ve berat dosyalarının, Mali Müşavirlerin elektronik imzası veya mali mühür ile imzalanmasına ilişkin uygulamayı hayata geçirdi.

  2024/81 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 👉 https://turmob.info/3wLJrRQ

  1/5/2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda yapılan değişiklik ile; mevduat ve katılma hesapları ile bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat uygulaması, bazı oran artışları yapılarak 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

  2024/74 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://turmob.info/4b1umdO

  27.4.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı. 

  Bilindiği üzere 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

  - %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı %20’ye

  - % 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a,yükseltilmişti.

  Tebliğe göre (G) Lokantasında yemek yiyen müşteri (D), lokantadan ayrılırken 1 kg baklava satın aldıysa, lokanta, müşteriye vermiş olduğu yemek hizmeti ile baklava satışında %10 oranında KDV hesaplayacaktır.

  GİB, basın açıklamasında Tebliğin uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandığını belirtmiştir. Ancak Tebliğ değişikliği 1/5/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

  2024/70 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://turmob.info/44l46Zj

  24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 2024/2 Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

  2024/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 24-25 Ağustos 2024
  İlk Kez Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 2-31 Mayıs 2024
  Tekrar Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 15-31 Temmuz 2024

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

  Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

  TÜRMOB Başkanlığının 2024/2 Dönemi, 24-25 Ağustos 2024 SMMM Sınav Duyurusu konulu yazısına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  2023 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvelleri Hakkında

  ÖNEMLİ VE SÜRELİ DUYURU

  SANAYİ SİCİLİNE KAYITLI İŞLETMELERİN DİKKATİNE


  1) 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. maddesi gereği işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini 30.04.2024 tarihine kadar Bakanlığa (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi zorunludur.

  1.1) 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında üretime dayalı Sanayi Sicil Belgesi bulunan kurum/kuruluş, firma ve şahısların 2023 yılına ait “Yıllık İşletme Cetvelini 30.04.2024 tarihine kadar internet ortamındaki https://www.turkiye.gov.tr veya Bakanlık web sayfası https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden vermeleri zorunludur.

  1.2) Kanun gereğince; süresi içerisinde 2023 yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi işletmelerine 8.322,- TL idari para cezası uygulanmaktadır.

  2) 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda (sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi, unvan, adres, kapasite raporu güncellemesi/değiştirmesi, makine teçhizat, tescilli sermaye değişikliklerini) 1 (bir) ay içinde İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi zorunludur.

  2.1) Kanun gereğince; beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri 1 (bir) ay içinde bildirmeyen sanayi işletmelerine 8.322, -TL idari para cezası uygulanmaktadır.

  Kamuoyuna İlanen duyurulur.

  İŞKUR İl Müdürlükleri tarafından 15 Nisan - 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında belirlenen işyerleri ile İŞKUR personeli tarafından iletişime geçilerek cevaplanması yasal zorunluluk olan İşyeri Bilgi Formları doldurulacaktır.

  İşverenlerce talep edilen belirli mesleklere ilişkin işgücü ihtiyacının karşılanması veya Kuruma kayıtlı işsizlerin önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla en az 5 çalışanı bulunan ve istihdam taahhüdü veren işverenlerimizle Mesleki Eğitim Kursları veya İşbaşı Eğitim Programları düzenlenebilmektedir. 20 Ocak 2024 tarihli ve 32435 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetleriyle ilgili mevzuatta; işverenlerimizin yararlanmasını kolaylaştırıcı değişiklikler yapılmıştır.

  Buna göre önceki uygulamalara kıyasen;

  1- Kurs ve İşbaşı Eğitim Programı için sektör sınırlaması kaldırılmıştır. Bundan sonraki süreçte şartları sağlayan işverenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın hizmetlerden yararlanmasının önü açılmıştır.

  2- Kurs ve İşbaşı Eğitim Programlarında istihdam taahhüt oranı %70 (yetmiş)’ten % 60 (altmış)’a düşürülmüştür.

  3- Kurs ve İşbaşı Eğitim Programlarında istihdam etme süresi yararlanılan fiili sürenin 3(üç) katı yerine 2(iki) katı olarak yeniden düzenlenmiştir.

  4- İşbaşı Eğitim Programlarında istihdamı tamamlama süresi fiili program süresinin 4 (dört) katı olarak belirlenerek, aylık prim yatırma sınırı kaldırılmış; yatırılan tüm primler istihdam yükümlülüğü için geçerli sayılır hale getirilmiştir.

  Bunların yanında 3 Şubat 2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle;
  a) 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesindeki teşvik (sigortalıların prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması) 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
  b) 5510 sayılı Kanuna eklenen 101. geçici madde ile 01/01/2024-31/12/2024 dönemi için asgari ücret desteği 700 TL olarak kararlaştırılmıştır.

  İŞKUR İşveren broşürüne aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  1) 2024 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789 TL ve altında olan, 2024 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 23,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2024 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

  2) İlgili ayda, 01/01/2024-31/12/2024 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz kon usu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

  3) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

  2024/59 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/FuYZ50QJIfi

  Dijital Vergi Dairesi e- Beyanname Duyuruları

  1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliğine İlişkin Duyuru

  1 No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesinde sehven hatalı tutar beyan edilmesini engelleyebilmek amacıyla Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren üç yeni kontrole başlanmıştır. Ayrıntılar için dosya ekine bakınız.

  Eki için tıklayınız ...>>>

  III Sayılı Listeye (Tütün Mamulleri ve Makaron) İlişkin ÖTV Beyannamesinde Değişiklik

  27/12/2023 tarihli ve 8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Beyanname Düzenleme Programında, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için verilecek ÖTV 3B beyannamesinde yer alan bazı tütün mamullerinde 01.01.2024 ila 03.01.2024 tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere özel tüketim vergisi oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları güncellenmiştir.

  2 No.lu Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV Beyannamesine İlişkin Duyuru

  28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması sırasında sistemsel kontroller yapılacaktır. Buna istinaden Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi k esintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen vergilerin vergi kodu 4017 olarak değiştirilmiştir. Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen vergilerin tahakkuk ve tahsilatı “4017 – KDV Tevkifatı” vergi türü üzerinden yapılacaktır.

  Duyurulur. 01.02.2024

  Kaynak: GİB

  Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre anonim şirketler ile kooperatiflerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetim kurulu karar defteri ile tutulması halinde limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar yaptırılması gerekmektedir. 

  Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını zamanında yaptırmayanlara 2024 yılında49.276 TL idari para cezası uygulanmaktadır

  2024/45 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/fBNH50QvJYF

  e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi ile ilgili tercihler, 31 Ocak 2024 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden yapılabilir. 

  Bu tarihten sonra yapılan seçimin 2025 yılına kadar değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Tercihlerini 31/01/2024 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2024 hesap dönemi berat dosyaları için aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilirler.

  2024/44 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/tAtY50QvJxn

  Vergi Usul Kanununun 102 ncimaddesi uyarınca muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda veya muhatapların 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe gidildiğinde tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan ve 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Tebligat Pusulası” güncellendi.

  2024/41 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/tn7h50QugMJ

  1 Ocak 2024 -30 Haziran 2024 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2024 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Ocak ayında değiştiği için maaş dilim tutarları da değişmiştir.

  Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 18 Ocak 2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8104 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır. 

  Buna göre 1 Ocak 2024-30 Haziran 2024 döneminde geçerli aylık katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı değiştiğinden, yurt içi ve yurt dışına gelir vergisinden istisna harcırah tutarlarına göre maaş dilim tutarları değişmiştir

  2024/40 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/cQ2F50QtRyQ

  2023 yılı aktif toplamı 133,187,700 TL veya net satışlar toplamı 295,970,000 TL’yi aşan mükelleflerin 2024 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir

  2024/36 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/MTsQ50Qs22p

  2024 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 6.900 TL’dir. Bedeli 6.900 TL’den az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

  Fatura vermeyen ve almayanlara 3.400 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

  Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar (680 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. 

  E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için 6.900 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

  Vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir.

  2024/37 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri https://ow.ly/YuqC50Qs6Wn

  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

  2024/1. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 4-13 Mayıs 2024

  İlk Kez Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 1-29 Şubat 2024

  Tekrar Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 1-15 Mart 2024

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 29 Şubat 2024 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

  Sınav duyurusuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Gelir İdari Başkanlığı tarafından ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan aşağıdaki belgelerin 1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğu kaldırıldı.

  -İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,

  -Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,

  -Sigorta poliçelerinin,

  -Sigorta komisyon gider belgesinin,

  -Elektronik ürün senedinin (ELÜS),

  Öte yandan, mevcut düzenlemeler uyarınca Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmelerine gerek olmadığı halde hatalı olarak bildirime konu edilen,

  -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgelerin,

  -Noterlik makbuzlarınında Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

  2024/32 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/Y29o50QpuAp

  ÖZET

  1/1/2024 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 666,75.-TL Aylık 20.002,5 TL, net 17.002,12 TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

  a) Özel sektörde: 

  Günlük kazanç alt sınırı: 666,75 TL Aylık kazanç alt sınırı : 20.002,5 TL 

  Günlük kazanç üst sınırı :5.000,63 TL Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90TL

  b) Kamu sektöründe: 

  15/12/2023- 14/1/2024 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

  7.154,40 TL+ 9.334,50 TL =16.488,90 TL

  15/12/2023- 14/1/2024 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 

  53.658,08 TL + 70.008,82 TL= 123.666,90 TL

  2024/31 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/Yzlc50Qp8lR

  TÜRMOB tarafından yapılan başvuruya rağmen, Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek tarifeye yeniden değerleme oranında (%58,46) zam yaparak Resmi Gazetede yayımlamıştır. Ekonomik veriler ışığında tarifede yapılması gereken artış oranının % 106 olduğu tüm bilimsel parametreler dikkate alınarak ortaya konulmuştur.

  Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulumuz ve asgari ücret tespit komisyonumuzun ortak almış olduğu karar neticesinde 2023 yılı asgari ücret tarifesindeki tutarlar % 106 oranında artırılmış ve  2024 yılı Tavsiye Edilen Asgari Ücret Tarifesi   olarak aşağıdaki DOSYALAR bölümünde üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

  2024 YILI SM, SMMM ve YMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN DUYURU


  Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon karşısında, mali müşavirlik asgari ücretlerinin önemli ölçüde erimesi nedeniyle Birliğimizce yaklaşık 4 aydır çalışmalar yürütülmüş, tarifeye ilişkin beklenti ve taleplerimiz Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK dahil Bakanlığın hemen her kademesine detayları ile anlatılmıştır.

  Birliğimizce mali müşavirlik asgari ücret tarifesine %106 oranında zam yapılması gerektiği hesaplanmış ve buna göre hazırlanan tarife taslağı gerekçeleri de ortaya konulmak suretiyle onay için Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulmuştur. 

  Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek tarifeye yeniden değerleme oranının (%58,46) üzerinde bir zam yapılmayacağını belirtmiş, bütün uğraşlarımıza karşın tarife bu şekilde Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

  Ülkemizin enflasyonla mücadelesine saygı duymakla beraber, diğer meslek grupları için dikkate alınmamasına rağmen mali müşavirlik ücretlerinin enflasyonu artıran bir unsur olarak değerlendirilmesine katılmıyor ve 2024 yılı Tarifesinin bu haliyle uygulanabilir olmadığını düşünüyoruz.

  Son yıllarda mali müşavirlik mesleğinin en temel girdileri olan asgari ücrette, sarf malzemelerinde, posta ücretlerinde ve enerjide meydana gelen artış oranları ile mesleki tarifemizde yapılan toplam artış oranları(*) dikkate alınarak sadece yaşanan reel kayıplarımızın giderilmesi amacıyla tarifemizde 2023 yılı mevcut tarifemizin % 106 oranında artırılması beklenirken, % 58 oranında artışın yapılması ekonomik gerçeklikle ilgisi bulunmayan ve gerçek hayatta uygulanabilir olmayan bir tarife yapısının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

  Ülkemizin vergi gelirlerinin toplanmasını sağlayan, özellikle bu yıl ve izleyen yıllarda enflasyon muhasebesi uygulayarak işletmelerimizin mali tablolarının gerçek durumu ifade etmesine ve bunun sonucunda da ülkemiz vergi gelirlerinde beklenen artışı  gerçekleştirecek meslek grubu için hazırlanan tarifede artış oranının %58 olarak belirlenmesi, bu meslek mensuplarının reel kayıplarının daha da artmasına ve iş yapabilme motivasyonunun azalmasına sebep olacaktır.

  Belirtilen tüm bu durumlar nedeniyle, Bakanlıkça yayımlanan tarifeye göre meslek mensuplarının iş yapabilmesi mümkün değildir. Bu durum, mali müşavirlik ofislerin sürdürülebilirliğini de ciddi şekilde tehdit etmektedir. Ekonomik veriler ışığında tarifede yapılması gereken artış oranının %106 olduğu tüm bilimsel parametreler dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Buna orana göre hazırlanan tarife taslağı E-Birlik Yazılımına yüklenmiş olup, meslek mensuplarımızın bu önerilen ücretlerin altında iş yapmamaları gerekmektedir.

  Mevcut tarifenin uygulanamaz hale geldiği konusunda fikir birliğine varılmış olup, tarifenin reformist bir bakış açısıyla, çağdaş ve uygulanabilir yeni bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü de paylaşmak isteriz. Mesleki kamuoyuna duyurulur.

  (*) Mali Müşavirlik Mesleğinin temel girdilerinde 2017 ila 2023 yılları arasında yaşanan artış oranlarını gösteren tabloya aşağıda yer verilmiş olup, bu süreç dahilinde tarifedeki ücretlerde yaşanan toplam artış ise 2,6 kat olmuş ve tüm bu parametrelere göre yaşanan ortalama reel kayıp düzeyi (2017 yılı tarife ücretine göre) ise 3,5 kat olmuş, sadece bu reel kaybın giderilmesi ve 2024 yılı için Orta Vadeli Programda ilan edilen 2024 yılı tahmini enflasyon oranı (%65) dikkate alındığında 2024 yılı ücretinin 2023 yılı ücretine göre asgari % 106 oranında artırılması gerektiği hesaplanmıştır.  7491 sayılı Yasa ile sorumlu sıfatıyla KDV beyanına ilişkin olarak aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır. 

  1. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır. 

  2. Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe çekilmiştir. 

  3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe çekilmiştir. 

  Sorumlu sıfatıyla KDV Beyanına ilişkin düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirtilmiştir.

  Buna göre Aralık 2023 dönemine ilişkin sorumlu sıfatıyla verilen 2 No.lu KDV Beyannamesinin daha öncesinde olduğu gibi (beyan süresinin resmi tatile gelmesi nedeniyle) 29 Ocak 2024 tarihine, Ocak 2024 dönemine ilişkin aynı beyannamenin ise 21 Şubat 2024 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

  2024/30 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/ZmBt50Qo7Ql

  Gelir İdaresi Başkanlığınca VUK’nun257’nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden16 Mart 2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler tarafından kullanılmak üzere inşaat demirinin üretimi veya ithalatından inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil geçen tüm aşamalarda takip edilmesine imkân verecek bir sistemin İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulmasının uygun bulunduğu belirtilmişti. 

  Sistem kapsamında;

  a) İnşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması,

  b) Veri girişi/paylaşımı yapılabilen yazılım ve/veya el terminal benzeri cihazlar ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım velaboratuvardeneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi,

  c) Darphane tarafından bu işlemlere ilişkin verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması, 

  zorunluluğu getirilmişti.

  Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1 Ocak 2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur.

  Mezkur Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024tarihinden itibaren, diğerleri ise 31 Ocak 2024 tarihinden sonra bu stokları, satışa konu edemeyeceklerdi.

  3 Ocak 2024 tarihli ve 32418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) ile stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar dışındakilerin bu stoklarını satışa konu edememelerine ilişkin düzenlemenin süresi 31/1/2024 den 30/4/2024 e uzatılmıştır.

  2024/29 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/CYGB50QnJvP


  Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğde; 

      Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı,1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yıllık yüzde 48 ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310.00 Türk lirası olarak ilan edilmiştir

  2024/28 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/GwP150QnmTU

  “Anonim ve Limited Şirketler İçin Belirlenen Asgari Sermaye Tutarlarının Uygulanmasına İlişkin Bakanlık Genelgesi” 02.01.2024/1 sayılı

  “2024 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları” 02.01.2024/2 sayılı

  “4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Uzaktan Çalışma Süreleri Uzatıldı” 02.01.2024/3 sayılı

  “İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Ödenen KDV’nin İndirim Hakkı Kaldırıldı” 02.01.2024/4 sayılı

  “Sigaralar İçin Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlendi” 02.01.2024/5 sayılı

  “İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması 30 Nisan 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı” 02.01.2023/6 sayılı

  “2024 Yılı Damga Vergisi Tutarları” 02.01.2024/7 sayılı

  “2024 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri” 02.01.2024/8 sayılı

  “2024 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması” 02.01.2024/9 sayılı

  “SMMM’lik ve YMM’lik Kanunu Disiplin Yönetmeliği Değişiklikleri” 02.01.2024/10 sayılı

  “2024 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler” 02.01.2024/11 sayılı

  “Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Artırıldı” 02.01.2024/12 sayılı

  “Şans Oyunları Vergi Oranları İndirildi” 02.01.2024/13 sayılı

  Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer alan Maktu Tutarlar 2024 Yılı İçin Artırıldı 02.01.2024/14 sayılı

  “Özel Sirküler: 2024 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri” 02.01.2024/15 sayılı

  “Harçlar Kanunu’nda Yer alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi 02.01.2023/16 sayılı

  “2024 Yılı Harç Tutarları” 02.01.2024/17 sayılı

  “2024 Yılında İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi 02.01.2024/18 sayılı

  “2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları” 02.01.2024/19 sayılı

  “2024 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi” 02.01.2024/20 sayılı

  Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazların Özel Tüketim Vergisi 02.01.2024/21 sayılı

  “2024 Yılında Engellilerin ÖTV Ödenmeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi 02.01.2024/22 sayılı

  2024 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları 02.01.2024/23 sayılı

  Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerinin Usul ve Esasları Belirlendi 02.01.2024/24 sayılı

  “Vergi Usul Kanunu’nda Yer alan Maktu Tutar ve Hadler 2024 Yılı İçin Artırıldı” 02.01.2024/25 sayılı

  Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların 1 Temmuz 2024’e Kadar YN ÖKC’ler ile Değiştirilmesi Zorunluluğu 02.01.2024/26 sayılı  mevzuat sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.

  2024/1-26 Sayılı Sirküleri okumak için tıklayınız...>>>

  01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt günlük 666,75.-TL Aylık brüt 20.002,5 TL, net 17.002,12.-TL olarak açıklamıştır.

  01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır. 

  Günlük kazanç alt sınırı: 666,75 TL  Aylık kazanç alt sınırı : 20.002,5 TL

  Günlük kazanç üst sınırı: 5.000,63 TL  Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

  Sigorta Primi işçi payı (%14): 2.800,35TL

  Sigorta Primi işveren payı (20,5): 4.100,51 TL

  Sigorta Primi işveren payı (15,5): 3.100,39 TL (%5indirim hakkı kazanılması halinde)

  İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 200,03 TL

  İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 400,05 TL

  İşverene Maliyeti: 24.503,06 TL

  İşverene Maliyeti: 23.502,94 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

  Net Ücret :17.002,12

  Asgari ücret Desteği: Sigortalı başına 700 TL
  31. Geleneksel Gecemiz 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Kent Palace da yapılacaktır. Tüm meslektaşlarımızı Cumhuriyetimizin 100. Yılında birlikteliğimizi kuvvetlendirmek adına aramızda görmek arzusundayız. Katılım durumunuzu 18 Aralık 2023 tarihine kadar odamız sekretaryasına bildirmenizi rica ederiz. Yemek ücreti kişi başı 750,00 TL olup alkollü içecekler ekstra ücrete tabidir.  2024/1 Dönemi, Staja Giriş Sınavı 2 Mart 2024 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır. Sınava girecek adayların, Kanun'un 4.maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  Sınav başvuruları, 2-15 Ocak 2024 tarihleri arasında https://login.tesmer.org.tr adresinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır. Sınav ücreti, aşağıda belirtilen banka hesaplarına veya başvuru sırasında sanal pos ile internet üzerinden ödenebilecektir. Banka hesaplarına havale veya EFT kabul edilmemektedir.

  İlk kez sınava katılmak üzere başvuru yapacak adaylar, ekte yer alan başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak "Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden TEOS'a yükleyebilirler.

  Başvuru belgelerini, Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden yükleyen adaylardan ayrıca, başvuru belgelerini ilgili Oda / TESMER Şubelerine teslim etmeleri istenmeyecektir.

  Sınav başvurusu yapacak adaylar, başvuru ve evrak yüklenmesine ilişkin açıklamaları içeren "Dijital Adım Mobil Uygulaması Kullanım Kılavuzu" ve "Staja Giriş Sınavı Aday İşlemleri Videosu"na http://www.tesmer.org.tr/?p=2007 bağlantısı üzerinden erişebilirler.

  Sınav başvurusunda bulunan adayların belgeleri, ilgili Oda / TESMER Şubesi tarafından TEOS üzerinden kontrol edilerek, sınava girme koşullarını sağlayanların başvuruları onaylanacaktır.  2024/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 27-28 Nisan 2024

  İlk Kez Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 2-31 Ocak 2024

  Tekrar Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 1-15 Mart 2024

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

  Sınav duyurusuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle; SÜRGEM eğitim faaliyetlerine 2023 Haziran ayı itibariyle başlanılmış olup uygulamanın ilk yılı olması ve deprem felaketi sebebiyle temel motivasyonun eğitimlere yöneltilmesinde zorluklar yaşanmıştır. Bu kapsamda, Birlik Yönetim Kurulu’nun 21/12/2023 tarihli ve 51 sayılı kararı ile;

  a-2023 yılı içerisinde alınan eğitimlerin geçerli olması kaydıyla; 2023 yılında SÜRGEM eğitim kredilerini tamamlayamayan meslek mensuplarında bir defaya mahsus 2023 yılı içinde en az 30 kredi alma şartının aranmamasına, bu kapsamdaki meslek mensuplarının 2023 yılına ilişkin yükümlülüklerini takip eden 1 yılda tamamlamaları kaydıyla yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılmalarına,

  b- Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun, Adıyaman ve Malatya illeri ile Gaziantep iline bağlı Nur dağı ve İslahiye ilçelerinde Odalarımıza kayıtlı tüm meslek mensuplarının 2023 yılı SÜRGEM eğitim yükümlülüklerinden muaf olmalarına, bu durumda olan meslek mensuplarının 2024 yılı eğitim yükümlülüklerine ilişkin durumun, mücbir sebep haline dair nihai karardan sonra yeniden değerlendirilmesine ’ ’ karar verilmiştir.

  TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği ve TÜRMOB SÜRGEM Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında tabi olduğunuz eğitim süreleri, bu süreçte eğitim faaliyetlerinden kredi kazanımı ve kazanılan kredilerin eğitim kütüğüne kaydıyla ilgili bilgilendirme notu ekte sunulmuştur.

  Eğitimlerle ilgili genel bilgilendirme, mevzuat ve sıkça sorulan sorular için surgem.org.tr adresli internet sayfamızdan yararlanabilirsiniz.
   


  SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
  EĞİTİM SÜRELERİ - KREDİ KAZANIMI - KREDİLERİN EĞİTİM KÜTÜĞÜNE KAYDI

   

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden; çalışanlar listesine kayıtlı olanlar, meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde çalışanlar ile işletmelerde hizmet akdi ile çalışan ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen işleri yapanlar, meslek ruhsatlarını edindikleri günden başlayarak meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli meslek geliştirme eğitimine tabidir.

   

  Bu çerçevede eğitim kapsamındaki meslek mensuplarının, meslek ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına düzenli olarak katılımı zorunludur.

   

  Eğitim kapsamında olmayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler sürekli mesleki geliştirme eğitiminden muaftır. Ancak, bu durumda olanlar diledikleri takdirde eğitimlere katılabilirler.

   

  - Eğitim kapsamındaki meslek mensubunun yılda en az 30 kredilik ve her üç yılda en az 120 kredilik sürekli mesleki geliştirme eğitimi alması gereklidir.

  - Bu eğitimlerin yıllık en az 15 kredi ve her üç yılda en az 60 kredilik kısmının doğrulanabilir olması gerekir.

  - Üç yıllık dönemde “Mesleki Çalışma Standartları ve Etik İlkeler” konusundan en az 3 kredi, “Denetim; Denetim ve Güvence Standartları” konusundan ise en az 2 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  - Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım diğer faaliyetler ile ikmal edilir.

  - 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki iki yıl da dahil edilerek yapılır.

  - Zorunlu eğitimden muaf iken zorunlu eğitim kapsamındaki faaliyetlere başlayan meslek mensuplarının eğitim yükümlülükleri, faaliyete başladıkları yıl başlar. İlk yıl için 30 kredi şartı aranmaz. Bu meslek mensuplarının işe başladıkları yıla ilişkin eğitim yükümlülüğünü, takip eden ikinci takvim yılının sonuna kadar tamamlamaları şarttır.

  - Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının uygulandığı dönemde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

   

  EĞİTİM TÜRLERİ

  Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimleri temelde Doğrulanabilir Eğitimler ve Diğer Faaliyetler olarak ikiye ayrılır. İlgili Yönetmelik’te bu eğitimler tanımlanmış ve bunlardan elde edilecek krediler açıklanmıştır. Bu çerçevede kredi kazanımı ve bunların meslek mensubunun eğitim kütüğüne işlenmesinde aşağıdaki usul ve esaslar geçerlidir.

   

  DOĞRULANABİLİR EĞİTİMLER

  Doğrulanabilir eğitimlerin SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış uzaktan eğitimlere (senkron veya asenkron) veya Odalarda yapılacak yüz yüze eğitimlere katılım yoluyla tamamlanması şarttır.

   

  Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders bir kredi olarak kabul edilir.

  Doğrulanabilir eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir.

   

  Üç yıllık dönemde 60 kredinin üzerinde doğrulanabilir sürekli mesleki geliştirme eğitimi kredisi alınması halinde, bu krediler izleyen üç yıla devredilmez.

   

  Yüz Yüze Eğitimler

  SÜRGEM tarafından Odalarda veya Odaların kendi inisiyatifleriyle yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerde meslek mensuplarının eğitime katılım durumları Odalarca TÜRMOB Kart/ QR kodu ile elektronik olarak kayıt altına alınır. TÜRMOB Kart/QR Kod okuma işlemleri Android cihazlar için geliştirilen mobil uygulama üzerinden sağlanmaktadır. Bu eğitimlerden elde edilen krediler Odalar/SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne işlenir. Meslek mensubunun ayrıca beyanda bulunmasına gerek yoktur.

   

  Senkron Eğitimler

  Senkron eğitimler SÜRGEM Portal (portal.surgem.org.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Eğitim platformu olarak ZOOM uygulaması kullanılmaktadır. Kredi kazanımı için eğitime en az %80 oranında katılım sağlanmalıdır. Eğitimlerden kazanılan krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne doğrudan işlenir.

   

  Asenkron Eğitimler

  Asenkron eğitimler SÜRGEM Portal (portal.surgem.org.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Kredi kazanımı için eğitim ve eğitim sonundaki değerlendirme anketi tamamlanmalıdır. Eğitimlerden kazanılan krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne doğrudan işlenir.

   

  DİĞER FAALİYETLER

  Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım Diğer Faaliyetler ile ikmal edilir. Diğer eğitim faaliyetlerinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen krediler o takvim yılının kredi hesabında dikkate alınır.

   

  Doğrulanabilir eğitimler kapsamında kazanılan fazla kredilerin kazanıldıkları yıl ve izleyen iki yıllık dönemde Diğer Faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

  Diğer Faaliyetler kapsamında elde edilen krediler SÜRGEM Portal (portal.surgem.org.tr) üzerinden Diğer Kazanım Bildirimleri menüsünden eğitim kütüğüne işlenir.

   

  1. Etkinlik Katılım Bildirimi: SÜRGEM’e akredite olmuş kurum ya da kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları vb. etkinliklere katılım 2 kredi; bunlara konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma ile toplantı moderatörlüğü 3 kredi olarak değerlendirilir. Bu etkinliklerden elde kredilerin meslek mensubu tarafından beyan edilmesi gerekir.
  2. Komite/Komisyon Görev Bildirimi: TÜRMOB ve SÜRGEM’e akredite olmuş meslek ile ilgili teknik komitelere ve komisyonlara katılım ve bunlarda görev alma 3 kredi olarak değerlendirilir.
   • TÜRMOB Komisyon, Komite ve Kurul üyelerinin kazandıkları krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne işlenir.
   • Oda Komisyon, Komite ve Kurul üyelerinin kazandıkları krediler Oda tarafından eğitim kütüğüne işlenir.    
  3. Stajyer Mentorluğu Bildirimi: Stajyer mentorluğu yapanlar mentorluk yaptıkları her ay için 1 kredi kazanırlar. Bu şekilde elde edilen krediler her yıl için 7 krediyi geçemez. Meslek mensuplarının stajyer mentorluğundan elde ettikleri krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne doğrudan işlenir.
  4. YMM Sınavı Bildirimi: YMM sınavından başarı sağlanması durumunda “YMM Sınavı Bildirimi” ekranından ilgili sınavın kazanılmasından doğan hakkın kullanılmak istendiği SÜRGEM Portal (portal.surgem.org.tr) üzerinden beyan edilir. Kredilendirme bir kereye mahsus olmak üzere yapılır. Ders başına 10 kredi elde edilebilir.
  5. Sözleşme Bildirimi: 1 yıllık sözleşme 1 kredi olarak değerlendirilir. Kazanılacak kredi üç yıllık dönemde 30 krediyi geçemez.
   • SM ve SMMM meslek mensuplarının e-Birlik üzerinden düzenledikleri Hizmet Sözleşmelerinden elde ettikleri krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne doğrudan işlenir.
   • YMM meslek mensuplarının düzenledikleri Hizmet Sözleşmeleri YMM Odaları tarafından eğitim kütüğüne işlenir.
   • Ortaklıklarda veya şirketlerde hak kazanımı sadece sözleşmeyi düzenleyen (sorumlu) meslek mensubu tarafından gerçekleştirilebilir.
   • Sadece içinde bulunulan sözleşme döneminden kredi kazanımı sağlanabilir.
  6. Lisans, Yetki Belgesi ve Sertifika Bildirimi: Yönetmelikle belirlenen eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatta lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge için 5 kredi elde edilir. Talep edilmesi halinde “Lisans, Yetki Belgesi ve Sertifika Bildirimi” bölümünden bildirim yapılır. Yukarıda belirtilen nitelikleri taşımayan belgeler (örneğin herhangi bir eğitim veya etkinliğe katılım sonrasında alınan sertifika veya katılım belgesi) bu bölümde değil, Etkinlik Katılım Bildirimi bölümünde beyan edilmelidir.

   

  KGK EĞİTİMLERİ

  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan (KGK) zorunlu eğitim kapsamında temel mesleki konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri aynı sayıda doğrulanabilir eğitim kredisi,  destekleyici konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri ise aynı sayıda Diğer Faaliyetler kapsamında kazanılmış eğitim kredisi olarak kabul edilir.

  • SÜRGEM tarafından E-TÜRMOB (www.eturmob.org.tr) eğitim platformu kullanılarak düzenlenen KGK eğitimlerinde kazanılan krediler SÜRGEM tarafından eğitim kütüğüne doğrudan işlenir.
  • Odalar tarafından düzenlenen KGK eğitimlerinden kazanılan krediler Odalar tarafından eğitim kütüğüne işlenir.
  • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen KGK eğitimlerinden elde edilen kredilerin meslek mensubu tarafından SÜRGEM Portal (portal.surgem.org.tr) üzerinden beyan edilmesi gerekir.

   

  Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimlerinde Kredi Kazanımı Tablosu için …tıklayınız….>>>

  7887 CK ile anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Lirasına yükseltildi.

  Limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen ez az esas sermaye tutarı elli bin Türk Lirasına yükseltildi.

  Kararın, 1 Ekim 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş olmakla birlikte daha sonra 26/11/2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DÜZELTME ile 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

  2023/164 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/bSAq50Qbhfn

  Yabancı çalışanların, çalışma izin belgesinde kayıtlı izin bitiş tarihine kadar izin belgesinde belirtilen meslek kodu ve ücret üzerinden SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. SGK’ya yapılan ücret bildiriminin çalışma izin belgesi ile uyumlu olmaması halinde, aradaki fark kadar işverenden ek tahakkuk istenecek, düzeltilmemesi halinde ise resen düzenleme yapılacaktır.

  2023/161 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/nra350QaeGA

  Özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet verdikleri gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulan geçici iş ilişkisinin 4857 sayılı İş Kanunu ile 4904 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere uygun kurulmaması halinde özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından bildirimi yapılan sigortalılar, bunlardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerin sigortalısı olarak sayılacaktır.

  Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanunu ile 4904 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere uygun geçici iş ilişkisi kurulmadığının tespitinin sonucu olarak özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ile bunlardan hizmet alan işverenlikler arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulamayacaktır.

  Bu kapsamda bulunup SGK’dafarklı şekilde işlem gören işverenlerin, sigorta prim teşvik, destek ile diğer hak ve yükümlülük bakımından mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir.

  2023/162 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/BbTb50QalzQ

  Odamız Gençlik Platformu tarafından 11 Kasım 2023 saat 13.30’da 2. bisiklet turu düzenlenecektir.

  Toplanma yeri: Eti Arkeoloji Müzesi

  Varış yeri : Regülatör Piknik Alanı

  Katılım durumunuzu bildirmek ve detaylı bilgi için Tolga ÜMRE: 05412176050  1 Kasım 2023tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edildi.

  Daha önce 29 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edilmişti.

  2023/154 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/k3ZA50Q2UlR

  ÖZET: 5510 sayılı Kanun’un Ek 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, işverenler tarafından 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucunda hesaplanacak olan fark prim tutarlarının kanuni faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

  2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvik değişiklik talepleri sonucu işverenin borçlarına mahsup edilen veya işverene ödenen fark prim tutarlarına ilişkin kanuni faiz hesaplanmasında;

  −Kanuni faiz başlangıç tarihinin; 1.4.2018 tarihinden önce talepte bulunulması halinde 1.5.2018 tarihi, 1.4.2018 ila 1.6.2018 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talepte bulunulması halinde de talep tarihini takip eden ay başı, 

  −Kanuni faiz bitiş tarihinin ise ödemenin/mahsubun yapıldığı tarih,

  Olarak esas alınıp hesaplanması gerekmektedir.

  2023/152 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/aqib50Q2uFX

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin kur farklarından doğan zararlara ilişkin geçici 1’inci maddesinde değişiklik yapılarak 1/1/2024 tarihi 1/1/2025 olarak değiştirildi.

  Buna göre 1 Ocak 2025 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilecek olup; bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılacak ve hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda  herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilecektir

  2023/153 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/bIAk50Q2v0H

  ÖZET: Anayasa Mahkemesi 26/7/2023 tarihli ve E: 2023/36, K. 2023/ 142 sayılı Kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Konusu yüz bin Türk lirasını (2023 yılı için beş yüz seksen bir bin Türk lirasını) aşan...”ibaresini Anayasaya aykırı bularak; (b) bendinin kalan kısmını ise6216 sayılı Kanunun 43/4 bendi kapsamında iptal etti. 

  Kararın gerekçesi, beş yüz seksen bir bin Türk lirasının altında kalan tüm vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlerden kaynaklanan davalarda ilk kez davacılar aleyhine hüküm kuran bölge idare mahkemesi kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulamaması hükmün denetlenmesini talep etme hakkına orantısız bir sınırlama getirmesi olarak belirtilmiştir. 

  Buna göre bu Karar sonucunda Bölge İdare Mahkemeleri Kararları, temyize götürülemeyeceğinden Yasama organına düzenleme yapması için süre tanınmış ve Kararın dokuz ay sonra (13 Temmuz 2024)   yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

  2023/146 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/wSzt50PXZ8M

  ÖZET: 552 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Dijital Vergi Dairesi uygulamasının hizmete açıldığı belirtildi. 

  Dijital Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılacaktır.

  Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden; Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, e-Devlet şifresi bulunan VE Tebliğ kapsamında şifre edinen,kişiler yararlanabilecektir.

  ivd.gib.gov.tr ve intvrg.gib.gov.tr adresleri ile birlikte dijital.gib.gov.tr adresi de tebliğe elverişli elektronik tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

  Dijital Vergi Dairesi üzerinden aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilebilecektir. 

  a) Borç ödeme.

  b) Mükellefiyet durum yazısı alınması.

  c) Borç durum yazısı talebinde bulunulması.

  ç) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.

  d) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.

  e) Vergi kimlik numarası doğrulama.

  f) Vergi kimlik numarası sorgulama.

  g) e-Vergi levhası sorgulama.

  ğ) Re’sen terk sorgulama.

  h) ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.

  ı) Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.

  i) Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama.

  j) Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.

  k) e-Devlet alındı numarası ile sorgulama.

  l) Özelge talep edilmesi.

  m) Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.

  n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

  Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin internet veya mobil uygulama üzerinden alınması aşamasında kişilerin Sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasının istenilmesi halinde şifre doğrulandıktan sonra işlemler gerçekleştirilebilecektir.

  Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında Dijital Vergi Dairesi üzerinden başvurusu yapılan indirim talepleri üzerine düzenlenen tahakkuk fişi Sistemden iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin muhatabına tebliği yerine geçer.

  Başkanlık, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerden Dijital Vergi Dairesi üzerinden verilmesi zorunluluğu getirdiklerini dijital.gib.gov.tr ve/veya www.gib.gov.tr’de yayımlanacak duyurular ile belirlemeye yetkili kılınmıştır

  2023/145 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/G6hN50PUoMy 

  ÖZET: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1) ile akaryakıt istasyonu işletmelerinde yapılan akaryakıt satışlarında, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara plaka bilgisinin otomatik olarak iletilmesine ve bu kapsamda sistemin teknik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.

  1.Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar TTB (Taşıt Tanıma Birimi) takılması zorunluluğu getirilmiştir.
  2.Darphane tarafından üretilen TTB’ler, taşıtların yakıt depo girişi üzerine taktırılacaktır.
  3.Akaryakıt istasyonlarında da akaryakıt pompa tabancalarına TTO (Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı) takılması zorunluluğu getirilmiştir.
  4.Akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler, sistem kapsamında YN Pompa ÖKC’ye otomatik olarak iletilecek ve ÖKC Fişi, detayları Başkanlık tarafından ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzla belirlenecek, UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde düzenlenecektir.
  5.TTB takılma zorunluluğu getirilen taşıtlar için, Tebliğ kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
  6.Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, bu Tebliğde belirlenen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında taktırılması zorunluluğu getirilen TTO’ların tatbiki ve YN Pompa ÖKC bağlantısının yapılması için gerekli her türlü desteği yetkili firmalara vermek ve gerekli çalışma ortamını sağlamak zorundadırlar.
  7.Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

  Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, yetkili firmalara teslim edilebilecek sistem unsurlarının belirlenebilmesine, anılan firmaların sistem kapsamındaki faaliyetlerinin takip edilebilmesi ile montaj,bakım, onarım ve servis işlemlerinin elektronik ortamda bildirilebilmesine, TTB takılan taşıtların tanımlanabilmesine ve benzeri tüm iş ve işlemlerin izlenebilmesi ile sistem kapsamındaki bilgilerin GİB Teknoloji sistemlerine aktarılabilmesine imkân verecek şekilde Darphane tarafından kurulacak ve işletilecektir.

  Taşıt Tanıma Birimi:Yakıt verilen taşıtların yakıt depo girişine monte edilebilen ve söküldüğünde tekrar kullanılamayan, taşıta ait plaka bilgisi, mükellefe ilişkin bilgiler gibi hususları hafızasında muhafaza eden ve bu bilgilerin akaryakıt alımı sırasında Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı vasıtasıyla pompa ünitelerinin bağlı olduğu YN Pompa ÖKC’lere otomatik olarak iletilmesine imkân sağlayan pasif bir devre ve anteni içeren sistemi ifade etmektedir.

  Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı: Taşıt Tanıma Birimi üzerindeki bilgileri okuyabilen, okunan bilgilerin YN Pompa ÖKC’lere otomatik olarak iletilmesine imkân sağlayan cihazı ifade etmektedir.

  UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarının, 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 68)’de belirlenen taşıt tanıma sistemine ilişkin belge düzenine yönelik kurallar çerçevesinde de belgelendirilmesi mümkündür.

  2023/140 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/P6VC50PUomX

  2023/25 sayılı SGK Genelgesinde açıklandığı üzere;

  1)2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan, 2023 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 16,66 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2023 yılı Temmuz ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

  2)İlgili ayda 01/07/2023-31/12/2023 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1.341,45 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

  3)Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir

  2023/135 Nolu TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini görüntülemek için ow.ly/GwWC50PIFZn

  ÖZET: 2024 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi. 

  2023 yılında arsa ve arazi vergi değerleri, 2021 yılında ilgili Komisyonlar tarafından yapılan değerleme sonucu belirlenen Asgari Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Fiyatları ile 2022 yılında bu tutarlara ilgili mevzuata göre uygulanan yeniden değerleme artış oranı uygulanarak hesaplanan tutarlara göre belirlenmişti. 

  Emlak vergisi mükellefiyeti 2023 yılından devam edenlerin vergi matrahları, 2024 yılı için ayrıca bir düzenleme yapılmadığı takdirde 2023 yılı yeniden değerleme oranın yarısı oranında arttırılarak hesaplanacaktır.

  2023 yılı içerisinde yeni bina bildirimi verenler ise 2024 yılı vergi matrahlarının hesabında arsa payına ilave olarak ilan edilen bubina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini dikkate alacaklardır. 2023 yılında yeni gayrimenkul maliki olanların vergi mükellefiyeti 2024 yılında başlamaktadır.

  2023/134 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/yLBI50PGNcs

  1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.

  Daha önce 24 Haziran 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edilmişti

  2023/133 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri https://ow.ly/Sckl50PGMxy

  "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları, 2 – 11 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

  Sınav duyurusuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, 16 – 17 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

  Sınav duyurusuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.


  Cumhuriyetimizin  100. Yılı olması nedeniyle Ankara SMMM Odası tarafından “Cumhuriyet” konulu şiir yarışması düzenlenmiştir.

  Yarışmaya meslek mensuplarımız ve stajyerlerimiz katılabilir.

  Her katılımcı Cumhuriyet konulu 1(bir) şiir ile başvuru yapabilir.

  Şiirler kapalı zarf içinde 5 suret olarak elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

  e-Posta yoluyla gönderilen şiirler kabul edilmeyecektir.

  Katılımcıların iletişim bilgilerini (adres,telefon) ve TÜRMOB kimlik kartı fotokopisi zarfın içerisinde teslim edilecektir.

  Kazananların Ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliğinde Takdim Edilecektir.

  Başvuru ANKARA SMMM Odası

  Adres: Kumrular Cd. No:26 Çankaya/Ankara


  2023-2 Dönem SMMM, YMM ve Özel SMMM Sınav Programlarını aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

  7440 SK. GÖRE BORÇ  YAPILANDIRMASI VE MATRAH ARTIRIMI 

  PEŞİN 1. VE 2. TAKSİTLERİNİ SÜRESİNDE  ÖDEMEYEN MÜKELLEFLER İÇİN ÖDEME İMKANI

   

  Borç yapılandırması (Vergi, SGK ve Diğer Borçlar), Matrah ve Vergi artırımı yapan mükellefler Peşin, 1. ve 2. taksitleri ödememiş veya eksik ödenmiş ise 7440 sayılı kanun 9/6. maddesine göre; tüm borçları 31/08/2023 tarihine kadar ödemeleri halinde hak kaybına uğramayacaklardır.

  31.08.2023 Tarihine kadara Borcun tamamının ödenmesi halinde Taksitler için hesaplanan Katsayı uygulamasına göre hesaplanan tutar silinecek. Ancak, Peşin ödemeden dolayı %10 indirim uygulanmayacak, peşin, 1. ve 2. taksit süresinde ödenmediği için ayrıca bu taksitlere gecikme faizi hesaplanacaktır.

  Yukarıda belirtilen imkâna göre de ödeme yapılmaması halinde; Yapılandırma bozulur, Matrah ve Vergi artımı için sağlanan avantajlar ortadan kalkar (vergi incelemesi hakkı) Matrah ve vergi artımı için tahakkuk eden vergi gecikme zammı ile tahsil olunur.

  İlgili GİB duyurusunu görüntülemek için tıklayınız


  ANADOLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI FOTOĞRAF YARIŞMASI

  Yarışma Konusu : BENİM ŞEHRİM

  Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 15 Ekim 2023, saat 23.00

  Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 16.10.2023 - 22.10.2023 haftası

  Ödül Töreni & Sonuç Bildirim Tarihi : 29 Ekim 2023 PAZAR


  GENEL KATILIM ŞARTLARI

  1. Aksaray, Ankara, Bilecik, Çankırı, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat Odalarına mensup Üyeler katılabilir.

  2. Fotoğraflar cep telefonu ile de çekilebilir.

  3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

  4. Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

  5. Her üye 3 adet renkli veya siyah beyaz fotoğraf ile katılabilir.

  6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

  HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile kolaj yarışma dışında tutulur.

  7. Fotoğraflar Kayseri KSMMMO Kültür ve Sanat Atölyesi facebook sayfasından yüklenebilir veya ksmmmokultursanatatolyesi@gmail.com mail adresine e-posta edilebilir.


  8.YARIŞMA JÜRİSİ

  8.1.Hüseyin TAŞKIN-Fotoğraf Sanatçısı

  8.2.İlhan YAMAN– Fotoğraf Sanatçısı

  8.3.Ömer Faruk YELTEKİN-Fotoğraf Sanatçısı


  9. ÖDÜLLER

  1. Ödül; FOTOĞRAF MAKİNASI

  2. Ödül; Tablet

  3. Ödül; HEDİYE ÇEKİ

  7456 sayılı Yasayla Cumhurbaşkanına tanınan Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarını iki katına kadar artırma yetkisine istinaden 7449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geri kazanım katkı payı tutarları arttırıldı.

  7449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2 Ağustos 2023 tarihli ve 32267 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

  2023/126 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 👉… https://ow.ly/wMrE50Prwso

  31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılına ait gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ve 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresinin uzatılması ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 4 Ağustos 2023 gün sonuna kadar uzatılmıştır.

  https://www.gib.gov.tr/node/170726

  T.C.

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

  DUYURU

  Kuruma Olan Borçların Son Ödeme Tarihinin Uzatılması

  Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir.

  Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

  Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir.

  Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

  5510 sayılı Kanunun 4’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalı Olup 7440 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmaya Taksitli Olarak Müracaat Eden Sigortalılara İlişkin Duyuru

  5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olup, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat edenlerden bazı sigortalılarımıza ait ödeme planlarının ikinci ve takip eden taksitlerin son ödeme tarihlerinin hatalı olduğu tespit edilmiştir.

  Bu kapsamdaki sigortalıların mağduriyet yaşamamaları adına 31/07/2023 tarihine kadar birinci ve ikinci taksitlerini ödemeleri gerekmektedir.

  Sigortalılarımız güncel ödeme planlarına, sosyal güvenlik il müdürlüklerimizden/sosyal güvenlik merkezlerimizden ve e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  Odamız Gençlik Platformu tarafından 05 Ağustos 2023 saat 19.00’da bisiklet turu düzenlenecektir. Güzergah Eti Müzesi - Dedekorkut parkı - Kanlıkavak olarak planlanmıştır.Tur Sümerpark da sohbet ve dinlenme ile sona erecektir.

  NOT:Bisiklet turu sonrasında katılmak isteyenler saat 20.00’da Sümerpark meydanında sohbete dahil olabilirler. İsteyenler yiyecek ve içeceklerini yanında getirebilir.

  İletişim:  Berna ALTINSOY  -05439652657 /   Mustafa AYTAÇ-  05445039642


  ÖNEMLİ  HATIRLATMA

   7440 SAYILI KANUN  KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLAR VE MATRAH ARTIRIMI ÖDEMELERİ

  • Peşin ödeme ve ilk iki taksit ödemelerinin son günü 31 Temmuz 2023
  • Peşin ödemeler veya ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde ihlal sayılacak, yapılandırmalar ve matrah artırımları iptal olacaktır.
  • İzleyen taksitler aylık dönemler halinde ödenecektir.
  • İlk iki taksitin süresinde ödenmesi şartıyla bir hesap döneminde en fazla üç taksit ihlal hakkı bulunmaktadır.


  7440 SAYILI KANUN  BA/BS FORMU BİLDİRİMLERİ

  İşletmede Mevcut Olduğu Halde  Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar;

  • Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar  (7440 sayılı kanun madde 6/1)”,
  • “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

  Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde  İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar

  • 7440 sayılı kanun madde 6/2 kapsamında yapılan düzeltmelerde 4,400 TL üzeri elektronik belge olarak (e-arşiv fatura) düzenlendiğinden Bs formuna yazılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  7431 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 94 üncü maddesinde yer alan düzenlemeden;

  −Haksız ve yersiz bir şekilde kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlandığı için sigortalıya yapılan ödeme hakkında 4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümlerinin uygulanmış olması,

  −Yersiz ve fazla ödeme yapılan aylarda/dönemlerde yersiz ve fazla ödeme yapılan sigortalının hizmetlerinin SGK’ yaeksik bildirilmiş olması

  −4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümlerinden yararlanılan sigortalılar için eksik gün kodu ve nedeni olarak “18-Kısa çalışma ödeneği”, “27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler”, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” veya “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” seçilmiş olması,

  −Sigortalılar için eksik hizmet bildirilen günlerin bulunması,

  −4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümlerinden yararlanıldığını belirten Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinden onay alınması,

  −İlgili birimden alınan onaylı form ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne başvuruda bulunulması,

  −Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren eksik hizmet bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi,

  Şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde yararlanmak mümkün olacaktır.

  2023/117 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/mAPU50PlG9e

  Bilindiği üzere 06/02/2023 tarihli Depremler nedeniyle, TTK ve VUK uyarınca tutulması ve tasdiki zorunlu olan defterler ve kullanma mecburiyetinde olunan belgeleri, zayi olan mükelleflere ilişkin olarak TTK 82 /7 inci maddesinde belirtilen genel süre (zıyaı öğrendiği tarihten itibaren otuz gün içinde) 7440 Sayılı Kanun'un 10’uncu maddesinin 22 nolu fıkrası uyarınca özel olarak yeniden düzenlenmiş olup, konuya ilişkin kanun hükmüne aşağıda yer verilmiştir:

  “(22) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ve 213 sayılı Kanun'a göre tutulması ve tasdiki zorunlu defterleri ile kullanmak mecburiyetinde bulunduğu belgeleri 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle zayi olan mükellefler, durumu öğrendiği tarihten itibaren 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yetkili mahkemeden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Mahkeme bu talebi ivedilikle görüşür ve gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. Ancak bu yerlerde bulunan mükellefin il veya ilçe idare kurullarından defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin olarak alacağı belge de yetkili mahkemeden alınmış belge hükmündedir. Böyle bir belge almamış olan mükellef, defterlerini ve belgelerini ibrazdan kaçınmış sayılır. Defter veya belgelerinin iş yerinde veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetkili meslek mensubunun faaliyetlerini yürüttüğü yerde zayi olduğunu beyan eden mükellef, ilgili mahkemeye veya il/ilçe idare kuruluna başvurduğunu gösteren belge ile yeni defterlerin açılış onayını notere yaptırabilir. Şu kadar ki ilgili mahkeme veya kurullarca defter ve belgelerin zayi olmadığına karar verilmesi halinde mükellef, defter ve belgelerini ibrazdan kaçınmış sayılır. Bu fıkra kapsamında yapılan yeni defterlerin tasdiki işleminden 492 sayılı Kanun hükümlerine göre noter harcı, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre her ne adla olursa olsun noterlik ücreti alınmaz. 6102 sayılı Kanun ve 213 sayılı Kanun kapsamında tutulması ve tasdiki zorunlu olup elektronik ortamda tutulan defterlerden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından muhafaza edilen ya da muhafaza edilmek üzere anılan Bakanlığa elektronik ortamda iletilen defterler bakımından bu madde hükümleri uygulanmaz. Mükelleflerin talebine istinaden bu defterlerin teslimine ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenir.”

  Yer verilen kanun hükmünde açıkça belirtildiği üzere; 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle zayi belgesi başvuru süresinin son günü 31.07.2023 tarihi olup, bu sürenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen mücbir sebep halleri ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bir başka ifade ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ilan edilen mücbir sebep hali, vergi beyanname ve bildirimlerine ilişkin sürelerinin uzatılmasına ilişkin olup, zayi belgesi müracaat süresine ilişkin bir düzenleme içermemektedir.

  Mücbir sebep hali nedeniyle, 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken vergi beyan ve bildirimleri 15/8/2023 tarihine kadar verilmesi gerektiği Hazine ve Maliye Bakanlığ'ının mücbir sebep hali ilanına ilişkin duyurusunda belirtilmiş olmakla birlikte, bu sürenin zayi belgesi müracaatlarına ilişkin bir etkisi bulunmamaktadır.

  Bu çerçevede, malum depremler nedeniyle VUK ve TTK hükümlerine göre tutulması ve tasdiki zorunlu olan defterler ile kullanılması zorunlu olan belgeleri zayi olmuş olan mükelleflerin, 7440 sayılı Kanun'un 10’uncu maddesinin 22 numaralı fıkrasında belirtilen 31/7/2023 tarihine kadar zayi belgesi müracaatlarını yetkili mahkemelere ya da kanuni düzenleme ile getirilen imkân çerçevesinde İL veya İLÇE idare kurullarına yapılması önem arz ettiği hususunu bilgilendirir, iyi çalışmalar dileriz.

   

  Saygılarımızla…

  YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİNDE KULLANILABİLECEK HESAPLAMA ARAÇLARIMIZ 2023 YILI 2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER BAKIMINDAN GÜNCELLENMİŞTİR

  17.07.2023

  Değerli meslek mensupları, malumlarınız olduğu üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Geçici 32 ve Mükerrer 298 Ç maddesi uyarınca yapılacak yeniden değerleme işlemlerinde kullanılmak üzere Birliğimizce sizler için Excel hesaplama araçlarımızı yayınlamaktayız.

  2023 yılının 1. Geçici vergi dönemine ait işlemlerde kullanılmak üzere ilgili hesaplama araçlarımızı 14.04.2023 tarihli duyurumuzda sizlerle paylaşmıştık. İlgili Duyurumuza aşağıdaki linkten ayrıca ulaşabilirsiniz.

  https://www.turmob.org.tr/haberler/11de4068-ce36-47f2-bac3-06be6bf3f484/-2023-yili-yeniden-degerleme-islemlerinde-kullanilabilecek-hesaplama-araclari--hakkinda-duyuru
   

  Siz değerli meslek mensuplarımızdan da gelen yoğun talep üzerine, ilgili hesaplama araçlarımızı 2023 yılı 2. Geçici Vergi Dönemi itibariyle yapılacak yeniden değerleme işlemlerinde de kullanılmak üzere gerekli güncelleme işlemlerimiz yapılmıştır. Bu duyurumuz ekinde güncel hesaplama araçlarımıza ulaşabilirsiniz.

  Bu hesaplama araçlarında, TÜİK tarafından henüz ilgili dönemleri kapsayacak Yİ-ÜFE oranları açıklanmadığından, hali hazırda sadece açıklanmış olan oranlara göre 2023/2. Geçici Vergi Dönemi için gerekli hesaplamalar yapılabilmektedir. TÜİK tarafından izleyen tarihlerde oranlar açıklandıkça 2023/3. geçici vergi dönemine ait hesaplamaların yapılabilmesi için gerekli güncellemeler tarafımızca yapılıp, yeni versiyonları yayınlanacaktır.

  Söz konusu hesaplama araçlarında yer alan çalışma sayfalarında sadece açık krem renkli hücrelere veri girişi yapılacak olup, diğer hücreler veri girişine karşı kilitli olup bu hücrelere bir veri girişi yapılamayacak ve veri girişi yapılmasına da gerek olmayacaktır. İlgili hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

  Sizlerden iletilebilecek görüş ve öneriler çerçevesinde hesaplama araçlarımızda gerekli güncellemeler tarafımızca yapılacaktır. Hesaplama aracına ilişkin görüş ve önerilerinizi hesaplamaaraclari@turmob.org.tr mail adresine iletebilirsiniz.

  İlgili hesaplama araçlarının internet sitemizde yer verilen güncel halinin çalışmalarınızda kullanılması gereğini belirtir, iyi çalışmalar dileriz.

  Saygılarımızla…
   

  Hesaplama Araçları:

  1. SEÇENEK: 2022 yılında Geçici 32 veya Mük.298 Ç uyarınca Yeniden Değerleme yapılmamış olması durumunda, 2023 yılı Geçici Vergi Dönemleri bazında Geçici 32 veya Mük.298 Ç yapılmak istenmesi halinde kullanılacak hesaplama aracı için TIKLAYINIZ...>>>

  2. SEÇENEK: 2022 yılında Geçici 32 veya Mük.298 Ç uyarınca Yeniden Değerleme yapılmış olması ve 1.1.2023 tarihi itibariyle İktisadi kıymetin MALİYET BEDELİ toplamı ile AMORTİSMAN BEDELİ toplamı dikkate alınarak 2023 yılı Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle sadece MÜK.298 Ç ye göre yeniden değerleme yapılmak istenmesi halinde kullanılacak hesaplama aracı için TIKLAYINIZ...>>>
   

  NOTLAR:

  1-  İlgili çalışma sayfalarında hataen formüllerin silinmeye karşı korunması için SAYFA KORUMA PAROLASI eklenmiştir. İhtiyaç olması halinde kullanabilmeniz için sayfa koruma parolası, 123 olarak belirlenmiştir.

  Gözden Geçir / Sayfa Koruma Parolasını Kaldır bölümünden parola kaldırma işlemi yapılabilir.

  2- Çalışma sayfalarındaki sütunların ekrana sığması bakımından sayfa büyültme ölçeği bazı kullanıcılar açısından küçük kaldığı durumlarda, hücrelerde yer alan metinlerin de yazı büyüklüğü küçük kalabilmektedir. Bu şekilde sorun yaşayan kullanıcıların, sayfanın sağ alt köşesinde yer alan sayfa ölçeklendirme (yakınlaştır) bölümünden gerekli sayfa ölçeği ayarına kendileri getirebilirler, bu şekilde metinler de daha okunur hale gelebilecektir.

  3- 1. Seçenek Hesaplama Aracında yer alan BEYAN EKİ LİSTE GEÇİCİ 32 çalışma sayfasındaki verilerin,  Yeniden Değerleme Beyannamesi verilmesi sırasında BDP de ilgili bölüme (YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞ VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ tablosu) kolaylıkla getirilebilmesi için;  ilgili çalışma sayfasındaki tüm verilerin seçilip, kopyalanarak, başka yeni bir EXCEL dosyasına yapıştırılması ve bu dosyasının da Farklı Kaydet seçeneği ile “Metin (Sekmeyle Ayrılmış) (*.txt)” şeklinde yeni bir dosya olarak kaydedilmesi ve dosyadaki verilerin BDP de ilgili tabloya Excel’den Veri Al seçeneği ile getirilmesi mümkün bulunmaktadır. BDP tablosuna aktarılan verilerin en üstünde yer alan (1.Sıradan önceki) sütün başlık satırları ve en altta yer alan TOPLAM alt satırı verisi, mükerrer veya hatalı hesaplama yapılmaması için silindiğinde, gerekli aktarım işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır.  Tablodaki verilerin karşılık olarak kontrol edilmesi önem arz etmektedir. 

  Geçici 32 kapsamında yeniden değerleme işlemi yapılmadığında, beyanname de verilmesi gerekmeyeceğinden bu işlemlerin yapılmasına gerek olmayacaktır.

  4- 2023/2. Geçici Vergi Dönemi Sonunda ayrılması gereken Amortisman Tutarı sütununda yer alan tutarlar, belirtilen amortisman yöntemine göre 2023 yılı için ayrılması gereken amortisman tutarının ½ si olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle 2023/3. geçici vergi dönemi için ilgili hücredeki formülasyonda daha sonra tarafımızca güncellemeler yapılacak ve yayınlanacaktır.

  5- İlgili hesaplama araçlarında sadece DOLDURULMASI GEREKEN TABLO daki açık krem renkli hücrelere veri girişi yapılacaktır. İlgili hücrelere tek tek veri girişi yapılması mümkün bulunduğu gibi, bu hücrelere başka excel dosyalarından aynı format ve nitelikte olmak kaydıyla (metinsel ifadelerin de ilgili hücre içinde açılan ComboBax’(açılan hücre) taki ifade ile aynı olması zorunludur) verilerin kopyalanıp yapıştırılması da mümkün olabilecektir. 

  6- Kilitli olan hücrelerdeki formülasyonlara müdahale edilmemesi, hesaplamaların doğru bir şekilde yapılması bakımından önem taşımaktadır. Tarafınızca tespit edilebilecek hesaplama hataları veya önerileriniz hakkında duyurumuzda belirtilen mail adresimize önerilerinizi iletebilirsiniz.

  Konya SMMMO tarafından bu yıl 22.si düzenlenecek olan geleneksel Anadolu Odaları eğitim semineri 4-7 Ekim 2023 tarihleri arasında Susesi Luxury Resort Belek, Antalya’da gerçekleştirilecektir.


  Kayıt İçin Tıklayınız

  Tek Kişilik Oda Fiyatı: 935

  Çift Kişilik Odada Kişi Başı Fiyat:   540 

  1.Çocuk 0-6 Yaş Ücretsiz

  2.Çocuk 3-6 Yaş Arası %50 İndirimli

  7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı % 20’ye % 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a, yükseltildi.

  2023/104 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 👉… https://ow.ly/7iO450P5Zhk

  10+ istihdamlı işyerleri her ayın sonu itibariyle çalıştırdıkları tüm isçilerin sayısal toplamlarını ve personel hareketlerini izleyen avııı sonuna kadar İŞKUR internet sitesi (www.iskur.gov.tr) üzerinden aylık işgücü çizelgesi ile bildirmekle yükümlüdürler.

  Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerlerine 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20.maddesinin (i) bendi gereği 2023 yılı için 17.901 (Onyedibindokuzyüzbir) TL idari para cezası uygulanmaktadır.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın12Nisan2023 tarihli ve 731 sayılı yazısı ile Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimat doğrultusunda, Tüzel Kişilerin yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı

  −Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğünün 2024 yılı Ocak ayından başlamasına 

  −Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamalarını 30Haziran 2023'e, MAYIS 2023 ayı ve sonrasına ilişkin bildirimlerin de izleyen ayın son iş gününe kadar yapılmasına

  İlişkin düzenleme yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2 Temmuz 2023 tarihli ve 1220 sayılı yazısı ile kredi bakiyesi 50 milyon TL üzerinde olan tüzel  kişilerin  de  özet  döviz  pozisyonu  raporu  verilerini,  bildirim yükümlülüğü Ocak 2024 ayından başlamak üzere ertelenmiştir


  2023/103 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 👉… https://ow.ly/NzhT50P2miH

  28/06/2023 tarihli ve 32235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında yapılan değişiklik ile;

  −Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında

  ,−Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde,

  −Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu Varlık Kiralama Şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda,

  −Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde,

  −Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde

  indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

  Ayrıca; döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından; vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplarda gelir vergisi stopajı oranı %25 olarak belirlendi

  2023/102 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 👉… https://ow.ly/St9U50P28AF

  20 Haziran 2023 tarihinde asgari ücrete %34 oranında zam yapılmıştır. İşletmelerimizin sürdürülebilirliği için daha önce tavsiye edilen ücretlerin %35 oranında artırılarak 1.7.2023 tarihinden itibaren uygulanması önerilmektedir.  535 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yapılan değişiklik uyarınca;

  a)Brüt satış hasılatı 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin sektör ayrımı olmaksızın 

  b)Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların

  c)Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların 

  1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya veya e-arşiv faturaya 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. e-Arşiv Faturanın düzenlenmemesi, gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturanın (zorunlu haller hariç) kağıt olarak düzenlenmesi ve hiç düzenlenmemiş sayılması halinde her bir belge için 2023 yılı için 2.200 TL’den az olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.100.000 TL dir

  2023/98 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 👉… https://ow.ly/jR3K50OTLH2

  01/07/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt günlük 447,15.-TL Aylık brüt 13.414,50 TL, net 11.402,32.-TL olarak açıklamıştır.

  Günlük kazanç alt sınırı: 447,15 TL

  Günlük kazanç üst sınırı: 3.353.63 TL

  Aylık kazanç alt sınırı : 13.414,50 TL

  Aylık kazanç üst sınırı: 100.608,90 TL

  Sigorta Primi işçi payı (%14) : 1.878,03 TL

  Sigorta Primi işveren payı (20,5): 2.749,97 TL

  Sigorta Primi işveren payı (15,5):2.079,25 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

  İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 134,15 TL

  İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 268,29 TL

  İşverene Maliyeti:16.432,76 TL

  İşverene Maliyeti:15.762,04 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

  Net Ücret :11.402,32TL  Odamız Sosyal Etkinlikler Komisyonu tarafından 11 Haziran 2023 Pazar günü Beşik Deresi Şelale Mesire Alanında BAHAR PİKNİĞİ ETKİNLİĞİ düzenlenecektir.

  Katılmak isteyen meslektaşlarımız, stajyerlerimiz ve yakınlarının en geç 8 Haziran 2023 Perşembe gününe kadar aşağıdaki telefon numaralarıyla iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

  ÜCRET : KİŞİ BAŞI 200 TL

  ULAŞIM İÇİN KENDİ ARAÇLARI OLMAYANLARA KAYIT YAPTIRIRKEN BELİRTİRMESİ HALİNDE ARAÇ AYARLAMASI YAPILACAKTIR.

  SMMM Birsel NEGİZSOY : 0 535 367 78 07

  SMMM Ayşe GÜLER : 0 533 435 98 66

  SMMM Şenel SUAK : 05531827576


  Ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde son ödeme süresi 26.05.2023 olarak belirlenmiştir

  2023/87 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri… https://bit.ly/41mYElL

  DUYURU

  İlimizde Bakkal ve Bayiler odası başta olmak üzere bazı esnaf odaları, üyelerine Bağkur'dan emekli olmak için prim gün sayısını 7.200'e indirildiği şeklinde SMS gönderdikleri esnaf mükelleflerin Mali Müşavir üyelerimize müracaatları ile anlaşılmıştır. 

  Halen Bağkur'da emekli olmak için aranan 9.000 günün 7.200 güne indirilmesi ile ilgili yasal bir düzenleme yapılmamıştır çünkü düzenleme mecliste yasa değişikliğini gerektiren bir husustur. 

  Mevcutta olmayan bir düzenleme için popülizim yaparak zaten zor şartlarda çalışan meslektaşlarımızı daha da zora sokmaya kimsenin HAKKI yoktur. 

  Yetkilileri açıklama ve bilgilendirme yaparken daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. 

  ESMMMO Yönetim Kurulu

  2023/83 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri… https://bit.ly/3olbL9g

  1.5510 sayılı Kanun'un geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan beş puanlık indirimden yararlanılabilmek için;

  −03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,

  −Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya 5510 sayılı Kanun'un geçici 95 inci maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,

  −İş yerinin özel sektör işverenine ait olması, 

  −Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi, 

  −Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

   −İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

   −Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

  2.5510 sayılı Kanun'un geçici 95 inci maddesi kapsamında yer alan beş puanlık indirimden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/ İşveren / İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "15510-Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. İşverenlerce "İşveren Sistemi" üzerinden yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

  3-5510 sayılı Kanun'un geçici 95 inci maddesinde yer alan beş puanlık indirimden, indirim kapsamına giren sigortalıların ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmadan önce en son çalıştıkları işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalıştıkları süre boyunca yararlanılabilecektir

  “2023 Yılı Yeniden Değerleme İşlemlerinde Kullanılabilecek Hesaplama Araçları” Hakkında Duyuru….https://bit.ly/41sQskk

  Hesaplama Araçları:

  1. SEÇENEK:   2022 yılında Geçici 32 veya Mük.298 Ç uyarınca Yeniden Değerleme yapılmamış olması durumunda, 2023 yılı Geçici Vergi Dönemleri bazında Geçici 32 veya Mük.298 Ç yapılmak istenmesi halinde kullanılacak hesaplama aracı için TIKLAYINIZ....>>>

  2. SEÇENEK:   2022 yılında Geçici 32 veya Mük.298 Ç uyarınca Yeniden Değerleme yapılmış olması ve 1.1.2023 tarihi itibariyle İktisadi kıymetin MALİYET BEDELİ toplamı ile AMORTİSMAN BEDELİ toplamı dikkate alınarak 2023 yılı Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle sadece MÜK.298 Ç ye göre yeniden değerleme yapılmak istenmesi halinde kullanılacak hesaplama aracı için TIKLAYINIZ....>>>
  2023/81 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri… https://bit.ly/419URbY

  Olağanüstü hâl ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutuldu.

  Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.

  Aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirildi.

  Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelendi.

  Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023'e uzatıldı

  -6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinin işsizlik sigortası primi işveren payı, teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlandığı üç yıllık süreyi takip eden üç yıllık sürede %1 olarak hesaplanacaktır.

  −İşsizlik Sigortası primteşvikten yararlanılacak üç yıllık sürede ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi ve iş kazasının yasal süresi içinde SGK’ yabildirilmesi halinde, iş kazasının yaşandığı tarihi takip eden ay/dönem başından itibaren işyerinin teşvikine son verilecektir.

  −İşverenlerce birden fazla çok tehlikeli işyerleri için bu teşvikten yararlanılması halinde, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan ve yasal süresi içinde bildirilen iş kazası hangi işyerinde meydana geldiyse o işyerinin teşvik uygulamasına son verilecek olup, diğer işyerleri teşvikten yararlanmaya devam edebilecektir.

  −Teşvikten yararlanan işverenlerin ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarını bildirmemeleri veya geç bildirmeleri halinde işverenin tüm işyerleri, iş kazasının meydana geldiği tarihi takip eden aydan itibaren 5 yıl süre ile bu teşvikten yasaklanacaktır.Hakkında yasaklama kararı verilen işyerinin, adi ortaklık, komandit veya kollektif şirketi olması halinde bu şirket ortaklarının tamamı hakkında; limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortakların tamamı hakkında yasaklama işlemi yapılacaktır.

  −Kanunda aranılan bütün şartları sağladığı halde, şartların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü aşamasında SGK sisteminden kaynaklanan nedenlerden dolayı bu teşvikten yararlanamayan işverenler, SGK’ya başvurmaları halinde bu teşvikten yararlandırılacaktır. Bu teşvikten yararlanmak istemeyen işverenlerin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir.


  Ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde son ödeme süresi 28.04.2023 olarak belirlenmiştir.

  2023/79 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…https://bit.ly/3MwDgGH

  Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı …🔗 https://bit.ly/3JXlPgN

  Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerle, özel bina inşatlarında kullanılan asgari işçilik oranlarında güncelleme yapılmıştır. Gerek ihale konusu işlerde gerekse de özel bina inşaatlarında, SGK’ ya bildirilmesi gereken işçilik miktarının hesaplanmasında ekli listede belirtilen oranların kullanılması gerekmektedir

  7440 Sayılı Kanun’da Yer alan Matrah ve Vergi Artırımı Uygulamalarına İlişkin Hesaplama Aracının Kullanıma Açılması Hakkında Duyuru… https://bit.ly/3LxYuDC

  📌 Hesaplama Aracı: https://turmob.org.tr//Arsiv/FCKEditor/userfiles/file/Hesaplama_Arac%C4%B1/7440SayiliMatrahArtirimiHesaplama20032023SON.xlsx

  Kıymetli meslek mensupları, bilindiği üzere 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Mezkûr Kanunun 5 inci maddesinde Gelir-Kurumlar, Yatırım İndirimi, GV ve KV Stopajı ile KDV yönünden matrah ve vergi artırımına ilişkin ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemelerde, her bir yıla ilişkin öngörülen asgari matrah ve vergi artırımı tutarlarına, oranlarına ve detaylı hesaplama yöntemlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

  Birliğimizce siz değerli meslek mensuplarının, matrah ve vergi artırımına ilişkin iş ve işlemlerini yürütürken gerekli hesaplamaları daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlamak ve gerekli analiz ve değerlendirmelerinizi daha sağlıklı yürütebilmek bakımından bir EXCEL hesaplama aracı tasarlanmış ve sizlerin kullanımına açılmıştır.

  Söz konusu hesaplama aracında yer alan çalışma sayfalarında sadece sarı renkli hücrelere veri girişi yapılacak olup, diğer hücreler veri girişine karşı kilitli olup bu hücrelere bir veri girişine de gerek olmayacaktır.  Vergi tutarlarına ilişkin hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

  Söz konusu kanuni düzenlemenin yeni ve halen Genel Tebliğ çalışmalarının da devam ettiğini değerlendirdiğimizde, son mevzuat güncellemeleri ve sizlerden iletilebilecek görüş ve öneriler çerçevesinde hesaplama aracında gerekli güncellemeler de yapılacaktır.

  Hesaplama aracına ilişkin görüş ve önerilerinizi  hesaplamaaraclari@turmob.org.tr  mail adresine iletebilirsiniz.

  2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarlarıile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında; 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranındaek vergi hesaplanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

  Bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir.

  Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır.

  Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.Aşağıdaki istisnalar için bu vergi hesaplanmayacaktır.

  ⎯Türkiye'de kurulu fonlar ileyatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna

  ⎯Risturn İstisnası

  ⎯Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna

  ⎯Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna

  ⎯Yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna,

  Aşağıdaki indirimler için bu vergi hesaplanmayacaktır.

  ⎯Sponsorluk harcamaları

  ⎯Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar

  ⎯Eğitimve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar

  ⎯Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar

  Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışlar

  ⎯İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımlar

  ⎯VUK 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı

  ⎯korumalı işyeri indirimi

  ⎯ilgili kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar

  ⎯193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası 

  10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi hesaplanmayacaktır.

  6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır

  1)2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 250 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 TL ve Linyit ve Taş kömürü çıkarılan işyerleri için 667 TL ve altında olan, 2023 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 13,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.

  2)SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2023/Ocak ila 2023/Haziran döneminde ilgili ayda 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini(1.000,8TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir. Tespit edilen eksikliğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi halinde söz konusu işyerinde 2023 Ocak ila 2023 Haziran ayları/dönemleri için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

  3)Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

  4)Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, şartları taşıyan işverenlerin tamamı bu destekten otomatik olarak yararlanacaktır.

  2023/61 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri… https://bit.ly/3SVKaqk

  Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.3.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Sosyal Güvenlik Kurumuna “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulması yeterlidir. 

  Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce “Emekli Olur” yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumundan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır. 

  Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumundan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır. 

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  EYT kapsamında SGK’dan yaşlılık aylığı talep edecek sigortalılarımızdan aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek olanların işe giriş bildirgelerinin verilebilmesi için tahsis numarası alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Bu kapsamda olan sigortalılarımızın işten ayrılış bildirgelerinin "(8) Emeklilik (Yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" kodu seçilerek verilmesi halinde takip eden günden itibaren de İşe Giriş Bildirgeleri Sosyal Güvenlik Destek Primi iş kolu kodundan verilebilmektedir.

  Duyurulara ait SGK yazılarına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’nde değişiklikler yapılarak aşağıdaki konularda açıklamalar yapıldı.

  1.7338 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye paralel olarak Tebliğe nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranının %75 olarak uygulanacağı ifadesi eklendi.

  2.“Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma” ibaresi 7417 sayılı Kanunla yapılan sınırlamaya uygun olarak “İndirimden beş hesap dönemi boyunca yararlanma” olarak değiştirildi.

  3.İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alındığından daha önce geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla indirimden yararlanılması mümkün iken bu ibare dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyan kaldırıldığından sadece yıllık hesap dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılmasının mümkün olduğu belirtildi.

  4.İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançların 50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceğine ilişkin açıklama yapıldı. 

  5.Sermaye azaltımında vergilemenin usul ve esasları hakkında açıklamalarda bulunuldu.

  2023/59 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri… https://bit.ly/3yfVKTM  Yapılan düzenlemeye göre;

  −08/09/1999 tarihi ve öncesinde işe girmiş olmak,

  −03/03/2023 tarihi itibariyle yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunmak,

  −“08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” koduyla işten ayrılış bildirgesi verilmek,

  −İşten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamak,

  Şartlarının varlığı halinde 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar sigortalı başına sigorta prim desteği verilecektir.

  2023/57 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri… https://bit.ly/3KQObtY  2022 Yılı Gelirlerin Beyanı ve Özellik Arz Eden Konular hakkında 06.03.2022 Pazartesi saat 10.00' da TÜRMOB-SÜRGEM Eğitmeni Doğan ÇENGEL sunumu ile Online Eğitim gerçekleşecektir.


  2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanı ve Özellik Arz Eden Konular

  • --Gelir Unsurları
  • --İstisnalar, Muafiyetler ve İndirimler
  • --Toplama Yapılmayan Haller
  • --Zararların ve Kesinti Yolu ile Ödenen Vergilerin Mahsubu
  • --Gelir Vergisi Kanunundaki Son Değişikler


  Online Eğitim için,

  E-Birlik Kullanan Meslek Mensupları; mevcut e-birlik şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan e-TÜRMOB Eğitim Platformu/Eğitim Kurslarım sekmesinden eğitime katılabilirler.

  E-Birlik Hesabı Olmayan Meslek Mensupları ve Stajyerler; Portala Giriş https://www.eturmob.org.tr/mod/eturmob/view.php?id=24515  adresi üzerinden sağlanmaktadır. Daha önce sisteme kayıt olanlar kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle veya Meslek Mensuplarımız ''Meslek Mensubu Girişi'' butonu ile sisteme giriş yapabilirler. 

  Etkinliğe giriş butonu eğitimden 5 dk önce aktif olacaktır.


  E-TÜRMOB Girişi için:

  Kullanıcı adı: T.C. Kimlik Numaranız.

  Varsayılan şifre: Te + T.C. Kimlik Numarasının ilk 6 hanesi + ?

  Örnek: 1234567890 şeklindeki T.C. Kimlik Numarası için varsayılan şifre Te123456? şeklindedir.

  e-TÜRMOB Online Eğitimine katılım için Kullanım Klavuzuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.  11 Mart 2023 – 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında toplam 190 saatlik Yüz Yüze SMMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu ve 190 saatlik Yüz Yüze Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursu düzenlenecektir.

  Dersler Cumartesi – Pazar günleri 09:00 – 18:30 saatleri arasında oda binamızda yapılacaktır.

  Kursa kayıtta yapılan ödeme peşin veya Kredi Kartına 9 taksit şeklinde olacaktır.

  Eğitim başlama tarihi dahil kayıt sildirme ve ödeme iadesi işlemi mücbir sebepler haricinde yapılmayacaktır.

  Eğitimin tamamına katılım zorunludur. Eğitimin tamamına katılım sağlanması halinde 4 ay staj süresinden sayılacaktır.

  Eğitim programının %25’nden fazla devamsızlık yapılması halinde kurs geçersiz sayılacaktır.

  Katılımlar Günlük Yoklama halinde alınacak ve talep edilmesi durumunda TESMER Başkanlığına teslim edilecektir.

  Kurslarımız yeterli sayıda katılım olması halinde açılacak olup kesin kayıt için son tarih 07 Mart 2023 Salıdır.

  Kesin Kayıt Formuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.  2023 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 4.400 TL’dir. 

  Fatura vermeyen ve almayanlara 2.200 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar (440 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. 

  E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için 4.400 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt faturayerine e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

  Vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmakistenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir.

  2023/38 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3H9wTFc

  29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu hususu 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde-13'te düzenlenmiştir.

  Çevre, Sehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının; 25.12.2020 tarih ve 277535 sayılı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yazısı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulmasına geçiş maksadıyla daha önceden yayımlanan 27.10.2022 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, tarihinde ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak 07.12.2022 tarihli ve 5218975 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

  Bu çerçevede, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda yapılan güncelleme ile; "2023 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1/1/2023 tarihinden başlayarak 2023 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz" ifadeleri eklenmiştir.

  Yeniden düzenlenen Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yazısına aşağıdaki dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

  12/01/2023tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 4 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 93 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile;

  1)2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 250TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500TLve Linyit ve Taş kömürü çıkarılan işyerleri için 667 TL ve altında olan, 2023 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının;günlük 13,33TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2023 yılı Ocak ila Haziran ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

  2)İlgili ayda 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini(1000,8TL)geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

  3)Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir

  2023/30 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3IJnMNU

  1/1/2023 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 333,6.-TL Aylık 10.008 TL, net 8.506,80 TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

  a) Özel sektörde: Günlük kazanç alt sınırı: 333,6 TL Aylık kazanç alt sınırı: 10.008 TL

  Günlük kazanç üst sınırı:2.502 TL Aylık kazanç üst sınırı: 75.060 TL

  b) Kamu sektöründe: 15/12/2022-14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

  3.451,2 TL + 4.670,4 TL = 8.121,6 TL

  15/12/2022-14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 

  25.884 TL +35.028 TL =60.912 TL

  2023/25 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3Zjt9Je

  2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL ve net satışlar toplamı 186,779,000 TL’yi aşan mükelleflerin, 2023 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir

  2023/24 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3vCpQzk


  2022 yılı Aktif Toplamı 14,008,700 TL veya Net Satışlar Toplamı 28,016,300 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2023 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

  2022 yılı Aktif Toplamı 14,008,700 TL ve Net Satışlar Toplamı 28,016,300 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2023 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler

  2023/23 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3IiQjtr

  1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan harç tutarlarına ilişkin 91 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

  2023/10 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3CgEIqV

  59 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri gereği tahsilat ve ödemelerini banka yoluyla yapma zorunluluğu getirilenlerin beşten az çalışanı olsa da çalıştırdıkları işçiye geçekleştirecekleri asgari ücret ödemeleri 7.000 TL’yi aştığından banka, PTT ve özel finans kurumları yoluyla yapılması gerekmektedir.

  2023/19 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3Z4iEJV

  Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğde;

  Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı,1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yıllık yüzde 11,75 ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 800,00 Türk lirası olarak ilan edilmiştir.

  2023/22 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3WImPtk  2022 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 2022 yılında 6.173.000 Türk lirasının üzerinde olanların 2023 yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. 

  Verginin matrahı beyanda bulunulacak değerli konut vergisi konusuna giren mesken niteliğindeki taşınmazın 2023 yılı bina vergi değerinin 9.967.000 TL’sinin üzerindeki kısmıdır. 

  Bu konutlar için 20 Şubat 2023 günü sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödenmelidir.

  Tek meskeni olanlar, değerli konut vergisine tabi değildir.Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarın altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilir ve bu durumda ilgili yıla ilişkin beyanname verilmez.

  2023 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 9.967.000 TL Türk lirasınınüzerinde olanların 2024 yılında değerli konut vergisibeyannamesi vermesi gerekecektir

  2023/20 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3Cj8gEo

  67 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2023 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırılmıştır. 2023 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.

  Yıllık gelir vergisi beyannameleri 294,90 TL.

  Kurumlar vergisi beyannameleri 393,90 TL.

  Katma değer vergisi beyannameleri 194,60 TL

  Muhtasar beyannameler 194,60 TL

  Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 194,60 TL

  Gümrük idarelerine verilen beyannameler 393,90 TL

  Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 144,40 TL.

  Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 144,40 TL.

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 230,70TL.

  Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.

  2023/6 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3WV0sjW

  27/12/2022 tarihli ve 6615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karara ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. 

  Karar uyarınca 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında plastik poşetlerden (plastik alışveriş torbaları) adet başına 38,5 kuruş tahsil edilecektir.

  2023/4 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3VDyKHm

  Yılın son günlerine yaklaştığımız bu günlerde gerçek kişi tacirler için 2023 yılında hangi tür defterlerin tasdik edilmesi gerektiği (I. Sınıf-Bilanço Usulünde mi? Yoksa II. Sınıf-İşletme Hesabı Esasında mı?) hakkında Birliğimize yoğun talepler iletilmiştir. 

  Bu kapsamda Birliğimizce, GİB yönetimi ile yapılan istişari görüşmelerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2023 yılı başından itibaren geçerli olacak defter tutma hadlerinin belirleneceği İlgili Genel Tebliğin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

  2023 yılı başından geçerli olmak üzere söz konusu Genel Tebliğde belirlenecek defter tutma hadlerinin; 2022 yılı başından geçerli olan hadlerin (534 SN VUK GT ile belirlenmiş olan tutarların) 2022 yılı Yeniden Değerleme Oranı (%122,93) ve %5’lik tutara kadar olan yuvarlama kesirleri dikkate alınarak hesaplamaların yapıldığı ve bu çerçevede yayımlanması beklenen tutarların aşağıdaki şekilde olacağına vakıf olunmuştur.

  Buna göre, hesaplamalarınıza esas teşkil etmek üzere aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. 

  6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranının 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına %61,5 olarak uygulanacağı belirtildi.542 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2022 yılı için yeniden değerleme oranı%122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç)olarak belirlenmiştir.

  2022/180 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3We6goX

  24 Aralık Cumartesi Kent Palace

  30. Geleneksel Gecemiz 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Kent Palace da yapılacaktır. Tüm meslektaşlarımızı birlikteliğimizi kuvvetlendirmek adına aramızda görmek arzusundayız. Katılım durumunuzu 19 Aralık 2022 tarihine kadar odamız sekretaryasına bildirmenizi rica ederiz.
  Gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7420 sayılı kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  7420 Sayılı kanun ile yapılan başlıca değişiklikler;

  *Meskenlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde teşvik sınırı 50 kw’a çıkarıldı

  *Çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük 51 TL tutarı aşmayan ödemeler istisnası kapsamına alındı

  *Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamına alındı

  *Bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasının süresi, 31.12.2027 tarihine kadar uzatıldı

  *Sermaye azaltımında vergileme kurumlar vergisi kanun da yeni bir madde olarak düzenlendi

  *Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı

  *Turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranları yeniden düzenlendi

  *İşverenler tarafından çalışanlara 1.000 Türk lirasına kadar yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri ödemesi gelir vergisinden istisna edilmekte, bu ödeme prime esas kazanca dahil edilmeyecek

  *Küçük alacaklarından feragat eden mükelleflere bu alacaklarını “değersiz alacak” kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkânı getirildi

  *COVİD-19 yasakları kapsamında kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildi

  İlgili kanunu görüntülemek; için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-10.htm

  Süresinden sonra beyan edilen tevkifata tabi işlemlere  ilişkin KDV, beyana ilişkin ödemenin yapıldığı dönemde indirim konusu  yapılabilecektir. (Yürürlülük 25 Ekim  2022)

  MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.1.2.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “sorumlu sıfatıyla” ibaresi ile üçüncü paragrafının üçüncü satırında yer alan “- Sorumlu sıfatıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “kanuni süresinde” ibareleri eklenmiş; aynı bölümün üçüncü paragrafının üçüncü satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; aynı bölümde yer alan “Örnek”in ikinci paragrafının üçüncü cümlesi “2 No.lu KDV Beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra 20 Ağustos tarihinde verilirse ve tevkif edilen 126 TL tutarındaki KDV 5 Eylül tarihinde ödenirse söz konusu KDV, en erken ödemenin yapıldığı Eylül dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

  “- Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı ise bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait,”

  Demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan tevkifat oranı  4/10'dan 5/10'a yükseltilmiştir. Ayrıca söz konusu ürünleri satanların, payları  Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketler olması durumunda da tevkifat  uygulanacaktır. (Yürürlülük 1 Kasım  2022)

  MADDE 2- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.1.) bölümünde yer alan “(4/10)” ibaresi “(5/10)” olarak değiştirilmiş; aynı bölümün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

  “Ayrıca, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanır.”

  Temel gıda maddelerinde daha önce yılı içinde mahsuben,  ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili yılında da 6  aylık dönem itibarıyla nakden alınabilmesi imkanı getirildi. (Yürürlülük 1 Kasım 2022)

  MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

  “Aynı yetki çerçevesinde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.”

  MADDE 4- Aynı Tebliğin (III/B-3.2.5.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

  “2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarı, Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın Ocak-Haziran dönemi için altı aylık olarak ve Haziran dönemi sonu itibarıyla hesaplanır. Benzer şekilde, 10.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılır.”

  KDV'den istisna olarak işlem yapan mükelleflerin mal ve  hizmet alımlarına ilişkin olarak kendi lehlerine ortaya çıkan kur farklarının  KDV iadesi yapıldıktan sonra ortaya çıkması halinde mükelleflere iade hesabında  değişiklik yapmama kolaylığı getirildi. (Yürürlülük  25 Ekim 2022)

  MADDE 5- Aynı Tebliğin (IV/A-1.6.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “1.6. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşleme İlişkin Mal ve Hizmet Alımları ile İlgili Kur Farkları

  Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellef lehine veya aleyhine kur farkı ortaya çıkabilmektedir.

  Mükellef aleyhine ortaya çıkan kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür. Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir.

  Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan kur farkı nedeniyle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

  Sigorta  şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin KDV  iadelerinde teminat olarak kabul edilebilmesi imkanı getirildi. (Yürürlülük 1 Kasım 2022)

  MADDE 6- Aynı Tebliğin;

  a) (IV/A-5.1.) bölümünün (a) alt bendinde yer alan “teminat mektubunun” ibaresi “teminat mektubunun veya sigorta şirketi kefalet senedinin” olarak, aynı bölümün (c) alt bendinde yer alan “teminat mektupları” ibaresi “teminat mektupları veya sigorta şirketi kefalet senetleri” olarak değiştirilmiştir.

  b) (IV/A-5.2.) bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

  “Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1) ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş olması gerekir.”

  c) (IV/A-5.4.) bölümünün başlığında yer alan “Teminat Mektuplarının” ibaresi “Teminat Mektuplarının ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin” olarak, ilk paragrafında yer alan “Teminat mektupları” ibaresi “Teminat mektupları ve sigorta şirketi kefalet senetleri” olarak, ikinci paragrafında yer alan “teminat mektuplarının” ibaresi “teminat mektuplarının ve sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak, aynı paragrafta yer alan “teminat mektubunun” ibaresi “teminat mektubunun ve sigorta şirketi kefalet senedinin” olarak, aynı paragrafta yer alan “teminat mektubunun” ibaresi “teminat mektubunun/sigorta şirketi kefalet senedinin” olarak ve aynı paragrafta yer alan “bankaların” ibaresi “bankalar ve sigorta şirketlerinin” olarak değiştirilmiştir.

  ç) (IV/A-5.5.) bölümünün başlığında yer alan “Teminat Mektuplarının” ibaresi “Teminat Mektuplarının ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin” olarak, birinci ve üçüncü paragraflarında yer alan “Banka teminat mektubu” ibareleri “Banka teminat mektubu ve sigorta şirketi kefalet senedi” olarak, birinci paragrafında yer alan “teminat mektuplarının” ibaresi “teminat mektuplarının ve sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak, ikinci paragrafında yer alan “banka teminat mektuplarının” ibaresi “banka teminat mektupları ve sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak, aynı paragrafta yer alan “Bankalar” ibaresi “bankalar ve sigorta şirketleri” olarak, “teminat mektuplarına” ibaresi “teminat mektuplarına ve sigorta şirketi kefalet senetlerine” olarak, üçüncü paragrafında yer alan “teminat mektubunu veren banka şubesinden” ibaresi “teminat mektubunu ve sigorta şirketi kefalet senedini veren banka şubesi veya sigorta şirketinden” olarak değiştirilmiştir.

  d) (IV/A-5.6.) bölümünün birinci ve ikinci paragraflarında yer alan “teminat mektubu” ibareleri “teminat mektubu veya sigorta şirketi kefalet senedi” olarak, üçüncü paragrafında yer alan “teminat mektuplarının” ibaresi “teminat mektuplarının veya sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak değiştirilmiştir.

  e) (IV/A-6.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “banka teminat mektubu” ibaresi “banka teminat mektubu veya sigorta şirketi kefalet senedi” olarak değiştirilmiştir.

  f) (IV/C-2.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “veya banka teminat mektubu” ibaresi “, banka teminat mektubu veya sigorta şirketi kefalet senedi” olarak değiştirilmiştir.

  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yürütücülüğündeki Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi dahilinde 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle Odunpazarı İlçesinde veri entegrasyon ve devreye alma çalışmaları tamamlanarak adres ve numaralamaya ilişkin iş ve işlemler Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

  Bu kapsamda, Odunpazarı İlçesi 75. Yıl Mahallesinde konumlanmış ESTİM Toptancılar Sitesi adres kayıtları, MAKS veri modeline uygun olmamasından ötürü bahsi geçen sistemde entegre edilemeyen kayıtlarda bulunmasından bahisle Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) aktarılamamaktadır. İlgili adreslerin Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) aktarılması gerekliliği kapsamında, entegre edilemeyen kayıtlar Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe haiz olarak MAKS Veri Modeline uygun hale getirilmiş dolayısıyla adres bileşen değişikliği hasıl olmuştur.

  Bu bağlamda ESTİM Toptancılar Sitesi adres bileşenleri; Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Belediyemiz Kent Bilgi Sisteminde güncellenerek ilgili adres değişikliklerine ilişkin eski ve yeni adres bileşen tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup ayrıca güncelleme yapılan bahse konu adres bileşen bilgisi; https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu linki üzerinden kullanıcılara açık olarak yayınlanmaktadır.

  İŞKUR'a kayıtlı işverenlerden staj ilanlarının alınması, öğrencilerin ilanları görüntüleyebilmesi ve ilana başvuru yapabilmesi için https://staj.iskur.gov.tr uzantısından ulaşılabilecek olan Türkiye İş Kurumu Staj Portalı web sitesi hazırlanmıştır. 

  Staj portalı; stajyer arayan işverenlerle, staj programı arayan öğrenci/gençleri buluşturacak bir platform işlevi görecektir.

  Gençlerin işgücü piyasasına girebilmesi, mesleki deneyim kazanabilmesi ve iş hayatına ilişkin bilgi sahibi olması amacıyla oluşturulan Staj Portalı’nın önemli faydalar sağlayacağı ve gençlere yönelik etkili bir hizmet aracı olacaktır.

  Staj Portalı Dış Kullanıcı Kullanım Kılavuzuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden erişebilirsiniz.

  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  02-04 Aralık 2022 tarihleri arasında Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 18 Ekim 2022 – 28 Kasım 2022

  EĞİTİM PROGRAMI

  Denetimde Etik (Prof. Dr. İbrahim Cemil ULUKAN)

  02 Aralık 2022 Cuma 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (280,00 TL KDV HARİÇ)

  Hile Türleri ve Hilenin Önlenmesi (Dr. Duygu Şengül ÇELİKAY )

  03 - 04 Aralık 2022 Cumartesi - Pazar  14 Saat (2) Gün - KGK 14 Kredi (560,00 TL KDV HARİÇ)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.


  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

  2022/3. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 3-12 Aralık 2022

  *  İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri :19.09.2022 - 10.10.2022

  *  Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri :7.10.2022 - 07.11.2022

  Sınava katılmak için ilk kez başvuruda bulunacak adayların, 10.10.2022 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir

  YMM Sınavına ilişkin duyuruya aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz  MÖDAVICA 2022-19.Uluslararası Muhasebe Konferansı, "Gezegensel Sınırların Eşiğinde Muhasebe" temasıyla 22-23-24 Eylül 2022 tarihlerinde Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

  Doktora kolokyumunu takiben açılış konseri, açılış konuşmaları ve alanında uzman konuşmacıların yer aldığı açılış oturumu ile başlayacak olan Konferans bütün meslek mensuplarına açıktır. 

  Konferans kapsamında, ulusal ve uluslararası 7 ana tema (key) konuşmacısı veçeşitli üniversitelerden akademisyenler iklim değişikliği, sürdürülebilirlik raporlaması denetim ve finansal raporlama konuları başta olmak üzere muhasebe ile ilgilikonularda 41 bilimsel tebliğ sunacaklardır. Konferans katılımcılarına KGK tarafından 6 Sürekli Eğitim Kredisi Puanı takdir edilen katılım belgesi verilecektir.

  Son kayıt tarihi 12 Eylül 2022'dir.

  Program bilgisi, kayıt ve katılım koşulları www.modav.org.tr adresinde verilmiştir.

  Konferans Programına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.


  T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/145

  Konusu: Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanması

  Tarihi: 05.09.2022

  Sayısı: VUK-145/2022-8

  1. Giriş 

  Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesi

  529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere gerçek faydalanıcımutlaka gerçek kişi olmak zorundadır. Gerçek faydalanıcının belirlenmesinde aşağıdaki unsurlar bir bütün olarak dikkate alınarak tespit yapılır. Yine aynı Tebliğde açıklandığı şekilde gerçek faydalanıcı;

  a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

  b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi ya da bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişileri,

  c) (a) ve (b) kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişileri ifade eder.Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişiler, her halükârda bildirilmelidir. Bununla birlikte anılan Tebliğin (b) ve (c) bentleri kapsamında da gerçek faydalanıcının belirlenmesi halinde bu kişi veya kişilerin isimleri gerçek faydalanıcı bildirim formunda bildirilir. Söz konusu formun ilgili bölümlerinde gerçek faydalanıcı ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır.

  3. Doğrudan ve Dolaylı Kontrol 

  Bir gerçek kişi, tüzel kişiliği olan veya olmayan teşekkülü doğrudan ya da dolaylı bir şekilde nihai olarak kontrolünde bulundurabilir. Bir teşebbüste doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde yirmi beşten fazla hissesi olmadığı halde farklı araçlarla nihai kontrole sahip kişiler de teşebbüsün yüzde yirmi beşi aşan hisse sahipleri ile birlikte gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir Örneğin; yönetim ya da denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama, görevden alma,şirket adına verilen kararlarda sözleşme ya da aile bağları gibi farklı yollarla önemli ölçüde sözsahibi olan kişi veya kişilerin tüzel kişiliği olan veya olmayan teşekkülü nihai olarak kontrol altında bulundurduğu kabul edilir. Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formunun ilgili bölümlerinde buna ilişkin gerekli açıklamalar yapılır.

  Örnek 1: A şirketinin %80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında hissedarı olan Y kişisi, A şirketinde %80 x %40 = %32 oranında dolaylı olarak pay sahipliği olması sebebiyle A şirketinin gerçek faydalanıcılarından birisidir.

  Örnek 2: Şirketin kurucusu Z kişisi şirkette paylarını çocuklarına devretmiş; fakat yönetim kurulu başkanı olarak şirkette görev almaya devam etmektedir. Z kişisi, yönetimde yer alan kişilerin çoğunluğunu atama veya görevden alma konusunda yetkilidir. Bu durumda Z kişisi şirketin gerçek faydalanıcılarından birisidir.

  4. En Üst Düzey İcra Yetkisine Sahip Kişiler

  "En üst düzey icra yetkisi ’ne sahip kişiler ifadesi ile; tüzel kişiliğin ticari faaliyetini temelden etkileyen stratejik kararlar alabilme yetkisine sahip gerçek kişi veya kişiler ile, günlük veya olağan işleri yürüten, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, mali işler direktörü gibi üstdüzey bir yönetim pozisyonu aracılığıyla icra kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişi veya kişiler olarak anlaşılmalıdır.

  Duyurulur.

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı

  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

  Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre,hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

  2022/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 26-27 Kasım 2022

  İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 1-30 Eylül 2022

  Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 3-25 Ekim 2022

  SMMM Sınavına ilişkin duyuruya aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz


  2-3 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi, TÜRMOB ev sahipliğinde gerçekleşecek olan XXI. Türkiye Muhasebe Kongresi kayıtlarının elektronik olarak alınmasına Kongre sitesinden devam edilmektedir.

  Her 4 yılda bir düzenlenen ve Türkiye'nin Muhasebe Olimpiyatları olarak kabul görmüş “Türkiye Muhasebe Kongreleri” muhasebe mesleğinin sorunlarının, geleceğe dönük gelişmelerinin Dünya ve Türkiye'deki gelişmelerle beraber tartışıldığı mesleki ve akademik bir platformdur.

  Muhasebe mesleği yasal statüsüne kavuştuktan sonra, 1992 yılından bu yana Kongreler TÜRMOB'un organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Kongre ana temaları mesleğin önemli sorunları ile mesleki gelişim alanları dikkate alınarak güncel ve geleceği kavrayarak belirlenmektedir.

  2-3 Eylül 2022'de XXI. Türkiye Muhasebe Kongresi İstanbul'da toplanacaktır. Yaklaşık 2000 katılımcının beklendiği, XXI. Türkiye Muhasebe Kongresi'nin ana teması " SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE MUHASEBENİN TOPLUMSAL VE KAMUSAL FAYDASI” olarak belirlenmiştir. Kongre katılımcıları Kamu Gözetimi Kurumu “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” düzenlemeleri kapsamında 2 Temel Mesleki Eğitim kredisine hak kazanacaklardır.

  Kongreye KAYIT ve detaylı bilgi için tıklayınız...>>>

  21. Türkiye Muhasebe Kongresi Programı…>>>

  Kongre Kayıt ücreti: 

  Meslek Mensupları için (KDV Dahil) 1.250 TL
  Meslek Mensubu olmayanlar için (KDV Dahil) 1.750 TL'dir. 

  (Kayıt ücretine; kongre materyalleri, toplantı salonlarına giriş, öğle yemekleri ve kahve molaları dahildir.)  4 Ağustos 2022 tarih ve 31913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği görüntülemek için tıklayınız.

  4 Ağustos 2022 PERŞEMBE

  Resmî Gazete

  Sayı : 31913

  YÖNETMELİK

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
  DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 1- 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 2- Bu Yönetmeliğin kapsamına; ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen ceza hariç) ile 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girer. Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre  tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete’de ilan edilecektir.”
  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
  b) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,”
  “f) Vergi: Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi, resim ve harçları,”
  “i) Ceza: Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilenler dışında kalan vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını,”
  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 5- Kanunun Ek 1 inci maddesi ile Kanunun kapsamına giren ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş olan vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim, harç ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza miktarlarının tayini hususunda Bakanlık (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) yetkili kılınmıştır. Bakanlığa tanınan bu yetkiye dayanılarak uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim, harç, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarları genel tebliğler ile belirlenir.”
  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için üç kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu kurulur. Gerek görüldüğü takdirde, söz konusu komisyonların beş kişiden teşekkül ettirilmesine, Merkezî Uzlaşma Komisyonu ve vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunda Gelir İdaresi Başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde ise defterdar karar vermeye yetkilidir. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara üye olabilecekler arasından belirlenir.”
  “d) Vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu: Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları ile defterdarlık uzlaşma komisyonlarının uzlaşma yetkisini aşan, ancak Merkezî Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki sınırının altında kalan uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan bu komisyon, Gelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen gelir idaresi başkan yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri veya gelir idaresi daire başkanları ile gelir idaresi grup başkanlarından birinin başkanlığında, gelir idaresi daire başkanı ve/veya grup başkanları ve/veya hukuk müşavirleri ve/veya müdürlerden oluşur.”
  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Bu dilekçenin taahhütlü posta veya interaktif vergi dairesi üzerinden gönderilmesi de mümkündür.”
  MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “b) Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, Kanunun 112 nci ve 368 inci maddesi ile 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde,”
  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 16- Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen cezalar uzlaşma konusu yapılamaz. Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. Ayrıca 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilir.”
  MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 


   

  TÜRMOB tarafından yapılan başvuruya rağmen, asgari ücret tarifesinde 30/06/2022 tarihine kadar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca herhangi bir güncelleme yapılmadığından, Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak ilgili bakanlıkça yayımlanmış asgari ücret tarifesindeki tutarlar %60 oranında artırılarak güncellenerek “Tavsiye Edilen Asgari Ücret Tarifesi” olarak üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

  Tavsiye Edilen Asgari Ücret Tarifesini görüntülemek için tıklayınız.

  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  30 Temmuz - 1 Ağustos 2022 tarihleri arasında Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 05 Temmuz 2022 – 25 Temmuz 2022

  EĞİTİM PROGRAMI

  Bağımsız Denetim (Dr. Duygu Şengül ÇELİKAY )

  30-31 Temmuz 2022 Cumartesi - Pazar / 14 Saat (2) Gün - KGK 14 Kredi (560,00 TL KDV HARİÇ)

  Nakit Akış Tablosu Analizi (Prof. Dr. Vedat EKERGİL )

  01 Ağustos 2022 Pazartesi / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (280,00 TL KDV HARİÇ)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.


  Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursumuz 13 Ağustos - 09 Ekim 2022 tarihleri arasında

  Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursumuz 23Temmuz - 18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir.

  Kurslarımız yeterli sayıda katılım olması halinde açılacaktır.

  Kesin Kayıt Formlarına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.


  ÖZET:

  01/07/2022 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7417 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 64 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 88 inci madde eklenmiştir. Bu madde ile;

  1) 2022 yılında, 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve Linyit ve Taş kömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında olan, 2022 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

  2) İlgili ayda 2022 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (647,1 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

  3) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

  İgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2022/108) görüntülemek için tıklayınız.

  01/07/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücreti; brüt günlük  215,70 TL  Aylık brüt  6.471,00 TL net  5.500,35 TL olarak açıklamıştır.

  01/07/2022 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI:
  1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.
  Günlük kazanç alt sınırı: 215,70TL Aylık kazanç alt sınırı :  6.471,00 TL
  Günlük kazanç üst sınırı: 1.617,75TL Aylık kazanç üst sınırı:  48.532,5TL
  Sigorta Primi işçi payı (%14): 905,94 TL
  Sigorta Primi işveren payı (20,5): 1.326,56 TL
  Sigorta Primi işveren payı (15,5): 1.003,01 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
  İşsizlik Sigortası işçi payı (%1):  64,71 TL
  İşsizlik Sigortası işveren payı (%2):  129,42 TL
  İşverene Maliyeti: 7.926,98 TL
  İşverene Maliyeti: 7.603,43 ( %5 indirim hakkı kazanılması halinde)
  Net Ücret: 5.500,35 TL
  Asgari ücret desteği ile ilgili şartlar henüz belli olmadığından, buna ilişkin ayrıca bilgilendirme  yapılacaktır.
  Saygılarımızla...
  Oda yönetim kurulumuz tarafından Odamızın 24. Olağan Seçimli Genel Kurulunun 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

  Genel kurulumuzun mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

  Toplantı daveti ve gündemini aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR 41 NO’LU TEBLİĞ 21.04.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE  GİRMİŞTİR.

  Tebliğ ile; 

  1. KDV Genel Tebliği ile belirlenmiş olan, Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslim ve Hizmetlere (Diğer Hizmetler hariç) alıcı ve satıcı mükelleflerin anlaşması ve sözleşme yapmaları halinde bir yıl süre ile KDV’de İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT uygulayabileceklerdir. (01.05.2022’den itibaren başlayacak)
  2. Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebileceklerdir. İadelerde 10.000.- TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükelleflerde 100.000.-TL aşmayan iade talepleri inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yapılacaktır. 
  3. İade taleplerinde 5.000.-TL’lik sınır 10.000.-TL'ye çıkarılmıştır. (01.05.2022’den itibaren yapılacak teslimlerde geçerli olacaktır)
  4. Cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) DEMİR-ÇELİK ve ALAŞIMI ÜRÜNLERİN tesliminde  4/10 oranında KDV TEVKİFATI uygulanacaktır. İthalatçılar tarafından yapılan teslimler ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticileri tarafından yapılan ilk teslimlerde tevkifat uygulanmayacaktır. Demir-çelik ve alaşımlarından MAMUL EŞYA (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. (Uygulama 01.05.2022 tarihinde başlayacaktır.)
  5. Konutlarda Net Alan hesabının yapılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki tanım benimsenmiştir. Konut ve Arsa teslimlerinde yapılan KDV oran değişikliğine bağlı olarak, Genel Tebliğdeki örneklerde ve bilgilerde güncelleme yapılmıştır.
  6. KDV Genel Tebliğinde Perakende teslimin  tanımı “teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” Şeklinde değiştirilmiştir.
  7. Tebliğe ulaşmak için,https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-15-1.htm

  KANUN İLE GETİRİLEN BAZI ÖNEMLİ DÜZENLEMELER:

  1-            Serbest Meslek Mükellefiyeti bulunan ve ayrı bir muayenehanesi bulunmaksızın, faaliyetlerini özel sözleşmelere istinaden, bir veya birden fazla sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten hekimlerin (diş hekimleri dâhil) gelirlerinin serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi ve 4/1-b BAĞ-KUR kapsamında kabul edilmesi sağlanmıştır. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir.

  2-            Daha önceki kanunlar ile Sosyal Ağ Sağlayıcılarından bildirim yükümlülüğüne uymayanlara reklam alma yasağı getirilmişti. Bu kanun ile haklarında reklam yasağı uygulananlara verilen reklam giderlerinin kazancın tespitinde indirim konusu yapılamaması düzenlenmiştir.

  3-            Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan hapis cezalarının üst sınırı artırılmış, Üst sınırı 3 yıl olan ceza 5 yıla, 5 yıl olan 8 yıla çıkarılmıştır. 359. maddede sayılan suçlar bakımından pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi ve belli şartların varlığı halinde cezalarda indirim yapılması sağlanmıştır.

  4-            Bankalar, Finansal Kiralama ve Faktöring şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için kurumlar vergisi oranı % 25’e çıkartılmıştır.

  5-            KDV istisnası kapsamında, yabancılara teslim edilen gayrimenkullerin üç yıl içinde elden çıkartılması halinde, zamanında tahsil edilmeyen KDV faizi ile birlikte satıcıdan tahsil edilecektir.

  6-            İmalat Sanayi ile Turizme Yönelik YATIRIM TEŞVİK BELGESİ sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.

  7-            Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine KDV’den istisna edilmiştir.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm

                                                                                 ESKİŞEHİR SMMM ODASI YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                  Başkan Yardımcısı Ersin KARAKOÇ

  09 Nisan 2022 – 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında toplam 192 saatlik Online ve Yüz Yüze (Karma Eğitim) SMMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu ve 195 saatlik Online ve Yüz Yüze (Karma Eğitim) Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursu düzenlenecektir.

  Dersler Cumartesi – Pazar günleri 09:00 – 18:30 saatleri arasında Yüz Yüze, Hafta içi 18:30 – 21:30 saatleri arasında Online olarak yapılacaktır.

  Ayrıntılar için Ders Programını İnceleyiniz

  Kesin Kayıt Formu ve Ders Programını aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

  Kursa kayıtta yapılan ödeme peşin veya 9 taksit şeklinde olacaktır.

  Eğitim başlama tarihi dahil kayıt sildirme ve ödeme iadesi işlemi mücbir sebepler haricinde yapılmayacaktır.

  Eğitimler; Yüz Yüze ve canlı derslerle uzaktan, sanal sınıflarda önceden belirlenmiş gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

  Sanal sınıflar Zoom platformu üzerinden yürütülecektir.

  E-TÜRMOB entegrasyonuyla eğitimlerin takibi sağlanacaktır.

  Eğitimin tamamına katılım zorunludur. Eğitimin tamamına katılım sağlanması halinde 4 ay staj süresinden sayılacaktır.

  Eğitim programının %25’nden fazla devamsızlık yapılması halinde kurs geçersiz sayılacaktır.

  Katılım durumları günlük rapor alınarak dosyalanacak ve talep edilmesi durumunda TESMER Başkanlığına teslim edilecektir.


  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  16-17-18 Nisan 2022 tarihlerinde Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 25 Mart 2022 – 14 Nisan 2022

  EĞİTİM PROGRAMI

  Maliyet Denetimi (Prof. Dr. Sait Yüksel KAYGUSUZ )

  16-17 Nisan 2022 / 14 Saat (2) Gün - KGK 14 Kredi (560,00 TL KDV HARİÇ)

  Müşteri Kabulünde Şirket Değerlemesi (Prof. Dr. Sait Yüksel KAYGUSUZ )

  18 Nisan 2022 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (280,00 TL KDV HARİÇ)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.


  ÖZET: Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 14 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere KDV oran uygulamasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

  ✓Gıda maddelerinde KDV oranı %8’den %1’e düşürülmüştür. 

  ✓Bazı ürünlerin perakende ve toptan safhadaki teslimlerinde uygulanmakta olan KDV oran farklılığına ilişkin düzenleme kaldırılmış ve toptan / perakende teslimler için öngörülen KDV oran farklılığına son verilmiştir.

  ✓Gıda maddelerine ilişkin KDV oranı %8den %1’e düşürülmekle birlikte bu ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların teslimlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanmaya devam edecektir. (Örneğin meyve suları, sade gazozlar, meyvalı gazozlar, kola vb) 

  Kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta vb. yerlerde sunulan yemek hizmetleri %8 oranında KDV ye tabi olmaya devam edecektir.Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. 

  Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2022-47) görüntülemek için tıklayınız.

  13Şubat 2022 tarih ve 31749 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.


  ÖZET: Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ değişikliği ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14’üncü madde ile 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirasına çeviren ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflere elde etmiş oldukları kur farkı kazançları, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançları için getirilen gelir ve kurumlar vergisi istisnasının usul ve esasları belirlendi. 

  İstisna hükümleri, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanacaktır. 

  Gerçek kişi mükellefler ile kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 2021 yılına ilişkin istisnadan yararlanabilmeleri için dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme (17 Şubat 2022) tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri gerekmektedir.

   Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. 

  İstisnaya konu edilecek kur farkı gelirinin tespitine münhasır olmak üzere, dönem içi döviz çıkışlarında ve istisna tutarının hesaplanmasında ilgili hesaba giriş sırasının esas alınması gerekmektedir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2022-46) görüntülemek için tıklayınız.

  ÖZET:  Elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2022-44) görüntülemek için tıklayınız.

  “Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması” SGK Duyurusu…>>>

  KOOPBİS YÖNETMELİĞİ:   

  KOOPBİS (Kooperatif Bilgi  Sistemi) : Kooperatifler, üst kuruluşlar ve ortaklarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği sistemdir.

  KOOPBİS Yetkilisi: Kooperatif yönetim kurulunun KOOPBİS işlemlerini yürütmek için yetki verilen kişilerdir. Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin her biri KOOPBİS üzerinde işlem gerçekleştirmeye yetkilidir. Kooperatif ortağı olmayan kişiler KOOPBİS yetkilisi atanabilir. Kooperatif personel veya personelleri de KOOPBİS yetkilisi olabilir.

  KOOPBİS Yetkilisinin Belirlenmesi: KOOPBİS yetkilisinin belirlendiği yönetim kurulu kararının bir nüshası ile yetkilendirilen kişinin bilgileri İl Müdürlüğüne iletilerek yetki tanımlaması yaptırılır.

  KOOPBİS’e Faaliyete Geçince Kayıt Edilecek Bilgiler: Ticaret sicili kayıtları, Finansal tabloları, Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet raporları, Genel kurul toplantı evrakları, Ortakların kimlik bilgileri ile pay ve ödemeleri, Gayrimenkul bilgileri ve gerekli görülmesi halinde diğer bilgileri, KOOPBİS sistemi aktif olduktan itibaren 6 (altı) ay içinde girilmelidir.

  KOOPBİS’e Sürekli Yüklenmesi Gereken Diğer Bilgiler: Yeni ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgileri ile ortaklığın kabulüne dair yönetim kurulu kararı, Ortaklara ilişkin bilgi değişiklikleri, Yönetim ve Denetim kurulu Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, Dış Denetçi Raporları en geç 15 (onbeş) gün içerisinde yüklenmesi gerekmektedir.

  KOOPBİS’e Genel Kurul’dan Sonra Yüklenmesi Gereken Bilgiler: Toplantıya ilişkin tutanak, Gündem, Genel durum bildirim formu, toplantıyı takip eden 15 (on beş) gün içerisinde KOOPBİS'e yüklenmesi gerekmektedir.

  KOOPBİS’e Aydınlatma Metni: Kişisel verilerin KOOPBİS ile işlendiğini belirten aydınlatma metni, ortaklığa kabul tarihinden sonra ortaklara imzalatılması zorunludur.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-1.htm


  KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ:  

  Eğitim Almak Zorunda Olan  Kooperatif Üyeleri: Kooperatif ve üst kuruluşların yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri eğitim almak zorundalardır.

  Üyeleri eğitim şartına tabi  kooperatifler, eğitim süresi, zamanı ve yöntemi: Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri kriter aranmaksızın, İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme kooperatifleri, Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma kooperatifleri, Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon TL’nin üzerinde satış hasılatı olan kooperatifler, Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000’den fazla ortağı bulunan kooperatiflerin, Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimleri takiben 9 (Dokuz) ay içerisinde, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşan yüz yüze veya Uzaktan Kooperatifçilik Eğitimini tamamlamaları şarttır.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-3.htm


  KOOPERATİFLERDE  ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK:

  Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Yapılması Gerekenler: Kooperatifin ortakları bu toplantılara, Kooperatifler Kanununun 45/7 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim kurulu tarafından karar alınması veya genel kurul tarihinden 20 gün önce 4’ten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’unun yazılı olarak talep etmesi halinde genel kurul toplantısı elektronik ortamda yapılır. Kooperatif Yönetimi, ortaklarının genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini (EGKS) kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-4.htm


  KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ DENETİMİNE  DAİR YÖNETMELİK: 

  Dış Denetimin Konusu: Kooperatiflerin finansal tablolarının, 1163 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun, 213 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, gelir ve giderlerinin dayanağını oluşturan belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, gelir ve gider hesapları ile bilanço hesaplarının defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olup olmadığı hususları dış denetimin konusunu oluşturur.

  Dış Denetime Tabi Kooperatifler: Tarım satış, tarım kredi, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, pancar ekicileri kooperatifleri kriter aranmaksızın, Yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 100’den fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme kooperatifleri, Faaliyet konusuna bakılmaksızın 30 milyon TL satış hasılatını ardı ardına iki yıl geçen kooperatifler ve yine Faaliyet konusuna bakılmaksızın 2.000’den fazla ortağı bulunan kooperatifler Dış Denetime Tabidirler.

  Dış Denetim Yapabilecekler:  3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları, Bağımsız Denetçiler ve İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen Merkez Birlikleri.

  Dış Denetçilerin Eğitimi: Bağımsız denetçiler hariç, dış denetçilere, Bakanlık veya Görevlendirdiği Kuruluşlarca, 5 yıl geçerli olmak üzere eğitim verilir.

  Dış Denetçinin Seçimi: Dış denetçiler, belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından, kuruluşta ana sözleşmeyle, sonraki dönemlerde genel kurul kararıyla seçilirler. Denetçi en fazla 4 hesap dönemi görev yapabilir.

  Dış Denetim Raporu: Hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanarak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulu, dış denetim raporunu genel kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce, ortakların incelemesine hazır bulundurmakla yükümlüdür. Ayrıca rapor yönetim kurulu tarafından KOOPBİS’e yüklenir.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-1.htm

   

  KOOPERATİF VE ÜST  KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU  TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ  HAKKINDA YÖNETMELİK: 

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-2.htm

  Eskişehir  SMMM Odası     


  👉 03.01.2022/1 - 2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları...>>>
  👉 03.01.2022/2 - 2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları...>>>
  👉 03.01.2022/3 - 2022 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri...>>>
  👉 03.01.2022/4 - 2022 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması...>>>
  👉 03.01.2022/5 - Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2022 Yılı İçin Arttırıldı...>>>
  👉 03.01.2022/6 - Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi...>>>
  👉 03.01.2022/7 - 2022 Yılı Harç Tutarları...>>>
  👉 03.01.2022/8 - 2022 Yılında İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi...>>>
  👉 03.01.2022/9 - 2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları...>>>
  👉 03.01.2022/10 - 2022 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi...>>>
  👉 03.01.2022/11 - Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi...>>>
  👉 03.01.2022/12 - 2022 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları...>>>
  👉 03.01.2022/13 - Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler 2022 Yılı İçin Arttırıldı...>>>

  ÖZET

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği,Veri Sorumluları Siciline Kayıt (VERBİS) işlemleri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

  VERBİS nedir?

  Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

  Veri Envanteri nedir?

  Kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te; “Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter”olarak tanımlanmıştır. Kısaca envanter, veri sorumlularının gerçekleştirdiği bütün veri işleme faaliyetlerinin süreç ve işlenen veri bazlı gösteren kılavuz dokümandır.

  VERBİS’te Belirtilen Teknik ve İdari Tedbirler Nedir?

  Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; “

  Veri sorumlusu; 

  a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 

  b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 

  c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.”

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021/241) görüntülemek için tıklayınız.

  22 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

  Resmî Gazete

  Sayı : 31697

  TEBLİĞ

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
  2022 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ
  MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
  ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
  Konu
  MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.
  Yürürlük
  MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

  2022 Yılı Asgari Ücret Tarifesini görüntülemek için tıklayınız.


  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile Aynı Kanunun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4936)

  21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklikler

  1- Yeniden Değerleme Oranına Göre VUK’nunda Artırılan Maktu Had ve Tutarları belirleyen 534 sayılı VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır. (Sınıf Değitirme hadleri, Fatura Düzenleme limitleri, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Vb.)

  2- Yeniden Değerleme Oranına Göre GVK’nunda Artırılan Maktu Had ve Tutarları belirleyen 317 sayılı GVK Genel Tebliği yayınlanmıştır. (Vergi Dilimleri, Basit Usule Tabi olmanın Şartları vs.)

  3- İndirimli Orana Tabi KDV İadelerinde, 2022 yılı için iade edilmeyecek tutarı 25.700 TL olarak belirleyen 39 sayılı KDV Tebliği yayınlanmıştır.

  4- Yeniden Değerleme Oranına göre, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve ÖTV Kanunda yapılan değişikliklere ulaşmak için https://www.resmigazete.gov.tr/  Bilindiği üzere; 06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete' de "Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ" ("Tebliğ") yayımlanmış ve hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine ("MKK") bildirilmesi ve kaydedilmesi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler belirlenmiştir. Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin ve ilgili pay senetlerinin MKK’ ye bildirilmesi ve kaydedilmesi zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Hamiline yazılı pay senedi sahiplerine MKK' ya ilgili bildirimlerin yapılabilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar süre verilmiş olup İlgili bildirimlerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir.

  06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete' de "Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  10-11-12 Aralık tarihlerinde Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 29 Kasım 2021 – 08 Aralık 2021

  EĞİTİM PROGRAMI

   Nakit Akış Tablosu Analizi ( Prof. Dr. Vedat EKERGİL)
   10 Aralık 2021 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (280,00 TL KDV HARİÇ)

   Kurumsal Yönetim ( Prof. Dr. İbrahim Cemil ULUKAN )
   11 - 12 Aralık 2021 / 14 Saat (2) Gün - KGK 14 Kredi (560,00 TL KDV HARİÇ)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.


  3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14:30 da Oda binamızda İstanbul Tesmer Eğitmeni Yalçın SÜTÜTEMİZ'in sunumuyla "GÜNCEL VERGİ UYGULAMALARI" konulu yüz yüze eğitim semineri düzenlenecektir.


  4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 21.maddesinde “Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur, işverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz,” denmektedir.

  İlgili hüküm gereğinceİŞKUR uygulamasında; işyerlerine ait ilgili ayın işgücü çizelgelerini (her ay olmak üzere) takip eden ayın sonuna kadar İŞKUR internet sitesine (www.iskur.gov.tr)  girmeleri gerekmektedir. İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek ve  yorumlamak  adına özellikle 10+ istihdamlı işyerlerinin her ayın sonu itibariyle çalıştırdıkları tüm işçilerin sayısal toplamlarını ve personel hareketlerini  düzenli olarak sisteme girmeleri zorunludur.

  Aylık işgücü çizelgesi kullanımına ait rehbere aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.


  04 Aralık 2021 – 16 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 184 saatlik SMMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu (Onine ve Yüz Yüze - Karma Eğitim) düzenlenecektir.

  Kesin kayıt formu ve Kurs programına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.


  1. Kursa kayıtta yapılan ödeme peşin veya 9 taksit şeklinde olacaktır.
  2. Eğitim başlama tarihi dahil kayıt sildirme ve ödeme iadesi işlemi mücbir sebepler haricinde yapılmayacaktır.
  3. Eğitimler; Yüz Yüze ve canlı derslerle uzaktan, sanal sınıflarda önceden belirlenmiş gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.
  4. Sanal sınıflar Zoom platformu üzerinden yürütülecektir. E-TÜRMOB entegrasyonuyla eğitimlerin takibi sağlanacaktır.
  5. Eğitimin tamamına katılım zorunludur. Eğitimin tamamına katılım sağlanması halinde 4 ay staj süresinden sayılacaktır. Eğitim programının %25’nden fazla devamsızlık yapılması halinde kurs geçersiz sayılacaktır. Katılım durumları günlük rapor alınarak dosyalanacak ve talep edilmesi durumunda TESMER Başkanlığına teslim edilecektir.

  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  8-9-10 Ekim tarihlerinde Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir


  BAŞVURU VE KAYIT : 17 Eylül 2021 – 05 Ekim 2021


  EĞİTİM PROGRAMI

  FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ (Prof. Dr. Sait Yüksel KAYGUSUZ)

  8-9-10 Ekim 2021 Cuma,  Cumartesi, Pazar 

  21 Saat (3) Gün - KGK  21  Kredi  (840 TL KDV HARİÇ)


  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.
  1- Gerçek Faydalanıcı Bildirimini 01/08/2021 tarihi itibarıyla faal olan; Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Koll.Şti, Kommandit Şti ve Adi Ortaklıklar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vereceklerdir. (Gerçek Kişilerin kendi adına bildirim yükümlülüğü yoktur. Avukat, SMMM Noter gibi şahıslardan Gelir İdaresi tarafından bunların müşterileri hakkında bir bilgi istenmesi halinde verilecektir.)

  2-Gerçek Faydalanıcıya ilişkin bildirim formu İnteraktif Vergi Dairesi (gib.gov.tr/internet vergi dairesi/diğer bildirim ve bilgi girişleri ) alanından, Kurumlar Vergisi mükellefleri, Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kişi ve adi ortaklıklarda en yüksek ortaklık payına sahip kişi vermek zorundadırlar. Bu bildirim ayrıca bu ortaklıklar ile Mesleki sorumluluk sözleşmesi bulunan Meslek Mensupları tarafından da yapılabilecektir.

  3-Gerçek Faydalanıcı, ortaklığın % 25’ini aşan hissesine sahip kişilerdir. Ortaklığın % 25’ini aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının Gerçek Faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişiler, gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda ise en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler Gerçek Faydalanıcı olarak kabul edilirler.

  4-529 Sayılı VUK.Tebliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210713-4.htm

  5-TURMOB sirküleri: https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/ba6b9dd5-8a06-4702-8c13-edb368e9c702/-gercek-faydalaniciya-iliskin-bildirim-formu-nun-31-agustos-2021-tarihine-kadar-verilmesi-gerekiyor

  1-VUK. 523 nolu Tebliği gereği, ay sonuna kadar verilmesi gereken Temmuz ayına ait Ba-Bs Formlarına e-belge olarak düzenlenen (e-fatura, e-arşiv fatura) alış ve satış faturaları dahil edilmeyecektir.

  2-Yeni format için BDP programı güncellenmiştir, ilgili aya ait formların gönderilmesi için güncelleme yapılması gerekmektedir.

  3-5.000.TL limit aşımının hesabında hem e-belge hem de kağıt ortamında düzenlenen faturalar hesaplamaya dahil edilecektir. Limit aşıyor ise sadece KAĞIT ortamında düzenlenen faturalar B formlarına dahil edilecek olup e-belge (e-fatura, e-arşiv fatura) olarak düzenlenen faturalar formlara dahil edilmeyecektir.

  4-Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları (e-belge ve Kağıt fatura toplamı) 5.000.-TL haddin altında kalan veya tamamı e-belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

  5-Örnek: A işletmesine 2021/Temmuz dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Temmuz dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.

  6-VUK. 523 nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  YÜKSEK KALİTEDE FİNANSAL TABLOLARIN OLUŞTURULMASINDA BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ KONULU MAKALE YARIŞMASI

  2021

  Bilindiği üzere, finansal raporlama süreci işletme içindeki kullanıcıların olduğu kadar işletme dışındaki finansal tablo kullanıcılarının da bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir süreçtir. Geçmişte yaşanan ve kazanç yönetimi uygulamaları, baskılar, teşvikler vb. gibi nedenlerle finansal tabloların olduğundan daha farklı sunulmasına neden olan skandalların da etkisiyle bu süreç sonucu oluşan çıktıların denetlenmesine yönelik bir talep oluşmuş ve bu talep bağımsız denetim ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

  Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, geçerli finansal raporlama çerçevesi hükümlerine uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilmesi amacıyla, Türkiye Denetim Standartlarında öngörülen prosedürlerin uygulanması ve elde edilen denetim kanıtlarının değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

  Finansal raporlama süreci; yüksek kaliteli standartlar ve sağlıklı düzenleyici çerçeveler ile desteklendiğinde ekonomik gelişmenin anahtarı olmaktadır. Yüksek kaliteli ve denetlenmiş finansal raporlar, yatırımcıların bu raporlarda sunulan bilgilere güvenini artırmakta ve bir ülkenin ekonomik kalkınması ve finansal istikrarına katkıda bulunmaktadır.

  Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde bağımsız denetimin öneminin ve bağımsız denetime duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığı görülmektedir.

  Bu doğrultuda, yüksek kalitede finansal tabloların oluşturulmasında bağımsız denetimin önemine dikkat çekilmesi amacıyla Kurum um uz tarafından “Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetimin Önemi” konulu bir makale yarışması düzenlenecektir.

  YARIŞMANIN AMACI

  Makale yarışmasının amacı; bağımsız denetim sektörüne farklı açılardan katkıda bulunan tüm paydaşların bağımsız denetimin önemi konusundaki görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmasını sağlayarak konuyla ilgili farkındalığın artırılmasını sağlamaktır.

  YARIŞMANIN KONUSU

  Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetimin Önemi (Konunun uygulama örnekleriyle ele alınması beklenmektedir).

  KATILIMCILAR

  Bağımsız denetim sektörüyle ilişkili akademisyen, bağımsız denetçi ve diğer paydaşlardır. Ancak jüri üyeleri ile Kurum personeli yarışmaya katılamaz.

  YARIŞMA BİTİŞ TARİHİ

  Makaleler 01.09.2021 tarihine kadarhttps://etkinlik.kgk.gov.tr/ adresi üzerinden Kurumumuza ulaştırılmalıdır.

  KATILIM ŞARTLARI

  1.   Yarışmaya katılacak makalelerin önceden başka bir yarışmadan ödül almamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış ve telif haklarının satılmamış/devredilmemiş olması gerekmektedir.

  2.   Yarışmaya katılan tüm makalelerin her türlü yayım hakkı Kamu Gözetimi Kurumuna aittir.

  3.   Değerlendirme, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından belirlenen jüri tarafından yapılacaktır.

  4.   Makaleler en fazla 5000 kelimeden oluşacaktır. Makale yazım kuralları aşağıda yer almaktadır.

  5.   Makalenin orijinalliği, makalede yer alan atıf ve görüşler yazarın şahsi sorumluluğundadır. Bununla birlikte, kaynakça ve referanslar hariç tutularak, makalenin ana metni için yapılan tarama neticesinde, kaynak göstermeksizin başka metinlerle benzerlik %15’i geçmemelidir.

  6.   Toplu çalışma yapılarak yarışmaya aday olunabilir. Böyle bir durumda çalışmaya katılanlar tek bir aday olarak değerlendirilecektir.

  7.      Her aday yarışmaya yalnızca bir makale ile başvurabilir.

  8.   Makaleler 01.09.2021 tarihine kadarhttps://etkinlik.kgk.gov.ti7 adresi üzerinden Kurumumuz sistemine yüklenecektir.

  9.   Yarışmaya katılım sağlayan adaylar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaklardır.

  ÖDÜLLER

  1  incilik ödülü 7.000 TL,

  2   ncilik ödülü 5.000 TL,

  3   ünclilük ödülü 3.000 TL’dir.

  Ayrıca, ilk 10’a giren yarışmacıların makaleleri Kamu Gözetimi Kurumu tarafından kitap olarak bastırılacaktır.

  JÜRİ ÜYELERİ (Soy İsim Sırasına Göre)

  Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN - Başkent Üniversitesi

  Derviş ALT1NOK - Kamu Gözetimi Kurumu

  Prof. Dr. Orhan ÇELİK- Ankara Üniversitesi

  Rafet DİLMEN - Kamu Gözetimi Kurumu

  Prof. Dr. Rauf KARASU - Hacettepe Üniversitesi

  Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU - Anadolu Üniversitesi

  Dr. Banu SULTANOGLU - Bilkent Üniversitesi

  Prof. Dr. Necdet ŞENSOY - İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Murat YÜNLÜ - Kamu Gözetimi Kurumu

  YARIŞMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI

  Yarışma sonucu jüri tarafından yapılan değerlendirmeler tamamlandıktan sonra Kamu Gözetimi Kurumu tarafından www.kgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve kazanan adaylarla ayrıca iletişime geçilecektir.

  Her tür sorunuz için lütfen makaleyarismasi@kgk.gov.tr adresinden irtibata geçiniz.

  MAKALE YAZIM KURALLARI

  •  Türkçe ve İngilizce “başlık” içermelidir.

  •  En fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce “özet” içermelidir.

  •  En fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce “anahtar kelimeler (keywords)” içermelidir.

  •  “Kapak Sayfası”, “İçindekiler” ve “Kısaltmalar Listesi” içermemelidir.

  •  Atıf yapılan kaynaklar, “Kaynakça” başlığı altında, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik sıraya göre makalenin sonunda yer almalıdır. Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  •  Yarışmaya gönderilecek makaleler bilgisayarda A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto ve 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile iki yana yaslı şekilde yazılmış olmalıdır. Kenar boşlukları sol ve üstten 4 cm, sağ ve alttan 2,5 cm olmalıdır. Makalede dipnot kullanımı Times New Roman usulüne göre, 10 (on) punto, 1 (bir) satır aralığı ile iki yana yaslı şeklinde yapılacaktır. Makale ana başlığının tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmalı ve ortadan hizalanmış olmalıdır.

  •  Makale hacmi konusunda üst sınır bulunmaktadır. Buna göre, makaleler kaynakça hariç en fazla 5000 kelimeden oluşmalıdır.

  •  Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

  Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Basıldığı Yıl (Parantez İçinde) Kitabın Adı (Kitap adı italik olmalıdır.), Baskı Sayısı, Yayınevi, Basıldığı Yer,.

  Russel, J. (2007). The Internal Auditing Pocket Guide: Preparing, Performing, Reporting and Follow-up, 2. Baskı, Amer Society for Quality, Amerika.

  •  Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

  Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Derginin Yıl Bilgisi (Parantez İçinde) “Makalenin Başlığı” (Makale başlığı tırnak içinde yazılmalıdır.), Yayımlandığı Derginin İsmi (Dergi ismi italik olmalıdır.), Derginin Cilt-Sayı Bilgileri, Makalenin İlk ve Son Sayfa Numaraları.

  Beerbaum, D., Piechocki M. (2013) “İFRS 9 For Financial Institutions - The Case For IFRS And Finrep-Taxonomies - A Conceptual Gap Analysis”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies , Cilt: 3, Sayı: 1, s. 80-90.

  •  Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, ilgili sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.

  -   Kitaba yapılan ilk atıllar şu şekilde olmalıdır:

  Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Basıldığı Yıl (Parantez İçinde) Kitabın Adı (Kitap adı italik olmalıdır.), Baskı Sayısı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Atıf yapılan sayfa numarası.

  Crumbley, L., Heitger. L, Stevenson Smith, G. (2015) Forensic and Investigative Accounting , 7. Baskı, CCH Inc, Amerika, s. 50.

  -   Aynı kitaba yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca Soyadı (Yalnızca Baş Harfi Büyük) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.

  Crumbley, Heitger., Stevenson Smith., s. 178.

  -   Makaleye yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır:

  Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Derginin Yıl Bilgisi (Parantez İçinde) “Makalenin Başlığı” (Makale başlığı tırnak içinde yazılmalıdır.), Yayımlandığı Derginin İsmi (Dergi ismi italik olmalıdır.), Derginin Cilt-Sayı Bilgileri, Atıf yapılan sayfa.

  Xu, Z., Taylor, G., Dugan, M. (2007). Review Of Real Earnings Management Literature. Journal of Accounting Literature, Cilt 26, s. 195-228.

  -   Aynı makaleye yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (Yalnızca Baş Harfi Büyük) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.

  Xu,Taylor, Dugan s. 200.

  -   Bir yazarın birden fazla eseri varsa, eserler kısaltma ile belirtilerek birbirinden ayırt edilecek şekilde yazılmalıdır.

  Acca, Advanced Audit and Assurance, s. 57. Acca, Advanced Financial Statements , s. 23.

  -   Web Sitesinden alınan belgeler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir.

  Web Sitesinin Adı, “Alınan Çalışmanın Başlığı” (Alman Çalışmanın başlığı tırnak içinde ve italik olarak yazılmalıdır.), Web Sitesinin Linki, Alındığı Tarih (parantez içinde yazılmalıdır.)

  Public Company Accounting Oversight Board “AS 2200 Auditing Internal Control Over Financial Reporting”,https://pcaobus.org/Standarts/Auditing/pages/default.aspx, (27.05.2017)

  -   Yararlanılan web sitelerine ilişkin linkler doğrudan kaynakçada yer almalıdır.

  Makale yüklemek içinhttps://etkinlik.kgk.gov.tr/ adresi kullanılacaktır.

  30 Temmuz 2021 tarih ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4312 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Hizmet Sektörlerinde KDV ile Stopaj indirimi uygulaması 30 Eylül 2021 tarihine uzatılmıştır.

  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312)

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)

  VUK Genel Tebliği 518’e göre 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensuplarının mücbir sebep halleri 26 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 528 sayılı tebliğ ile sona erdirilmiştir.

  Meslek Mensuplarının kronik rahatsızlığı nedeniyle pandemi dönemindeki vermemiş oldukları beyanları ve ödemelerini 15 gün içerisinde yapmaları gerekmektedir.

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)'i görüntülemek için tıklayınız.

  TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2021/131 ) görüntülemek için tıklayınız.

  BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanunu görüntülemek için tıklayınız.

  KDV Matrah Artırımında Bulunanların Özel Esaslardan çıkarılması ile ilgili 20 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapan 37 Nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  7326 Sayılı Kanun 1 Nolu Genel Tebliğini görüntülemek için tıklayınız.

  7326 Sayılı Kanun hakkındaki TÜRMOB Özel Mevzuat Sirkülerini ( 2021/122 ) görüntülemek için tıklayınız.

  7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1) görüntülemek için tıklayınız.

  7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi Hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-127) görüntülemek için tıklayınız.

  7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırmasıyla ilgili 2021/20 Sayılı SGK Genelgesini görüntülemek için tıklayınız. 

  İSTANBUL SMMM Odası tarafından hazırlanan Muhasebe Kayıtları Rehberini görüntülemek için tıklayınız.

  Yapılandırma işlemleriyle ilgili konuları aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

  1.000.-TL olan KDV Tevkifat sınırı KDV Genel Tebliğinde yapılan değişiklik (Seri 36) ile 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2.000.- TL’ye yükseltilmiştir.

  03.06.2021 tarih ve 31500 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) yı görüntülemek için tıklayınız

  ÖZET

  02 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı maddesinde yer alan 31/5/2021 ibareleri 31/07/2021 şeklinde değiştirilmiştir. 

  Buna göre 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen Geçici 6'ncı madde uyarınca 31 Temmuz 2021 tarihine kadar;

  ⎯Bazımal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları %18’den %8’e, 

  ⎯Bazımal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları ise %8’den %1’e,

  indirimli oranlar uygulanacaktır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2021/116 ) görüntülemek için tıklayınız.

  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)


  Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere yapılacak olan 3-5 bin lira desteğin kararnamesi Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

  21 Mayıs 2021 tarih ve 31487 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3998 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.

  3-5 Bin Hibe Desteğini hak edenlerin Faaliyet Kod listesini aşağıdaki DOSYALAR bölümünden indirebilirsiniz.  Tarih:03/05/2021

  Sayı: VUK-134/ 2021-2


  T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

    VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/134

   

  Konusu: 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

  Tarihi: 3/5/2021

  Sayısı: VUK-134/ 2021-2

   

  1. Giriş:

  Bakanlığımıza iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

   

  2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

  17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

  Duyurulur.

   

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı

  Tarih: 22/04/2021

  Sayı: VUK-133/ 2021-1


  T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/133

   

  Konusu: 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması

  Tarihi: 22/4/2021 Sayısı: VUK-133/ 2021-1

   1. Giriş:

  Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci ve mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

   2. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

  26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

   3. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

  30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

   4. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

  30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Duyurulur.

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2021/85 ) görüntülemek için tıklayınız.

  ÖZET:

  1) Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13'üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise%23 oranında uygulanacaktır.

  2) Düzenleme 01/07/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine(özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

  3) ÖTV Kanunu’na ekli alkol içecekler, kolalı meyvalı ve sade gazozlar ile tütün ürünlerinin yer aldığı (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiğ ikabul edildi.

  4) 6183 sayılı AATUHK’da değişiklik yapılarak haczedilen malların satış usul ve yöntemlerinde değişiklik yapıldı.

  14 Nisan 2021 Tarihli İçişleri Bakanlığının Kısıtlama Genelgesi Özeti

  1.Hafta içi, 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları İse Cuma saat 19.00*da başlayıp, Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, bu defa kısıtlamadan muaf tutulmayacaklar, sokağa çıkma kısıtlaması meslek mensupları için de geçerli olacaktır.

  2.Tüm işyerlerinin çalışma saatleri, hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Cumartesi ve Pazar günleri market, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş üzeri ve 18 altı hariç), zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde alışverişe çıkabilecekler.

  3.Sadece hafta içi olmak kaydı ile; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

  4.Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toptu ulaşım araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

  5.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde Özel araçlar ile şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

  6.Ramazan Bayramı sonuna kadar yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edemeyecek. Bu süre İçerisinde yeme-içme yerleri hafta İçi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-at ve paket servis, iftar-sahur arası sadece paket servis. Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

  7.Kafe, lokal, kahvehane, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun ve bilardo salonu, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi, hamam, sauna, lunapark gibi yerler. Ramazan Bayramı sonuna kadar kapalı olacaktır.

  8.Ramazan Bayramı sonuna kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.

  9.Evlenmek serbest, fakat nikah ve düğün merasimlerine ancak bayramdan sonra izin verilebilecek.

  10.Toplu ulaşım araçlarına kapasite sınırlaması uygulanacak.

  11.Huzurevi gibi sosyal bakım merkezlerine ziyaretler bayram sonuna kadar yasak olacak.

  12.Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamak müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılmaması kaydıyla hizmet verebilecek.

  13.Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma yöntemlerine geçilecek, mesai saatleri 10.00- 16.00 olarak uygulanacak.

  İlgili genelgeyi görüntülemek için tıklayınız

  7 Nisan Çarşamba saat 18:30 da “SGK İstihdam Teşvikleri ve Yatırım Destekleri Eğitimi ile Teşvik Hesaplama Programının Kullanımı” konulu web semineri düzenlenecektir.

  Zoom Platformu üzerinden eğitime katılmak için tıklayın.

  Eğitim Programı ve Kayıt Linki

  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9fs2y0pnS9Osel6FUf6Vnw

  Katılım Bilgileri;
  ID: ⁨‭84442180399‬⁩
  Şifre: 866495  Yeni Beyanname Versiyonları

  Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle aşağıdaki listede yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir.  7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GEREĞİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DÜZENLEME

  28.1.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.

  4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak "31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir." ifadesi gereği eklerde yer alan 4691 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanun tablolarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  -Matrah ve Vergi Bildirimi tablosunda yer alan 017 ödeme tür kodundaki "017-4691/6550 Sayılı Kanunlar Kapsamı" ifadesi "017-6550 sayılı Kanun Kapsamı" olarak değiştirilmiştir. Bu alan ile "Ekler" bölümünde bulunan 4691 sayılı Kanun eki arasında bağlantı kalmamıştır.

  -Vergiye Tabi İşlemler Alanına "Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 4691 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar" bölümü eklenmiştir. Bu alana sadece vergilendirme dönemi 2021/Şubat ve sonrası için giriş imkanı sağlanmıştır.

  -5746 sayılı Kanuna ilişkin "AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" bölümünde yer alan "Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler" tablosunda alan adlarında düzenlemeler yapılmıştır.

  -5746 sayılı Kanuna ilişkin "Terkin Oranı" kolonu 95, 90, 80 olarak düzenlenmiştir.

  -4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim bölümünde bazı düzenlemeler yapılmıştır.Daha önce beyannamede 4691 sayılı Kanun kapsamında kesilmeyen gelir vergisi beyan edilip herhangi bir şekilde vergi bildirime bu tutarlar aktarılmaz iken, bunun yerine ücret matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsubu sonrasında kalan terkin edilecek gelir vergisinin beyan edilerek, bu tutarın vergi bildiriminde 011,012 ve 014 ödeme türleri üzerinden terkini uygulamasına geçilmiştir. Bugüne kadar Şubat/2021 vergilendirme dönemi için bu değişiklikten önceki ekleri kullanarak beyanname veren mükelleflerin düzeltme beyannamesi vererek yeni uygulamaya göre beyannamelerini düzeltmeleri mümkündür. Düzeltme vermeksizin beyannamenin önceki halini kullanarak verdikleri beyannamelerin geçerli olmasını isteyen mükelleflerin beyannameleri de herhangi bir vergi kaybı bulunmadığından geçerli sayılacaktır.

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 sayılı Kanun uygulamasına ilişkin kapsamlı değişiklik 1 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya açılacak yeni versiyon ile gerçekleştirilecektir.

  Değişiklikleri görmek için mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirmeleri gerekmektedir.

  Duyurulur.16.03.2021

  GENÇGİRİŞİMCİLERDE KAZANÇİSTİSNASIUYGULAMASI

  05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği; Birinci Bölüm “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

  ”Madde 6 “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır.” ifadesi yer almaktadır.

  Genç girişimci kazanç istisnası gelir bildirimleri tablosunda manuel düzeltme ile yapılacaktır. Bu hem Defter-Beyan Sisteminden verilen beyannamelerde hem de Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla verilen beyannamelerde geçerlidir.


  TÜRMOB, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından senkron eğitimler yanısıra asenkron (eş zamanlı olmayan) uzaktan eğitim yöntemi ile denetim konulu bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programı düzenleme konusunda da yetki almış olup; Denetim temel dersinde asenkron (videolu), eşzamanlı olmayan eğitim programı açılacaktır. Eğitim programı; TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SÜRGEM) tarafından yürütülecektir

  Başvuru-Duyuru metni için tıklayınız.


  Stopaj Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüş İşlemi

  Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle “İnteraktif Vergi Dairesinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi”nin gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu göndermiş olduğunuz dilekçe’nin işleme alınması sonrası Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetiniz aylığa dönüştürülmüş olacaktır. Sicil kayıtlarınızdaki bu değişikliğin Defter-Beyan Sistemine anlık yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasının sağ alt köşesinde yer alan“Güncelle” butonunu tıklayınız. Sisteme tekrar giriş çıkış yaptığınızda Muhtasar Prim Hizmet Beyannamenizde yer alan“Dönem Tipi” “Aylık” olarak sisteme yansıyacaktır. 15.03.2021

  Kaynak: GİB/DBS

  -Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan

  - Yıllık çalışan sayısı 50'den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olmakla beraber Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan işletmeler (Doktor, Diş Hekimi, Eczane vb.)

  - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının VERBİS'e kayıt süreleri

  31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştır.


  9 Mart 2021 tarih ve 31418 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 Sayılı İş Kanunun geçici 10.ncu maddesinde yer alan İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği süresi 17.03.2021 tarihinden itibaren başlamak üzere iki ay daha uzatılmıştır. (17.05.2021 tarihine kadar)

  İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-58) görüntülemek için tıklayınız

  5.000 TL VE 30.000 TL E-ARŞİV FATURA PORTALIGİRİŞİNDE KULLANICI KODU VE ŞİFRE KULLANIMI HAKKINDA

  DUYURU

  02/03/2021

  Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği  ile  e-Arşiv  Fatura  uygulamasına  dahil  olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı  bölümlerinde  belirtilen  istisnai  durumlar  haricinde,  “e-Arşiv  Fatura”  olarak Başkanlıkça  sunulan 5.000  TL  ve 30.000TL  e-Arşiv  Fatura  Portalinden  düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

  Bu kapsamdaki mükelleflerimiz,5.000  TL  ve 30.000TL  e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi  dairesi  kullanıcı  kodu  ve  şifresi  ile giriş  yaparak, e-Arşiv  Faturalarını düzenleyebilmektedirler.

  Gelişen  bilgi  teknolojileri  ile  birlikte  Başkanlığımızca  sunulan elektronik   hizmetlerde kullanılan interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri Başkanlığımız Bilgi Güvenliği Politikaları gereği belli periyodlarda şifre yenileme işlemine tabi tutulmaktadır.5.000 TL ve 30.000TL e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifre ile girişte “Doğrulama Hatası” alan mükelleflerimizin İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ivd.gib.gov.tr adresinden giriş  yapıp “e-Devlet  ile  Kayıt  Ol”  alanında  yer  alan  bilgileri doldurarak yeni kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir.

  Duyurulur.

  256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru

  Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlar yapılandırılan borçlarını tercihlerine göre peşin veya taksitler halinde ödeyebilmektedir.

  Kanun kapsamında;

  •Taksitli ödemeyi tercih edenlerin 1. Taksitlerinin ödeme süresinin son günü,

  •Peşin ödemeyi tercih edenlerin de ödeme süresinin son günü

  1 Mart 2021 Pazartesi’dir.

  Yapılandırma Kanunundan yararlanılabilmesi için taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri şarttır. 

  Ödemelerinizi vergi dairesine gitmeden;

  •İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan

  Google Play (Android)

  APP Store (IOS)

  APP Gallery (Huawei)

  •Başkanlığımız resmi internet sayfasında(www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

  Ayrıca Yapılandırma Kanunu kapsamında hafta sonu borçlarını ödemek isteyen vatandaşlarımızdan gelen talepler dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızca vergi daireleri 10:00 - 16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

  Ödeme işlemleri sırasında mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır. 

  Bu durum dikkate alınarak yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi dairelerine gidecek vatandaşlarımız ve bu ödemelerin yapılacağı kamu idarelerinde görevli personel için 27 ve 28 Şubat 2021 tarihlerinde, Cumartesi ve Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

  Vatandaşlarımızın vergi ödemesi yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeleri(borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurması ve istenildiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Yayın Tarihi: 26/2/2021

  Kaynak: GİB
  17 Şubat 2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  - Destekten, 2019 ve önceki yıllarda işe başlayan ve 27/01/2021 tarihi itibarı ile faal olan Yiyecek İçecek Hizmeti faaliyetinde bulunan KDV Mükellefi olan işletmeler yararlanacaktır.

  - Destekten yararlanacak işletmenin, 2019 yılı cirosu 3 Milyon altında olması ve 2020 cirosunun  bir önceki yılın cirosuna göre  % 50 den fazla azalmış olması gerekiyor.

  - Cironun hesabında KDV Beyanlarındaki “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel” dikkate alınacaktır.

  - Destek, 2020 yılında 2019’a göre azalan cironun %3’ü oranında verilecektir. (2.000.TL’den az 40.000.-TL’den fazla olamayacaktır.)

  - Daha önce Esnaf ve Sanatkarlara sağlanan 3.000.TL destekten yararlananlar gerçek kişilerin yararlanmış olduğu tutarlar bu destekten mahsup edilecektir.

  - Başvurular www.turkiye.gov.tr  internet adresi üzerinden ve duyurular Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılacaktır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-49) görüntülemek için tıklayınız

  ÖZET

  SGK mevzuatına göre prim ödeme ve eksik gün sayıları şu şekilde hesaplanmaktadır.

  1- Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29,30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak hesap edilir.

  2- Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç,ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir.

  3- Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları,işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir.

  4- İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir

  5- Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle(istirahat, ücretsiz izin, kısa çalışma gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesap edilir.

  6- Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi)ay/dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesap edilir.

  7- Sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınarak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilerek prim ödeme gün sayısı hesap edilir.


  ÖZET

  Meslek mensuplarının mücbir sebep halleri durumunda SGK’ya verilecek beyannamenin ertelenmesi konusundaki uğraşlarımız sonuç  verdi  ve  SGK tarafından  düzenleme yapılarak ilgili mevzuat bölümündeki genelge yayımlanmıştır. Düzenleme tüm taleplerimizi karşılamasa da  meslek  mensuplarımız  için  faydalı  bir  düzenleme  olmuştur.  Yapılan düzenlemeye göre;

  1.Meslek mensubunun beyannamenin son gününde

  −Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi,

  −Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi,

  −Tutukluluk veya gözaltına alınması,

  Nedenleriyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olduğu durumlarda mücbir sebebin  oluştuğu  ayda  verilmesi  gereken  muhtasar  ve  prim  hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme ve tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünün beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15'inci günün sonuna kadar yapılması halinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş, Sayılacaktır.

  2. Muhtasar ve prim hizmet  beyannamesini  vermeye  yetkili  meslek  mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve  prim  hizmet  beyannamesinin  “SGK  Bildirimleri”  kısmının  verilmesine  ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7'nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve tahakkuk edecek  sigorta  primlerinin  de  bu  süre  içinde  ödenmesi  halinde  söz  konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-48) görüntülemek için tıklayınız


  09 Şubat 2021 Tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan VUK.526 sayılı Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  1-) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) 01.07.2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

  2-) 5-30 Bin tutarlı e-arşiv faturalar Özel Entegretörler aracılığı ile düzenlenebilecektir.

  3-) Sektör ayrımı yapılmaksızın 25 Milyon Cirosu olan firmalara, takip eden yılın yedinci ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

  4-) Şuan isteğe bağlı olarak kullanılacak e-adisyon uygulaması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

  5-) E-imza üreten firmalara Mali Mühür’de üretme konusunda yetki verilmiştir.

  6-) Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, KEP ile e-Belge iptal işlemlerinin 01/05/2021 tarihinden itibaren ebelge.gib.gov.tr adresinden bildirim zorunluluğu getirilmektedir.

  09 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan  VUK.525 sayılı Tebliğ ile; 2020 yılına ait Yabancı paraların, VUK’nu göre yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

  Adalet Bakanlığınca 5000 (beşbin) uzlaştırmacı ihtiyacına yönelik olarak, “2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı” 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.

  Sınav ilanı, yönetmelikler ve diğer belgelere aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  VUK. 523 Genel Tebliği

  VUK. kapsamında e-belge olarak düzenlenen belgeler (e-fatura, e-arşiv fatura), 2021 yılı Temmuz ayından itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

  5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilecek ve söz konusu haddin aşılması durumunda sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

  Bildirim yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları haddin altında kalan veya e-belgelerden oluşan mükellefler, Ba/Bs bildiriminde “beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle bildirimlerini vermeleri gerekecektir.

  25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VUK 523 Sıra Nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  VUK. 524 Genel Tebliği

  VUK. 524 Genel Tebliği

  İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilen veya durdurulan işyerleri için 01.12.2020 tarihinden itibaren tekrar faaliyetlerine başlayacağı tarihe kadar mücbir sebep hali kabul edilmiştir. Buna göre, faaliyeti durdurulan mükellefler, bu ay verecekleri beyan ve bildirimler dahil, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi bölümü (SGK Bildirgesi verilmeye devam edecek) ve KDV Beyannameleri ile Ba-Bs bildirimleri, e-defter beratları ve ikincil kopyalarının yüklenmesi mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar yapılabilecektir.

  Hazine ve Maliye Bakanı Mücbir Sebep kapsamına giren işyerlerini ;
  “Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunanlar” olarak açıkladı. 

  Tebliğde kapsama giren işyerleri açık olarak belirtilmemişti. Tereddüt edilen işyerleri için İçişleri Bakalığının Genelgesinin incelenmesi yerinde olacaktır.

  25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VUK 524 Sıra Nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-32) görüntülemek için tıklayınız

  BEYANNAME ARACILIK ve SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ

  BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN

  ÖNEMLİ DUYURU

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye  istinaden  yayımlanan  340  Sıra  No.lu  Vergi  Usul  Kanunu Genel  Tebliği uyarınca,  elektronik  beyanname  gönderme  aracılık  yetkisi  verilen  meslek mensuplarının  aralarında hizmet  sözleşmesi  bulunan müşterilerine  ait beyannameleri GİB e-Beyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri ile söz konusu  tebliğ  ekinde  yer  alan  Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk Sözleşmesi  düzenlemeleri  ve  bu  sözleşmelere  ait  bilgileri  https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girmeleri gerekmektedir.

  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavir  ve  Yeminli  Mali  Müşavirlerin  Çalışma  Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre meslek mensupları, hizmet verdikleri  müşterilerle  düzenleyecekleri  sözleşmelerin    bilgilerini, TÜRMOB’un belirleyeceği usul  ve  esaslar  çerçevesinde  bağlı  oldukları  odalara  iletmek zorundadırlar.

  Diğer  taraftan  yazılı  hizmet  sözleşmesi  düzenlemeden  iş  kabul  edilmemesi,  ücret tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında iş görülmesinin önüne geçilmesi, sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye bu edimini yerine getirmeden  bir  başka  meslek  mensubu  tarafından  iş  yapılmasının  engellenmesi, stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermeme yasağına uyup  uymadıklarının  izlenmesi  ve  bu  yöndeki  aykırı  uygulamaları  sonlandıracak önlemlerin alınması  amacıyla  13/12/2013  tarihli  ve  28850  sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan  Haksız  Rekabetle  Mücadele  Yazılımının  Meslek  Mensuplarınca Kullanılması  Hakkında  Mecburi  Meslek  Kararının  6  ncı  maddesinde  ise  hizmet sözleşmelerinin, TÜRMOB tarafından hazırlanan yazılım üzerinden tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı olduğu odaya bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

  Yukarıda  yer  verilen  düzenlemelerden  anlaşılacağı  üzere  meslek  mensuplarının, aralarında hizmet   sözleşmesi  bulunan müşterilerine  ait  beyannameleri  e-Beyanname  Sistemine  gönderebilmeleri  için,  müşterileri  ile  Elektronik  Beyanname Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi  düzenlemeleri  gerekmekte  ayrıca  hizmet sözleşmesine  ilişkin  bilgilerin  Birliğin  belirlediği  e-Birlik   Sistemine;  Aracılık  ve Sorumluluk  Sözleşmesine  ait  bilgilerin  ise  internet  vergi  dairesine  girilmesi gerekmektedir.

  Gelir  İdaresi  Başkanlığı  ile  yapılan  ortak  çalışmalar  sonucunda,  Gelir  İdaresi Başkanlığının hizmet sözleşmelerine ait bilgileri, TURMOB’un ise vergi mükelleflerine ilişkin  vergi  levhasında  yer  alan  bilgileri  elektronik  ortamda  doğrulayabilmesi  için entegrasyon  sağlanmıştır. 15/02/2021  tarihinden  itibarenhttps://intvd.gib.gov.tr/ adresinden  Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi  bilgi  girişi esnasında, girişi yapılan hizmet sözleşmesi bilgiler online olarak, e-Birlik Sisteminde bulunan hizmet sözleşmelerine ait bilgiler ile teyit edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine bilgi girişi yapılan hizmet  sözleşmesine ilişkin bilgilerin, e-Birlik Sisteminde doğrulamasının  yapılamaması durumunda Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi  girişine izin verilmeyecektir.

  Bu sebeple, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan meslek mensuplarının Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişinde mağduriyet yaşamamaları için öncelikle e-Birlik Sistemine hizmet sözleşmelerine ilişkin bilgilerin girişini yapmaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  TÜRMOB Yönetim Kurulunun 24.12.2020 tarihli toplantısında Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkezi (SÜRGEM)eğitimleri ve Birliğimizin diğer uzaktan eğitim faaliyetlerinde uygulanmak üzere ekli SÜRGEM E-Eğitici (Formatör) Eğitimi Yönergesi (Yönerge) kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. 

  Yönerge hükümleri uyarınca yetkilendirilen eğiticiler, TÜRMOB tarafından organize edilecek e-eğitim faaliyetlerinde ve SÜRGEM tarafından organize edilecek sürekli mesleki geliştirme e-eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirileceklerdir.

  TÜRMOB ve SÜRGEM tarafından yürütülecek olan e-eğitimlerde görev alacak eğiticilere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Yönerge’nin 8’inci maddesi uyarınca e- eğitici adaylarında aranan temel nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

  a.   TÜRMOB ve/veya Odaların kurumsal itibarına yönelik olumsuz bir davranışta bulunmamış; beyanat, mesaj, vb. vermemiş olmak,

  b.   Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da üniversite öğretim üyesi veya doktora unvanı almış öğretim elemanı olmak,

  c.   Eğitim ve sunum tekniklerinde teknolojinin unsurlarını en iyi şekilde kullanmak ve bunu eğitimlere adapte edebilecek düzeyde teknoloji okur-yazarlığına sahip olmak,

  d.   Dijital ortam eğitim tekniklerinin öğrenilmesi, eğitim öncesi, eğitim esnasında ve eğitim sonrasında kullanılacak eğitim materyallerinin tasarlanması, bilgi ve görselliğin bir arada olduğu içeriklerin hazırlanması konusunda becerikli olmak,

  e.   Sanal sınıfta etkin bir etkileşim oluşturulması, izlenirliği ve ilgiyi artıracak iletişim dilinin kullanılması,anlatılan konuları sanal ortamda etkin bir şekilde aktarabilecek beceri ve yetkinlikte olmak.

  Yukarıda sayılan niteliklere sahip e-eğitici adaylarının Yönergenin 9’uncu maddesinde yer alan başvuru esaslarına göre; 

  e-Eğitici adaylık başvuruları Odamıza yapılacaktır.

  e-Eğitici aday adayları SÜRGEM tarafından belirlenen e-eğitici uzmanlık konularından en fazla ikisi için başvurabileceklerdir.

  Başvuru için son tarih 12 Şubat 2021 dir

  2021 yılı e-farkındalık eğitimleri 6 temel alanda ve 15 farklı konuda belirlenmiş olup,e- eğitici uzmanlık konularını görüntülemek için tıklayınız.  ÖZET

  Mükellefler e-Defterlerinin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi  ile  ilgili tercihlerini,  31  Ocak  2021  tarihine  kadar  e-Defter  uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

  Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır ve söz konusu yükleme tercihi ilgili hesap dönemini kapsamaktadır.

  Tercihlerini 31/01/2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirileceklerdir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-26) görüntülemek için tıklayınız


  E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ  BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN

  DUYURU 

  14/01/2021 

  Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.

  Bu kapsamda;

  Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri  bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

  Yapılan tercih 31/01/2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2021/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

  Tercihlerini 31/01/2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık  yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

  Duyurulur.

  Aylık yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

  Geçici  vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

  Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin

  e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının

  Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında

  Duyuru

  08/01/2021

     Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-Defter  Uygulamasına  kayıtlı  mükelleflerimize, Ocak/2020  döneminde  başlamak  üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama Kılavuzu” nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine  aktarma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kılavuza göre, mükelleflerimizin 15 Ocak 2021 tarihine kadar  2020  yılı  ilk  3  ayına  ilişkin  e-Defter  ve  berat  dosyalarını  yüklemeleri  gerektiği belirtilmektedir.

     Başkanlığımızca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde olunması, bu süreçte gerek Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de mükelleflerimiz ile meslek mensuplarımızın bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması, uygulamanın kullanımının mükelleflerimizce yeterince tecrübe edilebilmesinin sağlanması ve ayrıca meslek odalarından ve   meslek mensuplarından  gelen  talepler  birlikte  değerlendirildiğinde,  her  hangi  bir mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin(15/01/2021), Ocak/2021 ayındaki beyanname ve ödeme tarihleri  de  dikkate  alındığında 05/02/2021   tarihine kadar  uzatılmasının uygun  olacağı değerlendirilmiş ve  bu  bağlamda söz  konusu  kılavuzda  güncelleme  yapılması  uygun görülmüştür.

     Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerimizin, son gün ve  günleri beklemeden  yükleme  işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde  yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir.

  Duyurulur.  e-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMASI HAKKINDA

  DUYURU

  07/01/2021

     Bilindiği üzere,19/10/2019  tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün  4.4.1.  maddesinin  (e)  fıkrasında; “e-Defter  dosyaları  ile  bunlara  ilişkin  berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter  saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak  edefter.gov.tr  adresinde  yayımlanan  “e-Defter  Saklama Kılavuzu” nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

     Başkanlığımızca, bu  zorunluluk  kapsamında e-Defter  ve  berat  dosyalarının  ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluş yetkilendirilmemiş olup ,saklama işlemi yalnızca Başkanlığımızca ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ancak,  bu  zorunluluk mükelleflerimizin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi ayrıca üçüncü kişiler nezdinde (muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.) muhafaza işlemi yapmalarına da engel teşkil etmez.

     Bu çerçevede, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinde  saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği e-Defter  Saklama  Kullanıcı  Kılavuzu,09/10/2020  tarihinde  edefter.gov.tr  internet  adresinde yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuza erişmek için tıklayınız.

     Söz konusu kılavuzda, e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının, Başkanlığımız  Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanmasına yönelik  işlem  adımları  açıklanmış olup, ayrıca kılavuzun  4  üncü  bölümünde, 2020/Ocak  ve müteakip  dönemlere  ilişkine-Defter  dosyaları  ile  berat  dosyalarının  ikincil  kopyalarının Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı da belirlenmiştir.

     Bu itibarla, 2020 yılı ya  da  önceki  dönemlerde  e-Defter  uygulamasına  geçen mükelleflerimizin,15/01/2021 tarihine kadar 2020 takvim yılının ilk 3 ayına ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, ilgili kılavuzda açıklandığı şekilde Başkanlığımız Sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.

     Bununla birlikte,07/01/2021tarihindeyapılan e-Defter Saklama Uygulama güncellemesi ile söz konusu tarihten itibaren yüklenecek e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının güncel program indirilmek suretiyle yüklenmesi gerekmektedir. Uygulamanın güncel versiyonuna http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html internet sitemizde “e-Defter Saklama” bölümünden ve e-Defter  Saklama  Kullanıcı  Kılavuzunda  “2.1  Program  Kurulum  Dosyasını  İndirme”  başlıklı bölümünden ulaşılabilir.

     Güncel uygulama  indirildikten  sonra, uygulama tarafından yönlendirilen işlem adımları takip  edilerek  kurulması  ve  e-Defterdosyaları  ile  bunlara  ilişkin  berat  dosyalarının  ikincil kopyalarının saklanması  için  yukarıda  belirtilen  tarihlere  kadar Başkanlığımız Bilgi  İşlem Sistemlerine gönderilmesi gerekmektedir.

  Duyurulur.

  ÖZET:

  7261 sayılı Kanunla;
  ⎯Çevre Ajansı kurulması,
  ⎯Kısa süreli elektrikli skuter kiralama imkânı veren paylaşımlı elektrikli skuter işgallerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre işgal harcına tabi olması,
  ⎯7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin değişiklik yapılması
  ⎯Çevre Kanunu,
  ⎯Geri Kazanım Katılım Payına yönelik idari para cezaları,
  ⎯Ambalajlar için depozito uygulamasının 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmesi konularında düzenlemeler yapıldı.

  2021/1 sayılı Tebliğ ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeniden belirlendi.
  Plastik poşetler için uygulanan geri kazanım katkı payı, 19 kuruşa çıkarıldı

  7261 Sayılı Kanunla Geri Kazanım Katılım Payına Yönelik İdari Para Cezaları Uygulaması hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-03) görüntülemek için tıklayınız

  2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-04) görüntülemek için tıklayınız  E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKMEKLE BİRLİKTE HENÜZ MALİ MÜHÜRLERİNİ TEMİN EDEMEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

  30/12/2020

  Bilindiği üzere, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği(3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) ile bazı mükellef gruplarına e-Defter Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş  olup, 01/01/2021   tarihi   itibariyle, söz  konusu uygulamaya  geçmesi  gereken mükelleflerin kapsamı hakkında Başkanlığımızca www.edefter.gov.tr adresinde  18/12/2020 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

  Konuya  yönelik  olarak, Başkanlığımıza iletilen  hususlardan,01/01/2021  tarihi  itibariyle e-Defter Uygulamasına dâhil olması  gereken mükelleflerimizin  bir  kısmının mali  mühür başvurularını  yapmış  olmakla  birlikte henüz  mali  mühürlerini  temin  edemedikleri anlaşılmaktadır.

  Bu  kapsamdaki  mükelleflerimizin başvuru  ile  ilgili cezai  yaptırımlara maruz  kalmamaları amacıyla, 31/12/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar mali mühürlerini temin etmek üzere Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurmaları ve başvuru evrakı ile ödeme belgesinin bir örneğini “Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama  ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III),Elektronik Belge ve Defter Uygulamaları Müdürlüğü”ne hitaben yazacakları bir dilekçe ile birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA” adresine göndermeleri ve mali mühürlerinin teminini müteakiben de http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html adresinden  elektronik ortamda “e-Defter Uygulamasına Başlangıç Tarihi”ni 01/01/2021  seçmek suretiyle, başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekli bulunmaktadır. 

  Duyurulur.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/246) görüntülemek için tıklayınız.

  65 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2021 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırılmıştır.2021 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.

  Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 01/01/2021 tarihinden itibaren3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

  30 Aralık 2020 tarih ve 31350 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 Sayılı İş Kanunun geçici 10.ncu maddesinde yer alan İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği süresi 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır. İlgili yasak ve verilecek destekler 17.03.2021 tarihinde son bulacaktır.

  İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.

  1-Yeniden Değerleme Oranına Göre VUK’nunda Artırılan Maktu Had ve Tutarları belirleyen 522 sayılı VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır. (Sınıf Değitirme hadleri, Fatura Düzenleme limitleri, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Vb.) İlgili Tebliği görüntülemek için tıklayınız.


  2-Yeniden Değerleme Oranına Göre GVK’nunda Artırılan Maktu Had ve Tutarları belirleyen 313 sayılı GVK Genel Tebliği yayınlanmıştır. (Vergi Dilimleri, Basit Usule Tabi olmanın Şartları V.) İlgili Tebliği görüntülemek için tıklayınız.


  3-İndirimli Orana Tabi KDV İadelerinde, 2021 yılı için iade edilmeyecek tutarı 18.900 TL olarak belirleyen 33 sayılı KDV Tebliği yayınlanmıştır. İlgili Tebliği görüntülemek için tıklayınız.


  4-Yeniden Değerleme Oranına göre, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve ÖTV Kanunda yapılan değişikliklere ulaşmak için tıklayınız


  Değişiklikler ile ilgili TÜRMOB Mevzuat Sirküleri en kısa zamanda hazırlanıp e-mail adreslerinize gönderilecektir.


  ÖZET:

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncıMaddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler temel itibariyle aşağıdaki gibidir.

  -Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumunun; zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması hali olduğu belirtildi. 

  -Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilecektir.

  -Sermaye  tamamlama  fonu  yalnızca  zararların  mahsup  edilmesi  suretiyle kullanılabilecektir.

  -Tebliğin kur farklarından doğan zararlara ilişkin geçici 1’inci maddesinde değişiklik yapılarak   01/01/2023  tarihine  kadar,  Kanunun  376'ncı  maddesi  kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz  ifa  edilmemiş  yabancı  para  cinsi  yükümlülüklerden  doğan  kur  farkı zararlarının tamamının dikkate alınmayabileceği düzenlemesine ek olarak2020 ve  2021  yıllarında  tahakkuk  eden  kiralamalardan    kaynaklanan    giderler, amortismanlar  ve  personel  giderlerinin  toplamının  yarısının    dikkate alınmayabileceği ve bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılacağı ve yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durumun  bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterileceği belirtilmiştir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/232) görüntülemek için tıklayınız.

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği görüntülemek için tıklayınız


  30 Aralık 2020 tarih ve 31350 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021 Yılında uygulanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararını görüntülemek için tıklayınız.

  Asgari Ücrete bağlı değişen parametrelerle ilgili 233 Nolu TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini görüntülemek için tıklayınız  ANA HATLARI İLE VERİLECEK DESTEKLER;
  Destekler karşılıksız Hibe ve Kira Desteği olmak üzere iki şeklinde yapılacaktır.

  Hibe Desteği: Aylık 1000 TL olarak 3 ay süre ile yapılacaktır. Aylık 1000 TL’lik Hibe Desteğinden 14 Aralık 2020 tarihi itibarıyla;
  a)Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
  b)Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
  c)Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecektir.

  Kira Desteği: Hibe Desteğinden yararlanmaya hak kazananlardan işyeri kira olanlara 3 ay süre ile, büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL kira desteği verilecektir. (İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda, işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilir)

  23 Aralık 2020 tarih ve 31343 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkındaki 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.

  Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkındaki 24 Aralık 2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  Faydalanacak Ekonomik Faaliyetlerin Nace Kodlu Listesi yayınlanmış olup görüntülemek için tıklayınız.

   Faaliyet Kodu (NACE) Faaliyet Adı
  1 56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)
  2 96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri
  3 96.02.03 Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri
  4 49.39.03 Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.)
  5 56.30.02 Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti
  6 47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
  7 49.32.01 Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç)
  8 49.31.06 Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belirlenmiş güzergahlarda)
  9 49.31.04 Halk otobüsü/otobüs ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
  10 47.81.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve (taze veya işlenmiş) (zeytin dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  11 56.30.90 Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri
  12 82.19.01 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)
  13 46.49.03 Kırtasiye ürünleri toptan ticareti
  14 47.61.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.)
  15 56.10.07 Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  16 56.10.03 Çorbacıların ve işkembecilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  17 56.29.90 Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite vb. mensupları için tabldot servisi vb. dahil; özel günlerde hizmet verenler hariç)
  18 56.10.06 Döner, lahmacun ve pidecilik (içli pide (kıymalı, peynirli vb.)) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  19 56.10.17 Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerinin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  20 56.29.03 Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri
  21 56.21.01 Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin faaliyetleri
  22 56.10.08 Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  23 56.10.18 Oturacak yeri olan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb.) satış yerleri (büfeler dahil) tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri
  24 56.10.10 Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  25 56.10.19 Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri
  26 74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)
  27 96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
  28 47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.)
  29 49.39.02 Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı
  30 93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi
  31 96.09.02 Nikah salonlarının hizmetleri
  32 56.10.01 Seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohut-pilav, piyaz, dondurma, vb. ile kayıklarda yapılanlar dahil)
  33 47.89.19 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla diğer malların perakende ticareti
  34 47.81.12 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla gıda ürünleri ve içeceklerin (alkollü içecekler hariç) perakende ticareti
  35 47.99.11 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar)
  36 47.82.03 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
  37 56.30.03 Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz)
  38 55.10.05 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç)
  39 55.90.01 Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç)
  40 55.10.02 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)
  41 55.20.01 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya süit konaklama faaliyetleri hariç)
  42 55.20.03 Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri
  43 55.30.36 Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadır veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.)
  44 55.90.03 Diğer konaklama yerlerinin faaliyetleri (başka bir birim tarafından işletildiğinde yataklı vagonlar vb. dahil; misafirhaneler, öğretmen evi vb. hariç)
  45 91.03.02 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (tarihi alanların ve yapıların korunması dahil)
  46 55.20.04 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri
  47 47.79.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ikinci el kitapların perakende ticareti (sahafların faaliyetleri)
  48 77.39.11 Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç) (finansal leasing hariç)
  49 93.19.02 Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve organizatörlerin faaliyetleri
  50 79.90.90 Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri vb. dahil; seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç)
  51 93.29.03 Oyun makinelerinin işletilmesi
  52 93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri
  53 61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri
  54 49.39.04 Kara yolu (otobüs, vb.) ile uluslararası yolcu taşımacılığı
  55 49.39.01 Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs ve tramvay, şehirler arası personel ve okul servisleri vb. dahil; şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile şehir içi havaalanı otobüsleri hariç)
  56 56.10.02 Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  57 93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
  58 93.29.10 Dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence parkları ve lunaparkların işletilmesi hariç)
  59 96.02.04 Sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonların faaliyetleri
  60 96.02.05 Sadece ağdacılık hizmeti sunan salonların faaliyetleri
  61 59.14.02 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
  62 90.01.90 Bys. diğer gösteri sanatları
  63 93.29.01 Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil)
  64 56.10.14 Başka birimler tarafından işletildiğinde gemi ve trenlerde restoran işletmeciliği (yemekli vagon, vb.)
  65 10.71.03 Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.)
  66 10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.)
  67 10.72.01 Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı (çikolata kaplı olanlar dahil)
  68 10.72.02 Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.)
  69 56.10.09 Pastanelerin ve tatlıcıların (sütlü, şerbetli vb.) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  70 56.30.08 Boza, şalgam ve sahlep sunum faaliyeti
  71 10.72.03 Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil)
  72 95.23.01 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı (ayakkabı, valiz, el çantası vb.) (deri giyim eşyası hariç)
  73 96.09.01 Ayakkabı boyama hizmetleri
  74 01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları)
  75 47.78.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yapma çiçek, yaprak ve meyveler ile mum perakende ticareti
  76 74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri
  77 74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama vb.)
  78 74.20.29 Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)
  79 74.20.27 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)
  80 74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)
  81 47.78.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda fotoğrafçılık malzemeleri ve aletlerinin perakende ticareti
  82 88.91.01 Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile bebek bakıcılığı dahil; okul öncesi eğitim faaliyetleri ile çocuk kulüpleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için) hariç)
  83 85.10.02 Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
  84 85.59.12 Muhasebe eğitimi kurslarının faaliyeti
  85 85.32.16 Ticari taşıt kullanma belgesi veren sürücü kurslarının faaliyetleri
  86 85.59.16 Çocuk kulüplerinin faaliyetleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için)
  87 85.59.06 Biçki, dikiş, nakış, halıcılık, güzellik, berberlik, kuaförlük kurslarının faaliyetleri
  88 85.59.05 Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli vb. sınavlara yönelik kurs ve etüt merkezlerinin faaliyetleri
  89 85.59.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim kursu faaliyetleri (cankurtaranlık, hayatta kalma, topluluğa konuşma, hızlı okuma vb. eğitimi dahil; yetişkin okuma yazma programları ile temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  90 85.59.10 Mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri
  91 85.53.01 Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık, yelkencilik, gemicilik eğitimi hariç)
  92 85.59.15 Akademik özel ders verme faaliyeti (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde bire bir eğitim)
  93 85.32.90 Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri
  94 85.32.15 Ticari sertifika veren havacılık, yelkencilik, gemicilik vb. kursların faaliyetleri
  95 85.52.05 Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoğraf, halk oyunu, resim, drama, vb. eğitimi dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  96 85.60.02 Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık (yurt dışı eğitim danışmanlığı dahil), test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetle
  97 85.59.03 Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb. eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  98 85.51.03 Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  99 85.59.09 Dil ve konuşma becerileri eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  100 96.04.02 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)
  101 96.04.03 Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)
  102 96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri
  103 93.29.09 Kayak pistlerinin işletilmesi
  104 93.11.01 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)
  105 93.19.06 Atış poligonlarının faaliyetleri
  106 93.19.03 Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)
  107 93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
  108 93.19.90 Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri)
  109 90.02.12 Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne tasarımcıları, dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının işletilmesi)
  110 79.90.02 Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti
  111 82.30.02 Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri
  112 93.29.08 Havai fişek ile ses ve ışık gösterisi faaliyetleri
  113 78.10.04 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları vb.)
  114 47.82.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tuhafiye, manifatura ve mefruşat ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  115 47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  116 47.89.20 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçük baş hayvan, canlı kümes hayvanı, ev hayvanı ve yemlerinin perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  117 47.81.08 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla balık ve diğer su ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  118 47.89.04 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çiçek, bitki ve bitki tohumu (çiçek toprağı ve saksıları dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  119 47.89.18 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla halı, kilim, vb. perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  120 47.89.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla bys. diğer malların perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  121 47.89.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik malzemeleri, el aletleri ile hırdavat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  122 47.89.22 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile temizlik ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  123 47.89.21 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı, süs eşyası, oyun, oyuncak, turistik ve hediyelik eşya perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  124 47.89.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla ev ve büro mobilyaları (ağaç, metal, vb.) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  125 47.89.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla mutfak eşyaları ile banyo ve tuvalette kullanılan eşyaların perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  126 47.81.11 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  127 47.81.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yenilebilir katı ve sıvı yağ (tereyağı hariç) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  128 47.81.09 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  129 47.81.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla fırın ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  130 47.81.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri (bal, un, tahıl, pirinç, bakliyat vb. dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  131 47.81.13 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  132 32.50.06 Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı
  133 32.50.13 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)
  31 Temmuz 2020 tarihli karar ile daha önceden KDV indirimine gidilen ve yıl sonuna kadar uygulanacağı belirtilen, Listedeki Mal ve Hizmetlerdeki indirimli KDV oran uygulaması 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır. 

  İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız

  Mal ve Hizmet Listesine ulaşmak için tıklayınız


  Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü yetkililerinin sunumuyla düzenlenen” Yeni Dönem Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Toplantısı”'nı görüntülemek için tıklayınız.

  30.06.2020 tarihinden önce yapılan KÇÖ başvuruları mevcut usulle devam edecektir.

  30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar e-devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabileceklerdir.

  30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceklerdir.

  01.12.2020 tarihi itibarı ile yeni KÇÖ başvurularını e-devlet üzerinden yapılacaktır.

  Yeni KÇÖ başvurularıyla ilgili yardımcı dokümanlara aşağıda DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.  1-07252 sayılı kanun numarası ile bilinen ve 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, normal haftalık çalışma sürelerine dönen sigortalılar için işverenlere sağlanacak olan SGK prim desteğinin süresi 02/12/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/06/2021 tarihine uzatılmış ve teşvikten yararlanma süresi 6 aya çıkarılmıştır. 

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-16.pdf

  2-6111 kanun numarası ile bilinen, 18-29 yaş arası genç işçilerin ilave istihdamına yönelik SGK Prim teşvikinin uygulama süresi 02/12/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2022 tarihine uzatılmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-17.pdf

  3-17103 ve 27103 kanun numaraları ile bilinen, İmalat ve Bilişim Sektörü ile Diğer Sektörlere farklı sürelerle uygulanan, hem işçi hem de işveren primleri teşviki ile Gelir Vergisi Stopaj desteği ağlayan uygulamanın süresi 02/12/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2022 tarihine uzatılmıştır. 

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-18.pdf

  Genelgede özetle:

  1-Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’de bitecek şekildedir.

  2-Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Uygulama bundan sonraki hafta sonlarında da devam edecektir.

  3-Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman gibi Genelge Ekinde belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

  4-Genelge Ekinde yer alan 34. Maddeye göre “Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile personelleri” kısıtlamadan muaf tutulmuşlardır.

  30 Kasım 2020 tarihli genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

  FATF IV Tur Türkiye Değerlendirmesi çalışmaları kapsamında yükümlülerin farkındalığının artırılmasına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi" güncellenmiştir. 

  İlgili rehberi aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

  28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 521 Sıra Nolu Genel Tebliğini görüntülemek için tıklayınız


  28 Kasım 2020 CUMARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 31318

  TEBLİĞ

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  (SIRA NO: 521)

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

  Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

  Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

  Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

  Tebliğ olunur.


   

  Covid-19 salgınının artan yayılımına karşı alınan tedbirlere destek ve korunma zorunluluğu çerçevesinde, Aralık 2020 deki YMM ve SMMM Sınavları iptal edilmiştir.

  11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve COVID-19 salgınının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca alınmaya devam edilen tedbirlerin değerlendirilmesi sonucunda; TESMER Yönetim Kurulu’nun 25/11/2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile TÜRMOB Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere aşağıda belirtilen tavsiye kararları alınmış ve bu kararlar, TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 25/11/2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   

  a. 5-14 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan günlerde yapılacağı ilan edilen 2020/3. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ile 19-20 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan tarihlerde yapılacağı ilan edilen 2020/3. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavının iptal edilmesine ve iptal edilen bu sınavlar nedeniyle 16/01/2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21 inci maddesinde (Değişik madde: 19/08/2014-29093) belirtilen sürelerin sınav süresi devam eden adaylar bakımından bir sınav dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasına,

   

  b. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun Geçici 11 inci madde kapsamında 20/12/2020 tarihinde yapılacak olan Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavının iptal edilmesine ve iptal edilen bu sınav nedeniyle sınav süresi devam eden adayların sınav sürelerinin, bir sınav dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasına,

   

  c. 23/08/1997 tarih ve 23089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği”nin 14/05/2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişiklik yapılmasından önceki "Serbest Muhasebecilik Staj Ara ve Bitirme Değerlendirmeleri" başlıklı 26 ncı maddesi kapsamında 20/12/2020 tarihinde yapılacak olan Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesinin iptal edilmesine ve katılım hakkı devam eden adayların bu haklarının saklı tutulmasına,

   

  d. Yukarıda belirtilen sınavlar ve Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmak üzere başvuru yapmış olanlardan dileyenlerin, ödemiş oldukları tutarlar ile ek ödeme yapmaksızın aynı sayıda sınav konusu için daha sonra yapılacak sınavlara başvuru yapabilmelerine, dileyenlerin ise ödemiş oldukları tutarların kendilerine iade edilmesine,  03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği'nin "Bölge kurulunun görevleri" başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek". ve aynı fıkraının (c) bendinde "Sicile kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bölge listesini oluşturmak." bilirkişilik bölge kurullarının görevleri arasında sayılmıştır. Bilirkişilik bölge kurullarınca anılan Yönetmelik kapsamında ilk listeler 2018 yılında oluşturulmuş olup ihtiyaca binaen 2019 yılında yeni bilirkişiler, bölge kurulları listelerine eklenmiştir.


  Aynı Yönetmeliğin "Temel eğitim" başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında "Teorik eğitim ve uygulama eğitiminin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Daire Başkanlığınca güncellenebilir." hükmü, sekizinci fıkrasında, "Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz." hükmü yer almakta olup bilirkişilik sicil ve listesine kayıtlı bilirkişilerin sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde bilirkişilik yenileme eğitimine katılmak zorunda oldukları belirtilmiştir.


  Bu kapsamda, 2018 yılında sicile ve listeye kaydedilen bilirkişilerin 2020 yılı içerisinde yenileme eğitimine katılmaları ve devamında yeniden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvurularının alınması Daire Başkanlığımızca planlanmıştı. Bu kapsamda, yukarıda anılan Yönetmelik maddesinin altınca fıkrası çerçevesinde, ihtiyaca göre teorik ve uygulama eğitimlerinin ve yenileme eğitimlerinin içeriği, yöntemi, usul ve esaslarının güncellenmesi konusunda bir çalışma başlatılarak eğitim müfredatının güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin ve verimli bir eğitim yapılması amaçlanmış ve bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar bilirkişilik temel ve yenileme eğitimlerinin 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren  geçici süre ile durdurulmasına karar verilmişti.


  Ancak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Ülkemizde de görülmeye başlanması ile birlikte salgının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde Bakanlığımız ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmış ve her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Alınan bu tedbirlerin sürdürülebilir olmasını sağlamak virüsün bulaşma ihtimalini en aza indirmek ile mümkündür.


  Bu bağlamda, Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 11/08/2017 tarihli ve 169 No'lu Bakanlık Genelgesi ile öngörülen yüz yüze eğitim usulünün uygulanmasının Covid-19 salgınının yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla alınan sıkı tedbirlerin virüsün yayılma hızına olumsuz yönde etki etme  bakımından yüksek risk taşıdığı gözetilerek yapılan değerlendirme sonucunda, 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen  bilirkişiler bakımından  yenileme eğitimine katılmak için öngörülen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan bilirkişilerin 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini alması uygun görülmüştür. 2018 yılı itibariyle bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerine kaydı yapılmış olup 3 yıllık süreleri yıl sonu itibariyle dolacak olan bilirkişilerin listedeki kayıtları uzatma nedeniyle devam edeceğinden bu aşamada bilirkişilik bölge kurullarına yeniden başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Salgının seyrine göre durumun yeniden değerlendirilmesi halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.


  Eğitim kuruluşlarının, bilirkişilerin ve kamuoyunun dikkatine saygı ile duyurulur. 

  İçişleri Bakanlığının 18 Kasım 2020 tarihli Koronavirüs Yeni Tedbirler konulu genelgesini görüntülemek için tıklayınız.

  Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısındanoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.


  2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.


  Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.  Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;


  1. Alışveriş merkezi,  market,  berber,  kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.


  2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.


  İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.  


  3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.


  4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.


  5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 ­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.


  Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda

  belirtildiği şekilde devam edecektir.


  Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;


  5.1­ Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar


  a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,


  b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,


  c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),


  ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),


  d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,


  e) Oteller ve konaklama yerleri,


  f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,


  g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,


  ğ) Üretim ve imalat tesisleri,


  h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,


  ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),


  i) Sebze/meyve toptancı halleri,


  5.2­ İstisna Kapsamında Olan Kişiler


   a) Yukarıda belirtilen  “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,


   b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),


   c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,


   ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,


  d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,


  e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,


   f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,


  g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,


  ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,


  h) Küçükbaş­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,


  ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,


  i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,


  j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,


   k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),


   l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,


   m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),


   n) Veteriner hekimler,


   o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,


   ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,


   p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,


   r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,


   s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,


   ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),


  t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,


  u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,


   ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.


  6. 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgemizde belirtilen vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi uygulaması İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir.


  7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.


  8. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgemizle düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;


  Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,


  Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,


  Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması, sürdürülecektir.


  9. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.


  Ancak;


  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), 
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, 
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen,


  Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat

  edebileceklerdir.    


  Vali ve Kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakârlık

  yapılmaya devam edilmesi, bu sürecin üstesinden gelmemiz ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmamız için hayati önem taşımaktadır.


  Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;  


                                                    Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim

                                                                   Süleyman Soylu


  7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  7256 sayılı kanun ile vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması konulu TÜRMOB e-eğitim seminerini görüntülemek için tıklayınız.

  7256 sayılı kanun kapsamında dikkat edilecek hususlar ve istihdam teşvikleri konulu İstanbul SMMM odası eğitim seminerini görüntülemek için tıklayınız.

  31318 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) görüntülemek için tıklayınız. 

  7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İlave İstihdam Prim Desteğinin Usul ve Esasları Hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-210) görüntülemek için tıklayınız.

  31317 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) görüntülemek için tıklayınız

  7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul Ve Esasları Hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-209) görüntülemek için tıklayınız.

  31317 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  31307 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 Sayılı kanunu görüntülemek için tıklayınız

  7256 sayılı Kanuna göre SGK Alacakların Yapılandırılmasına ait detayları içeren 17 Kasım 2020 tarih ve 2020/45 sayılı SGK Genelgesini görüntülemek için tıklayınız.

  SGK’ya olan Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma Rehberini görüntülemek için tıklayınız

  7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yapılan Yeni Düzenlemeler Hakkındaki TÜRMOB mevzuat sirkülerini (2020/205) görüntülemek için tıklayınız.

  Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Vergi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin TÜRMOB mevzuat sirkülerini (2020-206) görüntülemek için tıklayınız.


  Kesin kayıt formlarına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Online Sınava Hazırlık Kurslarımız Başlıyor.
  Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursumuz : 24 Kasım 2020 Salı günü;
  Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursumuz 7 Ocak 2021 Perşembe günü başlayacaktır.

  Derslerimiz Cumartesi - Pazar günleri  09:00 - 15:50 saatleri arası, Hafta içi 19:00 - 21:50 saatleri arasında e-TÜRMOB Online Eğitim Platformu üzerinden canlı olarak yapılacaktır.  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  27-29 Kasım tarihleri arasında Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir


  BAŞVURU VE KAYIT : 09 Kasım 2020 – 25 Kasım 2020


  EĞİTİM PROGRAMI

  Nakit Akış Tablosu Analizi 27 Kasım 2020 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (330,40 TL KDV Dahil)

  Müşteri Kabulünde Şirket Değerlemesi 28 Kasım 2020 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (330,40 TL KDV Dahil)

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlemlerinin VUK ve TFRS’ye Göre Muhasebeleştirilmesi ve Vaka Analizi 29 Kasım 2020 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (330,40 TL KDV Dahil)


  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.
  ÖZET:

  1) 30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

  2) 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği;- İşten çıkarma yasağı,- Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi,17/11/2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmıştır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/200) görüntülemek için tıklayınız.

  27 Ekim 2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız..

  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  30 Ekim - 01 Kasım 2020 tarihleri arasında Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 13 Ekim 2020 – 28 Ekim 2020

  EĞİTİM PROGRAMI

  Finansal Tabloların Analizi 30,31 Ekim - 01 Kasım 2020 / 21 Saat (3) Gün - KGK 21 Kredi (991,20 TL KDV Dahil)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.
  Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

  Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2020 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.

  Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2020 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir. 

  Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

  Yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olup, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmemiştir. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

  Kararda yer alan ölçütler ve Karara Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine aittir.

  08.10.2020

  Sorgulama Yapmak İçin Tıklayınız.

  Kaynak: KGK


  ÖZET: İşten çıkış kodlarından “26 Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu, “26 Disiplin Kurulu kararı ile Fesih” olarak değiştirilmiştir.

  İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

  SGK, işten çıkış kodlarından “26 disiplin kuru kararı ile fesih “kodunu, devamsızlık nedeniyle fesih olarak değiştirmişti.

  İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genelge ile tekrar kodun ismi eski haline getirilmiştir.Buna göre 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu "26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” olarak değiştirilerek yürürlüğe konulmuştur.

  İsmi değiştirilen 26 numaralı kod, fesih yasağı kapsamındadır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/193) görüntülemek için tıklayınız.

  7194 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle VUK’na “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesi eklenmiştir. İlgili maddeye bağlı olarak 06 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan VUK. 520 sayılı Genel Tebliği ile de “Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler” hakkında yapılacak işlemlerin detayları belirlenmiştir. 

  İlgili tebliği görüntülemek için tıklayınız 

  2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olduğu halde VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü 30 Eylül 2020 tarihine kadar yerine getirmeyenlere durum yazı ile bildirilecek.

  Mükelleflerin söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.


  SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

  Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt olması gereken tarihler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (Kurul) ilan edilmiştir.

  Başkanlığımızca Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen 2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olduğu görülmesine rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri sorumlularının olduğu tespit edilmiştir.

  Bu tesbite istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınarak, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca ve Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle Kurula verilmiş olan yetki çerçevesinde, Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesi Kurulun 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

  Söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  NOT: VERBİS’e kayıt işlemleri halen devam etmektedir.  İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeler ile;

  1- Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde,

  2- Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden

  3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına girişte (Valilik, Kaymakamlıklar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri)

  Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu alma zorunluluğu getirilmiştir.
  3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları değiştirildi.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/191) görüntülemek için tıklayınız.


  TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI KOOPERATİFLERİN GENEL KURULLARI 31 EKİM 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE (31 OCAK 2021 TARİHİNE KADAR) YAPILABİLECEK.

  FAKAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BAĞLI KONUT VE İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİNİN GENEL KURULLARI İLERLEYEN GÜNLERDE BİR UZATMA OLMADIĞI TAKDİRDE 31 EKİM 2020 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKİYOR.

  Son dönemlerde, yapılan her düzenlemenin arkasından eksik bir şey ortaya çıkıyor. Karışıklık, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 21/09/2020 tarihli Kooperatiflerin Genel Kurullarının pandemi nedeniyle 31 Ocak 2021 tarihine kadar ertelenmesi hakkındaki yazısı Konut ve İşyeri Yapı Kooperatiflerini kapsamaması nedeniyle ortaya çıkıyor.

  Konut ve İşyeri Konut Yapı Kooperatiflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olması ve bu bakanlığın şu ana kadar bir uzatma yetkisini kullanmaması nedeniyle, faal olan Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifleri Genel Kurul Toplantılarını 31 Ekim 2020 tarihine, Tasfiye halindeki Konut ve İşyeri Yapı Kooperatiflerinin ise Genel Kurullarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

  Bu zamana kadar COVID-19 salgını nedeniyle bir takım tedbirler alınmıştır ve bu tedbirlerin bazıları ise, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile yasalaştırılmıştır. İlgili kanunda, kooperatiflerin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının ertelenmesi de bulunmaktaydı.

  Ticaret Bakanlığı bu kanunun ilgili maddesine dayanarak kendisine bağlı olan tüm kooperatiflerin genel kurul toplantılarının (Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifleri hariç) 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (31 Ocak 2021 tarihine kadar) yapılabilmesi hakkında bir düzenleme yaptı.

  Yapı kooperatifleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olduğundan, bu kooperatiflerin genel kurul toplantılarının COVID-19 nedeniyle ertelenebilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ticaret Bakanlığı gibi bir erteleme kararı alması ve durumu kamuoyuna duyurması gerekiyor.

  Karışıklık yaratan bu durumun giderilmesi için TÜRMOB Başkanlığı ilgili Bakanlıklara görüşlerini bir yazı ile bildirmiştir.

  Eskişehir SMMM Odası Başkanı

  Neşet ERTOY

  T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün  Genel Kurulların Ertelenmesi Hk. yazısını görüntülemek için tıklayınız.

  Konuyla ilgili 28.09.2020 tarihli basında çıkan haberleri görüntülemek için tıklayınız.

  MUHSGK’DA SIKÇA SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  SORU 1: “Tahakkuk onayı işleme alındı. Geçmiş dönem tahakkuk onaylama işleme alınmış olup ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından incelenmektedir. İşlem tamamlandığında sonuç burada görüntülenebilecektir. “Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 1: İlgili Sosyal Güvenlik Merkezinin işlemini bitirmesini bekleyiniz.

  SORU 2: Onaylamaya çalıştığınız SGK işyeri bilgileri içeren tahakkuk farklı bir şubenin beyannamesi ile tekrar gönderildiği için, bu beyannameyi onaylayamazsınız. Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 2: İki farklı e-beyanname şifresi ile aynı işyerini göndermeye çalışıyorsunuz şifre sahibi diğer personelinizle iletişime geçip kontrol ediniz.

  SORU 3: “7252 tanımlama ekranında “İstenilen bilgilere göre herhangi bir kayıt gelmemiştir.” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 3: 7252 teşvik tanımlaması yapmak için T.C. Kimlik No yazdığınızda "İstenen Bilgilere Göre Herhangi Bir Kayıt gelmemiştir." mesajı aldığınız sigortalıların işe giriş bildirgelerini temin edip Sosyal Güvenlik Merkezine Entegre Tescil uygulamasında bulunuyor ise güncelleme yaptırılması bulunmuyor ise yeni giriş yapılması için başvurmanız gerekmektedir.

  SORU 4: MUH SGK Uygulamasında “SGK MESAJI: “D” Belge Türü ve Kanun Numarası Değişikliği Tahakkuk Nedeni Tanımlı Değil” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 4: MUH SGK da "D" tahakkuk nedeniyle Belge/Kanun No değişikliği özelliği henüz açılmamıştır. E bildirge V2 den "D" tahakkuk nedeniyle bildirim yapabilirsiniz.

  SORU 5: 5510 sayılı teşvik eklenmesi unutulmuş ve MUH SGK beyannamesi iptal edilmiş ise “Bu Belgenin aslı yok Bu Belgenin aslı Daha Önce Girilmiş (Ek belge girişi yapabilirsiniz) !!! Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 5: Eğer yeni bir sigortalı vermek istiyorsanız ekte sadece o sigortalıyı yazmalısınız. Eğer daha önce onayladığınız bir sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksınız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir satır asıl/ek (doğru bilgilerle)yazılmalıdır.

  SORU 6: Ağustos ayı MUH SGK ‘da bildirgesinde X sayıda sigortalımızı 5510 sayılı kanun ile verdik fakat kanun numarası değişikliği yapıp Y sayıda sigortalımızı 27103 sayılı kanunla düzeltme verilmek istendiğinde, sistemde sigortalının ay içerisinde hizmet süresi 30 günden fazla olamaz uyarısı veriyor ise ne yapılmalıdır?

  CEVAP 6: Eğer daha önce onayladığınız bir sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksınız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir satır ek (doğru bilgilerle)yazılmalıdır.

  SORU 7: Yeni çıkan 7252 Teşviki alan kişiler beyannamede 2 satır mı yoksa tek satır olarak mı bildirilecek? Teşvikli SGK günü bir satır ve kanunsuz günler bir satır olarak 2 satır mı olacak? Yoksa sadece 07252 olarak tüm günler tek satırda mı bildirilecek?

  CEVAP 7: 7252 kanun numarasında 30 gün bildirebilirsiniz bölmenize gerek yoktur.SORU 8: MUH SGK beyannamesinde beyanname onaylandı, fakat SGK kısmında hatalı olduğunu görülmesi durumunda ne yapılmalıdır?

  CEVAP 8: Düzeltme beyannamesi hazırlayarak sadece eksik kalan tahakkuklara esas bilgileri yüklemelisiniz.

  SORU 9: “Bu bilgilere sahip bildirge önceden oluşturulmuştur. Henüz onaylanmamıştır.Söz konusu belgenin işlemleri tamamlanmadan veya MUH SGK üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez." Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 9: "Bu bilgilere sahip bildirge önceden başka bir beyanname ekinde oluşturulmuştur. MUH SGK (e-beyanname/defter beyan) üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez. Eğer onaylamış olduğunuz aynı belgeye ait bir belgeyi tekrar göndermek istiyorsanız, söz konusu belgenin işlemleri SGM tarafından onaylandıktan sonra yeniden belge gönderiniz.

  SORU 10: 17103/27103 kanun numaralı belgedeki sigortalıların ortalamaya ilave olmasına rağmen ortalama hatası verilerek belge onaylanmamaktadır. Bu durumda ne yapmalıdır?

  CEVAP 10: MUH SGK beyannamesinin içeriğindeki farklı belge türü veya kanun numarası ile düzenlenen tahakkukların “hatalı” durumda olup olmadığı kontrol edilmeli,“hatalı” durumda olanların düzeltilmesi gerekir. 17103/27103 kanun numarasında ortalama kontrolü yapıldığından, ortalama sayı kadar sigortalı için oluşturulan diğer tahakkukların“onaylanabilir” durumunda olması gerekir.

  KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU


  2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği hüküm altına alınmıştır. 

  30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Komiserin nitelikleri" başlıklı 4 üncü maddesinde konkordato komiseri olabilme şartları düzenlenmiştir.

  Aynı Yönetmeliğin "Listeye Kayıt İçin Başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "İlgili, listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna başvuru yapar." hükmü gereğince bilirkişilik bölge kurulları tarafından 28 Eylül - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında aşağıda belirlenen usul ve esaslara göre Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda konkordato komiserliği başvuruları alınacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI:

  1- Konkordato komiserinde aşağıdaki şartlar aranır:

  a)Türk vatandaşı olmak.

  b)Tam ehliyetli olmak.

  c)En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

  ç) İflas etmemiş olmak.

  d)Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

  e)Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

  f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

  g)Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

  ğ)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

  h)Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

  ı) Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

  2- Beş yıllık mesleki tecrübenin hesabında meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

  3- 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmayacaktır.  

  Başvuruda bulunacakların, Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 171 Nolu Bakanlığımız Genelgesi uyarınca ve Daire Başkanlığımızın https://https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1792020152923knkrdtegtmizni.pdf adresinde listesi yayımlanan eğitim kuruluşlarından 36 saatlik komiserlik temel eğitimini almış olmaları gerekmektedir.


  BAŞVURU USULÜ:

  1-Konkordato komiserliğine başvuru, Vatandaş Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://vatandas.uyap.gov.tr  adresinden Ek-1 de yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle ilgili bilirkişilik bölge kuruluna yapılır.

  2- Konkordato komiserliğine fiziki olarak şahsen, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.

  3- Birden fazla bölge kurulu listesine kayıt olmak üzere başvuruda bulunulamaz.   

  4- 06/12/2018 tarihli 7155 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklik ile bu Kanunun 287 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ek cümle ile üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden birinin, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçileceği ve 290 ıncı maddenin bu konuda kıyasen uygulanacağı; 290 ıncı maddesinde ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, komiser olarak görevlendirilebilecek yetkilendirilmiş bağımsız denetçilerin liste hâlinde bilirkişilik bölge kurullarına bildirileceği hususları hüküm altına alınmıştır.

  Öte yandan, 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Listeye kayıt için başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun komiser olma niteliklerini taşıyan bağımsız denetçilerin listesini kaydedilmek üzere bölge kuruluna bildireceği düzenlenmiştir.

  Bu itibarla, anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerin konkordato komiser listelerinde yer almak istemeleri halinde iş bu duyuruda yer alan şartları taşımak kaydıyla öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunmaları ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlamaları gerekmektedir.


  BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER:

  1-Konkordato komiserliği başvurusunda bulunacak kişiler, e-Devlet sisteminden giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurup, aşağıdaki belgelerin taranmış halini sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndermek zorundadır.

  a- Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği.

  b-Duyurunun “Başvuru şartları” bölümünün (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair Ek-2 de yer alan beyanname.

  c-En az beş yıllık mesleki tecrübesini gösterir belge (görev belgesi, mesleki faaliyet belgesi, uzmanlık belgesi vb.).

  ç- Konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgesi.

  2-Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaf olduklarından bu kişilerin başvurularında katılım belgesi aranmaz.

  3- İlgili mevzuatta ayrıca bir eksiklik ilanı düzenlenmediğinden, başvuruda aranan bilgi ve belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde Sisteme yüklenmesine dikkat edilmesi gerekmekte olup eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği reddedilecektir.  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1-Başvurular, bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişilerin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği, varsa çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işlenir.

  2-Başvurunun kabul veya reddine ilişkin karar bilirkişilik bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.

  3- Bölge kurulu, listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını tespit ederse ilgiliyi üç yıl için Konkordato Komiseri Listesine kaydeder.

          


  KONKORDATO KOMİSERİ LİSTELERİNİN OLUŞTURULMASI VE LİSTELERİN İLANI

  1- Bölge kurulları tarafından, konkordato komiserinin, adı ve soyadı, uzmanlık alanı, mesleği, varsa akademik unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve bulunduğu yerleşim yeri belirtilmek suretiyle oluşturulan Konkordato Komiseri Listeleri Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurulları internet sayfalarında ilan edilir.

  2- Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Konkordato Komiseri Listeleri ilan edilinceye kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın komiser görevlendirilmesine devam olunur ve bu komiserler listede bulunmasalar dahi mevcut dosyalardaki görevlerini tamamlar.

  Kamuoyuna ilanen duyurulur.


  Ek- 1 Başvuru Kılavuzu

  Ek- 2 Beyanname


  ÖZET

  16 Nisan 2020 tarihli ve 7244 SAYILI YENİ KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 12’inci maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddede,

       “sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilemeyeceği ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeği”

  düzenlemesine yer verilmişti.18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu sürenin üç ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.Buna göre sermaye şirketleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecekler geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilemeyecekler ve genel kurulları yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi veremeyecektir.

  Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17.5.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile söz konusu geçici maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştu.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/184) görüntülemek için tıklayınız.

  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre,düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

  Katılımcılar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport ile sınava katılabileceklerdir. Sınav Giriş Belgeleri sınavdan 1 hafta önce http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

  2020/3 Dönemi, YMM Sınav Tarihleri : 05-14 Aralık 2020

  İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 01.09.2020 - 30.09.2020

  Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri: 20.10.2020 - 16.11.2020

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30.09.2020 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları  gereklidir.

  Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon (TEOS) üzerinden alınacaktır

  İlk kez sınava katılacak adayların TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile TÜRMOB başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

  Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava ve tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

  YMM Sınavına ilişkin programa aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz

  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre,düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

  2020/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 19-20 Aralık 2020

  İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 01.09.2020 - 05.10.2020

  Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri: 19.10.2020 - 23.11.2020

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 05.10.2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b.) gereklidir.

  İlk kez sınava katılacak adaylar TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra başvuru belgesinin yazıcı çıktısını sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı oldukları Odalara teslim edeceklerdir.

  Daha önce sınav başvuru onaylanmış, sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

  SMMM Sınavına ilişkin duyuruya aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz

  Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha önce alınmış olan önlemlere ek olarak, TESMER Yönetim Kurulu’nun 09/09/2020 tarihli toplantısında alınan ve TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 10/09/2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan karar aşağıda belirtilmiştir.

   

  Eylül 2020 Staja Başlama Dönemi İçin Staja Başlama Son Tarihi

   

  Yeni koronavirüs salgınının istihdama olumsuz etkisi ve adayların staja başlamada yaşadığı güçlüklerin devam etmesi nedeniyle, “Staja giriş sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylardan, Staj Yönetmeliği’nin 16 ve 19’uncu maddeleri kapsamında 1-10 Eylül 2020 döneminde stajını başlatmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar (Bu tarih dahil) stajlarını başlatabilecekleri; adayların staja başlamaya ilişkin ön başvurularının TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınması ve yaşamın normal akışına dönmesinden itibaren aday meslek mensuplarının, duyurulacak tarihler arasında stajın başlamasına ilişkin evrakları kayıtlı oldukları Odaya sunmaları,”

  4 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşten Çıkarma yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.

  İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/179) görüntülemek için tıklayınız.

  4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 26.MADDESİ KAPSAMINDA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

  Normalleşme Desteği

  1) 7252 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26 ’ncı madde ile kısa çalışma sonrası normal çalışma düzenine dönen özel sektör işverenlerine 3 ay süreyle normalleşme desteği verilecektir.

  2) 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesi ile pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenleri desteklenerek normalleşeme süreci hızlanacaktır.

  3) 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 26 ncı madde eklenmiş olup, anılan madde ile, koronavirüs (Covid -19) gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, sosyal güvenlik maliyetinin azaltılmasını teminen işverene 3 ay süreyle teşvikten yararlanma imkanı sağlanacaktır.

  4) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26’ncı madde ile; yeni koronavirüs (Covid -19) gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan yada nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, sosyal güvenlik maliyetinin azaltılmasını teminen işverene 3 ay süreyle teşvikten yararlanma imkanı sağlanacaktır.

  5) Destek tutarı, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamıdır. Destek tutarı, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilir. Destek, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

  6) 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

  • 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulu nan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması ve işyerindeki kısa çalışmanın sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi,

  • 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,

  Durumunda özel sektör işverenlerine 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, pirime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

  SORU VE CEVAPLAR

  Soru 1: Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?

  Cevap 1: 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ’ ncı maddesinde yer alan prim desteğinden, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteğine başvurarak kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.

  Soru 2: Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?

  Cevap 2: Prim desteği uygulaması 1/8/2020 tarihinden itibaren başlayarak 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, üç ay süreyle uygulanacaktır. Destekten, sigortalı üç aylık süre boyunca her ay kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanabilecektir. Prim desteğinin süresi Cumhurbaşkanımız tarafından 6 ay uzatılabilecektir.

  Soru 3: Prim desteği tutarı ne kadar?

  Cevap 3: Prim desteği kapsamında, destekten yararlanılacak sigortalıdan dolayı prime esas kazanç alt sınır (asgari ücret) üzerinden hesaplanan işçi ve işveren priminin tamamı işverenin Kurumumuza olan borçlarına mahsup edilmek üzere İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. Prim desteği tutarı, destekten yararlanacak sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması halinde, aylık 1.103,6 TL olacaktır.

  Soru 4: Prim desteğinden yararlanabilmek için işveren tarafından yapılması gereken nedir?

  Cevap 4: İşveren prim desteğinden yararlanabilmek için, destek kapsamına giren sigortalıyı e-SGK kanalıyla tanımlayarak, 2020/Ağustos ayına ait bildirgeden başlayarak ilgi kanun numarasını (07252) seçmek suretiyle, gerekli şartları da sağlamak kaydıyla prim desteğinden yararlanabilecektir. Bunun dışında, işverenlerin Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

  Soru 5: Prim desteği tutarı sigortalıya ödenir mi?

  Cevap 5:Prim desteği kapsamında sağlanan işçi hissesine denk gelen tutarın ödenmesi sigortalı tarafından işverenden talep edilemez.

  Soru 6: Prim desteğinden yararlanılan sigortalı için diğer teşviklerden yararlanılabilir mi?

  Cevap 6: Prim desteğinden yararlanılan sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

  Soru 7:Kısa çalışma ödeneği/ nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen işverenler hakkında ne yapılacaktır?

  Cevap 7: Kısa çalışma ödeneği/ nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen işverenler, 4447 sayılı Kanunun geçi 26 ncı maddesi kapsamında yer alan prim desteğinden de yersiz yararlanmış sayılacağından, yersiz yararlanılan destek tutarları 5510 sayılı Kanuna göre işverenden gecikme cezası ve zammıyla birlikte tahsil edilecektir.

  4447 GEÇİCİ 26. MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26 ncı madde ile; yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, sosyal güvenlik maliyetinin azaltılmasını teminen işverene 3 ay süreyle teşvikten yararlanma imkanı sağlanacaktır.

  Destek tutarı, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamıdır. Destek tutarı, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilir. Destek, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

  4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

  − 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 1/72020 tarihine kadar (bu tarih hariç) kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması ve işyerindeki kısa çalışmanın sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi,

  − 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihine kadar (bu tarih hariç) başvuruda bulunan nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,

  Gerekmektedir.

  31/12/2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle her bir ay için;

  − Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı

  − Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar destekten yararlanılacaktır.

  Destekten yararlanılacak ortalama gün sayısı, Türkiye İş Kurumu tarafından Kurumumuza bildirilecektir.

  Kaynak: SGK/02.09.2020


  30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüm özel okullarda ( özel üniversiteler dahil ) eğitim-öğretim bedelinin KDV’si 1 Eylül 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında % 1’e indirilmiştir.

  ÖZET: 29/08/2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında l Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için%8 olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı %1’e indirildi. Karar “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetleri kapsamadığından, bu hizmetler için %8 KDV uygulaması devam edecektir.

  İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/173) görüntülemek için tıklayınız.

  7252 sayılı kanun ile; Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Desteğinden yararlanan işçilerin; işyerindeki kısa çalışma ve ücretsiz izninin sona ermesi ve haftalık normal çalışma düzenine dönülmesi halinde uygulanacak olan SGK prim desteğinin 27.08.2020 tarih ve 35 sayılı genelgesi yayınlanmıştır

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/171) görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili genelgeyi görüntülemek için tıklayınız

  Servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranıyla ilgili GİB özelgesini görüntülemek için tıklayınız

  Sayı: 84974990-130[KDV/5 -İ- 28-2020/83]-E.212683

  Tarih: 12/08/2020

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

  (Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü)

  ACELE

  Sayı : 84974990-130[KDV/5 -İ- 28-2020/83]-E.212683 12.08.2020

  Konu : Servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranı

  İlgi : 04/08/2020 tarihli özelge talebiniz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin personel ve öğrenci taşıma faaliyeti ile iştigal ettiği belirtilerek 31/7/2020 tarihi itibarıyla personel taşıma faaliyetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

  Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.

  Diğer taraftan, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (r) bendiyle yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8'e indirilmiştir. Aynı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinde bu Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, anılan Karar uygulaması bakımından servis taşımacılığı hizmetleri de yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilmekte olup, Şirketinizin 31/7/2020 tarihinden itibaren gerçekleştireceği personel taşımacılığı hizmetlerine 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

  31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız..

  YIL SONUNA KADAR KDV ORANI % 8’e ve % l’e İNDİRİLEN MAL VE HİZMET LİSTESİ 

  A -%1'e İNDİRİLENLER

  a) Sinema, tiyatro, müze giriş  ücreti

  b) Yeme-İçme Hizmetleri

  c) Konaklama Hizmetleri

  B - % 8'e İNDİRİLENLER

  a) İşyeri kiralama hizmeti,

  b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

  e) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler.

  d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

  e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

  f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

  g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

  ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onanmı (malzemeler hariç),

  h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onanmı (malzemeler hariç),

  ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onanmı (malzemeler hariç),

  i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

  n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

  o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

  p) Ekli II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

  r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

  s) Süs bitkileri ile çiçek teslimleri

  31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız..

  30/7/2020 TARİHLİ VE 2813 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

  KARAR

      MADDE 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10,

    b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,

    e) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,"

      MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kumlu Kararının eki Kararın I inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,”

      MADDE 3- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    “GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddeyi ihdas eden Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tarihi (31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapılan ödemelerde, bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranlan uygulanır.”

    MADDE 4- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Karannın eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    “GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddeyi ihdas eden Karann 5 inci maddesinde belirtilen tarihi (31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapılan ödemelerde, bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranı uygulanır."

    MADDE 5- Bu Karar, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Mazine ve Maliye Bakanı yürütür.

  Bakanlar Kurulu Kararlarının Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi 3/2/2009  Sayısı 27130

  7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun” ile;

  *50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş Güvenliği  Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

  *İşten  Çıkarma yasağı, belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin kapanması, faaliyetinin sona ermesi veya yapım işlerinin sona ermesi hallerinde geçerli olmayacak ve işçi çıkışı yapılabilecek. İşten Çıkarma yasağı 3’er aylık sürelerle 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

  *Kısa çalışma ödeneğinin süresi, sektörel veya toplu olarak Cumhurbaşkanı tarafından 31.12.2020 tarihine kadar  uzatılabilecek.

  *01.07.2020 tarihinden önce Kısa Çalışma Ödeneği veya Ücretsiz İzin desteğinden yararlananların, normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, işverenlere 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle  Asgari Ücret üzerinden hesaplanan tutarda Sigorta Prim Teşviki (Sigortalı ve İşveren  Hissesinin tamamı) sağlanacaktır. Ancak, teşvik süresi, işçinin Kısa Çalışma Ödeneği veya Ücretsiz İzin Desteği aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/156) görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili kanunu görüntülemek için tıklayınız. 

  4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, pandemi nedeniyle verilen ücretsiz izinle birlikte kısa çalışma ödeneği alma durumu olması halinde Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” olarak seçilmesi gerekmektedir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/148) görüntülemek için tıklayınız.

  1- 01/07/2020 tarihinden itibaren;

  − Kamu Kurumları

  − 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri,İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorundadır.

  2- 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

  3- İş sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise Kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/147) görüntülemek için tıklayınız.

  Eğitim Programı Kesin Kayıt Formunu görüntülemek için tıklayınız

  07- 09 Ağustos 2020 tarihleri arasında Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 07 Temmuz 2020 – 21 Temmuz 2020

  EĞİTİM PROGRAMI

  Denetimde Etik: 07 Ağustos 2020 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (350 TL)

  Maliyet Denetimi: 08-09 Ağustos 2020 / 14 Saat (2) Gün - KGK 14 Kredi (700 TL)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.


  1) İthalat işlemlerinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi, ithalat işleminin gerçekleştiği tarih olarak esas alınacaktır. Ayrıca “ihracat", "İade" ve 'Taşıma Ekipmanı" tanımları yapılmıştır.

  2) Üretim makinalarının bir parçası olarak değerlendirilen, bu makinalarda kullanıma yönelik olarak tasarlanan ve endüstriyel amaçlı üretime konu olan hammaddenin (kâğıt, kumaş, iplik, metalik levhalar vb. malzemelerin) taşınması, korunması ve kullanıma alınmasını sağlayan rulolar, makaralar, masuralar, rolikler ve bobinler ambalaj olarak değerlendirilmeyecektir. Alüminyum folyoların ve streç filmlerin ruloları, temizlik kâğıdı ruloları, ipliklerin makaraları gibi satış noktalarında ürünlerin satışa sunumu amacıyla kullanılan bobinler, makaralar, rulolar ve benzeri malzemeler ambalaj olarak değerlendirilecektir.

  3)Karayolu, demiryolu, deniz yolu ve havayolu taşımacılığında ürün/eşya/malzeme ile birlikte piyasaya arz işlemlerine konu edilen (iade alınmak şartı ile belirli bir teminat karşılığında verilenler dahil) ahşap, plastik, metal vb. malzemelerden imal edilmiş paletler, sepetler, konteynerler, kasalar ve benzerleri nakliye ambalajı olarak değerlendirilecek olup; ürün ile birlikte piyasaya arz işlemlerine konu edilmeyenler ise bu tanımın dışında tutulmuştur.

  4) Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito yönetim sisteminin kurularak Bakanlıktan onay alınması durumunda; depozito uygulaması dâhilinde geri toplanmak üzere piyasaya arz edilen ambalajlar için geri kazanım katılım payı beyanı verilecek ancak geri kazanını katılım payı ödenmeyecektir. Depozito uygulaması dâhilinde piyasaya sürülen ancak geri toplanamayan miktarlar için ise geri kazanım katılım payı ödenecektir. Depozito uygulamalarına yönelik işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

  5) İhtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kâr amacı gütmeyen hayır veya insanî yardım kurum/kuruluşlarca dağıtılan ambalajlı ürünler için geri kazanını katılım payı yükümlülüğü oluşmayacaktır.

  6) Müşterilerine tek kullanımlık bardaklar ile sıcak/soğuk içecek ikramı yapmakta olan gerçek/tüzel kişilerin satış noktası olmaları sebebiyle sıcak/soğuk içecek ikramında kullandığı tek kullanımlık bardaklar için geri kazanım katılım payı yükümlülükleri bulunduğu hakkında örnek verilmiştir.Örneğin, faaliyet konusu sadece konfeksiyon ürünleri satışını gerçekleştirmekte olanlar bu kapsamdadır.

  7) Geri kazanım katılım payına tabi olan piyasaya arz edilmiş herhangi bir ürünün/ambalajlı ürünün son kullanım/tüketim tarihinin geçmesi nedeni ile piyasaya sürenlerce piyasadan geri toplatılması halinde iade uygulamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

  8) Okul içinde yer alan kantinlerde tek kullanımlık bardaklarla/tabaklarla içecek/yiyecek sunulması halinde, kantin işletmecileri satış noktası olarak değerlendirilmektedir. Kantin işletmecilerinin ürünlerini sunarken kullandığı tek kullanımlık bardaklar/tabaklar ambalaj kapsamında yer aldığından kantin işletmecileri piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olacaklardır.

  9) Yeniden kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito uygulamaları için açıklamalarda bulunulmuştur. Yeniden kullanılabilir ambalajlara yö nelik depozito uygulamaları kapsamında Bakanlıkça belirlenen Usul ve Esaslar kapsamında depozito uygulama planı hazırlanacak ve Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa sunulacaktır.

  10) Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğe tabi olan bitkisel yağlardan satış şekline (ambalajlı veya dökme) bağlı olmaksızın geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

  11) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zirai ilaç/bitki koruma ürünü olarak tanımlanan ürünlerin geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ürünler kapsamında olduğu belirtilmiştir. İlaç ithalatında geri kazanım katılım payı uygulaması örnekler yardımıyla açıklanmıştır.

  12) Yurt içinde araç üretimi yapan gerçek/tüzel kişiler; orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere temin ettiği lastikler (stepne lastikler de dahil) için geri kazanım katılım payı beyanı yapacak, ancak geri kazanım katılım payı ödemeyeceklerdir

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/141) görüntülemek için tıklayınız.


  Kısa çalışma süresi hangi  kararla ve ne kadar süreyle uzatılmıştır?

  30 Haziran 2020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Karar ile yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle daha önce uygulanan kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır.

  Kısa Çalışma süresi hangi  işyerlerinde uzatılmıştır?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır.

  Kısa çalışma süresi hangi  işçiler için uzatılmıştır?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önceaynı gerekçeyle uygulanmışkısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla uzatılan kısa çalışma döneminde de yararlanılabilecektir.

  Örneğin bir işyerinde A, B ve C isimli üç işçi için Mart, Nisan ve Mayıs aylarında haftalık kısa çalışma süresi 30/45 oranında bildirim yapılmak suretiyle yararlanılmış ise aynı kişiler için aynı kısa çalışma süresince 1 Temmuz 2020 den itibaren bir ay daha yararlanılabilecektir.Bu süreyi azaltmak isteyen işverenler güncelleme talebinde bulunabilecektir.

  Kısa çalışma uzatma işlemi hangi  dönemler için yapılacaktır?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle daha önce uygulanan kısa çalışma süresi 30/6/2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) sona ermiş olan işyerlerinde 1/7/2020 tarihi itibarıyla, devam edenler ise kısa çalışma bitiş tarihi itibarıylabir ay süreyle işyerinde kısa çalışma uygulanabilecektir.

  Örneğin kısa çalışma süresi 20/5/2020 tarihinde sona ermiş işyerinde kısa çalışma uzatma işlemi 1/7/2020 tarihi itibarıyla bir ay süre için yapılmış olacaktır. Kısa çalışma süresi 10/8/2020 tarihinde sona erecek işyerinde ise 11/8/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle uzatma işlemi yapılacaktır.

   

  Kısa çalışmanın uzatıldığı  dönem için başvuru yapılacak mıdır?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önce yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla kısa çalışma uzatma işlemi otomatik olarak İŞKUR tarafından yapılacaktır.

  Hem işverenlerin ve hem de işçilerin uzatma işleminin yapılması için  başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

   

  Uzatılan kısa çalışma  döneminde işveren yeni bir işçi ilave edebilecek midir?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önce yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla kısa çalışma uzatma işleminden yararlanılabilecektir.

  İşverenlerce Kovid-19 gerekçesiyle daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmış işçilerin dışında yeni bir işçi ilave edilmesi veya daha önce yararlanılan haftalık kısa çalışma süresinin artırılması imkanı bulunmamaktadır.

  Daha önce uygulanan kısa  çalışma döneminde Yasaya aykırı bir şekilde işçi çıkartılan ve bu nedenle kısa  çalışma uygulaması durdurulmuş işyerlerinde kısa çalışma süresi uzatılacak  mıdır?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışmadan yararlanabilmek için 4857/25-II kapsamı dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkartılmamış olması gerekir. Bu hükme aykırı işçi çıkartılmış olması nedeniyle kısa çalışma uygulaması durdurulan işyerlerinde uzatma işlemi yapılamayacaktır.

  Yeni bir hak sahipliği  olmadığı için kalan işsizlik ödeneği süresince kısa çalışma uygulamasından yararlananlar  uzatılan dönemde da yararlanabilecekler midir?

   

  Kısa çalışma ödeneği süresi işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyeceği için kalan işsizlik ödeneği süresini aşmamak kaydıyla bu işçiler de kısa çalışma uygulamasından yararlanabilecektir.

  Daha önce uygulanan kısa  çalışma döneminde işten çıkan veya emekli olanlar da uzatılan kısa çalışma  uygulamasından yararlanabilecek midir?

  Hayır

  Kısa çalışmanın uzatıldığı  dönemde ilk bir haftalık süre için kısa çalışma ödeneği ödenecek midir?

   

  Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde ilk bir haftalık süre için kısa çalışma ödeneği ödenebilecektir.

  Uzatılan dönem için yeni bir  uygunluk tespiti yapılacak mıdır?

  Kısa çalışma uygulamasının uzatıldığı bir aylık dönem için İş müfettişlerince yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacaktır.

  Uzatma işleminden yararlanmak  istemeyen işverenlerin ne yapması gerekir?

  Kısa çalışma süresinin uzatılmasından yararlanmak istemeyen işverenler bu durumu bağlı olduğu İŞKUR birimine yazılı veya elektronik ortamda en seri şekilde bildirmesi gerekir.

  Kısa çalışma ödeneğinden  yararlanılan süre işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilecek midir?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanmış olan dönemin tamamında (ilk üç ay ve uzatılan bir ay) ödenen kısa çalışma ödeneği süresi hak edilmiş işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.

  Kısa çalışmanın uzatıldığı  dönemde işçilerin prim ödeme süreleri bakımından hak kazanma şartlarını sağlayıp  sağlamadığı kontrolü yapılacak mıdır?

   

  Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde işçilerin prim ödeme süreleri bakımından hak kazanma şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin yeni bir kontrol yapılmayacaktır. Daha önce Kovid-19 gerekçeli yapılan kısa çalışma uygulamasından yararlanan işçiler için uzatma işlemi yapılacaktır.

  Kısa çalışmanın uzatıldığı  dönemde ne kadar kısa çalışma ödeneği ödenecektir?

   

  Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde de gün başına, daha önce Kovid-19 gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneği döneminde ödenen günlük tutar kadar ödeme yapılacaktır.

  Kısa çalışma ödeneği ne zaman  ödenecektir?

   

  Kısa çalışmanın uzatıldığı döneme ilişkin ödemeler de ödemenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın beşinde yapılacaktır.

  Ödeme tarihini öne çekmeye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

  Kısa çalışmanın uzatıldığı  dönemde genel sağlık sigortası primleri ödenecek midir?

   

  Evet

  Uzatılan kısa çalışma  döneminde nakdi ücret desteğinden yararlanılabilecek midir?

  Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için kısa çalışma ödeneğine hak kazanılmamış olması gerekir. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği ödenen dönem için nakdi ücret desteği ödenmesi imkanı bulunmamaktadır.

  İşyerinde fiilen kısa çalışma  uygulanmamasına rağmen işçilere kısa çalışma ödeneği ödendiğinin tespit  edilmesi halinde ne olacaktır?

   

  İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir.


  30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2706 ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşçi Çıkarma Yasağı 1 ay uzatılmıştır.

  2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararını görüntülemek için tıklayınız

  2707 sayılı Cumhurbaşkanı kararını görüntülemek için tıklayınız

  Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihine ertelenmiştir.

  VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

  kadar uzatılmasına,

  • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına

  oybirliği ile karar verilmiştir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  İlgili KVKK Duyurusunu görüntülemek için tıklayınız


  Muhasebeciler Etik İkilemde Kaldıklarında Hangi Yöne Gidecekler? Örnek Olay-1 görüntülemek için; https://trmb.app/E4hf

  Temel İlkeler ile Uyuma Yönelik Tehditler Nelerdir? Örnek Olay-2 görüntülemek için; https://trmb.app/E4hh

  Tehditleri Değerlendirmede Üçüncü Taraf Testi Nasıl Uygulanır? Örnek Olay-3 görüntülemek için; https://trmb.app/E4hj

  Tehditleri Ele Almada Nasıl Bir Yol İzleriz? Örnek Olay-4 görüntülemek için; https://trmb.app/E4hl

  Bağımsızlık, Örnek Olay-5 (IESBA Etik Kurallar) görüntülemek için; https://trmb.app/E4lt  İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesine göre;

  20 Haziran C.tesi 09.00-15.00

  27 Haziran C.tesi 09.30-15.00

  28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

  Ancak Genelgenin 9-t fıkrası gereği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile çalışanları bu uygulamadan muaf tutulmuşlardır.

  İlgili Genelgeyi görüntülemek için tıklayınız

  Mücbir Sebep Kapsamında olmayan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden e-DEFTER BERATLARINI aylık gönderme tercihinde bulunanlar için ŞUBAT-2020, Üç Aylık Gönderme tercihinde bulunanlar içinse OCAK-ŞUBAT-MART/2020 dönemlerine ait olanları 19 Haziran 2020’ye (yarın) kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 2020 e-Defter Berat Gönderme Takvimi aşağıda belirtilmiştir.


  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre,düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

  Katılımcılar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport ile sınava katılabileceklerdir. Sınav Giriş Belgeleri sınavdan 1 hafta önce http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

  2020/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 26-27 Eylül 2020

  İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 15.06.2020 - 20.07.2020

  Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri: 20.08.2020 - 07.09.2020

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 20.07.2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b.) gereklidir.

  İlk kez sınava katılmak için TEOS üzerinden başvuru yapacak adaylardan başvuru sırasında; sınav koşullarını sağladıklarını ve daha sonra TESMER tarafından duyurulacak tarihler arasında, staj ve sınava ilişkin evraklarını serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav dosyası ile bağlı oldukları Odalara teslim edeceklerine ilişkin taahhütname istenecektir.

  Daha önce sınav başvuru onaylanmış, sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

  SMMM Sınavına ilişkin programa aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz

  04 Temmuz  - 13 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olan 2020-1 Dönem YMM Sınavı ile ilgili duyuruya aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Katılımcılar, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport ile sınava katılabileceklerdir. Sınava Giriş Belgeleri, sınavdan bir hafta önce htttp://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.


  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre,düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

  Katılımcılar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport ile sınava katılabileceklerdir. Sınav Giriş Belgeleri sınavdan 1 hafta önce http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

  2020/2 Dönemi, YMM Sınav Tarihleri : 19-28 Eylül 2020

  İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 15.06.2020 - 20.07.2020

  Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri: 15.08.2020 - 31.08.2020

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 20.07.2020 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları  gereklidir.

  Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon (TEOS) üzerinden alınacaktır

  İlk kez sınava katılacak adayların TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile TÜRMOB başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

  Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava ve tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

  YMM Sınavına ilişkin programa aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz

  ÖNEMLİ DUYURU (GİB’den yapılan açıklama)

  518 sayılı VUK Genel Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan 65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI nedeniyle mücbir sebep kabul edilen ve süresinde verilmeyen dönemlere ait beyanname ve bildirimler sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15 inci gün olan 16/6/2020 günü sonuna kadar verilecek, bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.

  İlgili TÜRMOB Yazısını Görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili GİB duyurusunu görüntülemek için tıklayınız

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’i görüntülemek için tıklayınız.

  − 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih d ahil) “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla SGK’ ya göndermeleri gerekmektedir.

  − 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için;

  Altı aylık yasal süre içinde SGK’ ya başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 1/6/2020 tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini, en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yüklenmesi gerekmektedir

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/125) görüntülemek için tıklayınız.