Vergi İndirimi, Yabancılara KDV İstisnası, Ahilik Fonu, GSS Yapılandırması ve SGK Teşvik Cezalarını İçeren 6824 Sayılı Kanun ve Açıkalamar


6824 SAYILI TORBA KANUN HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 vergi indirimi sağlayan, Ahilik Fonu kurulması, yabancılar ile gurbetçilere konut ve iş yeri satışında KDV istisnası sağlayan, Genel Sağlık Sigortası gibi bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Torba Kanun 07 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

% 5 VERGİ İNDİRİMİ
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.
Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak.
İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.
Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecek.
Söz konusu indirimden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekecek.
Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak. Her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmayacak.
Aynı sürelerde mükelleflerin haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekecek.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı aranacak.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun “kaçakçılık suçları ve cezaları” başlığı altındaki sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamayacak.
Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.
Düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacak.

YABANCI UYRUKLU OLANLARA KONUT VE İŞYERİ SATIŞINDA KDV İSTİSNASI
İnşa edilen iş yeri ve konutların, satış bedelinin yurt dışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara ilk satışı KDV’den istisna olacak. Yabancılar, çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye’den aldıkları ilk konut ve iş yeri için KDV ödemeyecekler. Ancak aldıkları işyeri ve konutu bir yıl satamayacaklar.
Bu düzenleme 1 Nisan 2017 tarihinde itibaren uygulanmaya başlayacak.

AHİLİK SANDIĞI KURULUYOR
Yasayla işyerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulması öngörülüyor.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı maddesinin 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacak.
İsteğe bağlı sigortalılar, At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar için Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunlu olmayacak.
Sandık primi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun prime esas kazançlar ile prim oranları ve devlet katkısına ilişkin maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak alınacak.
Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün, 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün süreyle Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecek.
Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilecek.
Uygulama 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek.
 

GENEL SAĞLIK  SİGORTASI PRİMİ AYLIK 53,33 OLARAK BELİRLENİYOR
Hane halkı ortalama geliri Asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olanlar prim ödemeden yeşil kartlı olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.
Genel Sağlık Sigortasında (GSS) farklı gelir seviyelerine göre çıkan prim oranları uygulaması kalkıyor ve tek bir prim belirleniyor. Aylık asgari ücretin yüzde 3’ü olacak (1.777,50.-* %3 = 53,33.-TL)  
Eski genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme zammı ve cezaları silinecek. Ana para tutarları 53 TL den az olan aylar mevcut primler üzerinden 53 TL den fazla olan dönemler ise 53 TL olarak tahsil edilecek.
07 Mart 2017 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapacak olanlar prim borçlarını 12 aya kadar taksitlendirebilecek.

KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA 1 YIL OLAN SGK TEŞVİK YASAĞI 1 AYA İNDİRİLİYOR. 
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalışanlarını sigortalı olarak bildirmeyen veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığı tespit edilen işletmelere verilen 1 yıl süreyle teşviklerden yararlanamama uygulaması kaldırılıyor.
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde işletmeye ilk tespitte 1 ay, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her tespit için de bir yıl süreyle işletme, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak.
Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının yüzde 1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde bu yaptırım uygulanmayacak.
Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden 1 yıllık süreyle yararlanamama yaptırımına tabi tutulan işyerleriyle ilgili olarak yapılan yararlanamamaya esas tespitler, teklifin kanunlaştığı tarih itibarıyla ilk tespit sayılacak. 

BAZI KURUMLARA BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK
Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlar ile TEDAŞ’a olan borçlar ve krediler yeniden yapılandırılıyor.

ESMMMO Yönetim Kurulu


8 Mart 2017 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ilgili Kanunu görüntülemek için tıklayınız

Yabancılara Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnasi konulu TÜRMOB 43 nolu Sirküleri görüntülemek için tıklayınız

%5 Vergi İndirimi Uygulaması ile İlgili TÜRMOB 40 nolu Sirküleri görüntülemek için tıklayınız


   


  • Sosyal Medyada Paylaş