Oda Aidatlarının Yapılandırılması Hakkında


  Sayın Meslek Mensubu

        6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli 29806 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        Bu Kanunun diğer hükümler başlıklı 11. maddesinin 6. fıkrası  “30/06/2016  tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun  yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan, 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu  hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat  borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli  Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş  kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü  ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz eşit  taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme  zammı gibi fer’ i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı  tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç  asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i  alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyenlerin  bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı  birime başvurmaları şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların  fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde,  ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme  zammı gibi fer’ i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir” şeklindedir.

        Birikmiş borçlarınızı ilgili kanun kapsamında 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılandırmanız halinde borç asılları dışında kalan gecikme zamları kanun kapsamında tamamen kaldırılacaktır.

        Bu Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden faydalanmayıp hala borcunu ödememiş olan üyelerimiz hakkında 3568 sayılı meslek yasası ve yönetmeliklerinde belirlenen ilgili hükümler uygulanacaktır.

        Birikmiş aidat borcu olan üyelerimizin, icra ve disiplin işlemleriyle karşı karşıya kalmaması için yukarıda belirtilen kanun hükümlerinden yararlanmaları ve başvuruda bulunmalarını önemle rica ederiz.

    Saygılarımızla,

Borç yapılandırma başvuru belgesine aşağıdaki DOSYALAR bölümünden erişebilirsiniz.

  • Sosyal Medyada Paylaş