7244 Sayılı Torba Kanun 17 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


* Kanunla getirilen yeni düzenlemeler:

• Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçiler için üç ay süre ile günlük 39,24 TL işsizlik ödeneği işsizlik fonundan karşılanacaktır. İşçinin bildirilenin aksine işyerinde çalıştığının tespiti halinde işverene her bir işçi ve her ay için aylık asgari ücret tutarında ceza uygulanacaktır.

• Covid-19 sebebiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İşverenin yanlış beyanı halinde yersiz ödemeler yasal faizi ile beraber işverenden tahsil edilecektir.

• 4857 sayılı kanuna göre her türlü iş veya hizmet sözleşmesi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecektir.

• Sermaye şirketleri 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecek ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

• Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır.

• Ecrimisil ve benzeri ödemeler 6 aya kadar ertelenmektedir.
• Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri ile tüm SGK prim ödemeleri 3 ay ertelenmektedir.
• Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının su tüketimine bağlı alacakları erteleniyor.
• Belediyelerden ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 3 aylık süreyle ve meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilecektir

• Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan vadesi 1/2/2020 tarihi itibarıyla geldiği ödenmemiş olan alacaklarının asılları yapılandırılmakta ve fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

• Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 4 ay süreyle Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılması imkanı getirilmektedir. Düzenleme 10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/97) görüntülemek için tıklayınız.

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı kanunu görüntülemek için tıklayınız  • Sosyal Medyada Paylaş