2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları


ÖZET

2019 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için motorlu taşıtlar vergisi

- 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen iktisap edilenler için Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı Tarifeye,

- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilenler için Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı Tarifeye 

göre ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Yeniden değerleme oranı; 31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları (IA sayılı tarife) ile 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescil edilen vergiye tabi tüm taşıtlar için (I, II ve IV sayılı tarifeler) genel yeniden değerleme oranından farklı olarak %15,9 (on beş virgül dokuz) olarak belirlenmiştir.

Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/16) görüntülemek için tıklayınız.

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51) ni görüntülemek için tıklayınız. 

  • Sosyal Medyada Paylaş